Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Údaje z registra sú podkladom pre získavanie informácií o efektivite integrovaného medzirezortného systému zameraného na včasné odhaľovanie, vyšetrovanie a zabezpečenie následnej sociálno-zdravotnej starostlivosti o osoby s podozrením na rizikové správanie sa okolia k nim. Odhalenie okolností, ktoré viedli k nevhodnému správaniu sa okolia k registrovaným osobám budú podkladom pre následné preventívne opatrenia a skvalitnenie cielených kontrolných mechanizmov na úrovni príslušných rezortov.
 
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom pre medzinárodné porovnania a hlásenia pre orgány Európskej únie a Organizáciu spojených národov.
 
Do tohto národného registra, sa údaje poskytujú prostredníctvom:

Hlásenia o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby

Zber údajov


Hlásenie do registra nájdete TU

Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022