Rozhranie: ZR_CHOCHP Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Typ záznamu ZR_CHOCHP

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
DATUM_STAN_DG   ÁNO date     Stanovenie diagnózy 02 1 1  
CHOCHP_MKCH     varchar 5   Špecifikácia CHOCHP podľa MKCH-10 02 2 1  
CHOCHP_TEXT     varchar 150   Špecifikácia CHOCHP podľa MKCH-10 iná uveď 02 3 1  
CHOCHP_GOLD   ÁNO varchar 1   Klasifikácia ochorenia podľa Národných smerníc pre diagnostiku a 02 4 1  
FAJCENIA     varchar 1   Fajčenie 02 5 1  
SPRAVA     varchar 3000   Poznámky: (doplnenie informácií) 03 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 8 1  
PAC_TYP   ÁNO varchar 1   Typ pacienta 01 9 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 02: Špecifikácia CHOCHP musí byť vyplnená. /M02R2 alebo R3/" CHECK(NOT ISNULL(M02R2S1) OR NOT ISNULL(M02R3S1)) 02     R2S1  
500 "Medzimodulová kontrola: Pokiaľ sa jedná o novodiagnostikovaného pacienta, tak rok z dátumu stanovenia giagnózy musí byť totožný s rokom spracovania. Preto nepokračujte vo vypĺňaní hlásenky a nahláste ju do správneho roku. /M02R1 , DATUM_STAN_DG/" check(getFunction("validations/ZR_CHOCHP/IsPACNovoDgCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "DATUM_STAN_DG"}]) 02     M02R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):