Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2018

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Informácie o hlásení histopatologickej diagnostiky u pacienta so zhubným nádorom (PDF, 372 kB)
» 1_Dohlásenia pacientov do zdr.registrov z nemocníc za r. 2017 a zmeny v r.2018 _s prílohou 1 (PDF, 3,0 MB)
» 1a_Zmena v hlásení úrazov hospitalizovaných detí - dotazník o úrazoch _príloha 2 (PDF, 633 kB)
» 2_Dohlásenia pacientov do zdr.registrov od ambulantných spravodajských jednotiek za r.2017 (PDF, 729 kB)


Národný onkologický register

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická charakteristika choroby iszi_ZR_NOR_DGO
doc_ZR_NOR_DGO
-
-
bez zmeny oproti roku 2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2018)

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - nechirurgická liečba iszi_ZR_NOR_LIE
doc_ZR_NOR_LIE
-
-
bez zmeny oproti roku 2017; platné od poslednej zmeny z 24.3.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2018)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - chirurgická liečba/výkon iszi_ZR_NOR_OPE
doc_ZR_NOR_OPE
-
-
bez zmeny oproti roku 2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2018)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
zmena_ZR_NOR_PAT
17.1.2018
17.1.2018
17.1.2018
zmena oproti roku 2017
Zoznam aktuálnych histopatologických kódov MKCH-O (ICD-O) 3. vydanie, 1. revízia (zoznam doplnený o 1 nový kód a popisy subkódov)
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 798).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
2.2.2018
2.2.2018
2.2.2018
bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
zmena_ZR_KCHR
2.10.2017
1.1.2017
malé zmeny

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
8.1.2018
1.4.2018
8.1.2018
malé zmeny od 8.1.2018


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
11.1.2018
11.1.2018

bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulancie bez centier SMxls_ZR_SM_AMB – ambulancie bez centier SM
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
zmena_ZR_NEUR_SM


iszi_ZR_SM_AMB
doc_ZR_SM_AMB
11.1.2018
11.1.2018
11.1.2018


11.1.2018
11.1.2018
11.1.2018
 
bez zmeny
 
 
 
bez obsahovej zmeny (web aplikácia)
 
 
 
bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_PCH_AMB
iszi_ZR_PCH_AMB
doc_ZR_PCH_AMB
11.1.2018
11.1.2018
11.1.2018
bez obsahovej zmeny (web aplikácia)
 
 
 
bez zmeny k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
zmena_ZR_DM_DE
8.2.2018
8.2.2018
1.4.2018

bez obsahovej zmenyKontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelíxls_ZR_DM_DOSPELI
iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
2.2.2018
2.2.2018
2.2.2018
bez obsahovej zmeny
 
 
 

bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
Poznámka:
Hlásenie vrodenej chyby srdca je od r.2015 zahrnuté do registra VCH
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny od 16.1.2018


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny od 16.1.2018
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
zmena_ZR_VCH_ZR
16.1.2018
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny od 16.1.2018

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc


xls_ZR_CHOCHP
iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
zmena_ZR_CHOCHP
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018


20.2.2018

bez zmeny
 
 
 
bez obsahovej zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
12.6.2018
12.6.2018

bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc SJ cez web aplikáciu (UNB - Ružinov) 1.2.2018 bez obsahovej zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

ZMENA od r.2018
Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti Od r.2018 spravodajské jednotky (SJ) údaje do registra nezadávajú, bola schválená iná forma získavania dát – iný zdroj NCZI. Od SJ sa však podľa nových návrhov očakáva efektívna spolupráca (viď v úvode Dôležité informácie s príslušnými materiálmi 1 a 1a.
Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
zmena_ZR_ZTZ
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
bez obsahovej zmeny od 20.2.2018 Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou v príprave, plánované zverejenenie - február 2017
v
príprave
návrh hlásenky pripravuje NÚRCH, register v príprave Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou hlásenie od SJ do NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sa riadi usmernením Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, zadáva len jedna SJ (Vyšné Hagy) cez web aplikáciu Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie
t. č. v riešení

Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2023