Rozhranie: ZR_NOR_PAT Hlásenie zhubného nádoru - histopatolog./cytologická verifikácia

Typ záznamu ZR_NOR_PAT

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0ZR_NOR_PAT 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0ZR_NOR_PAT 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0ZR_NOR_PAT 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa, patologické pracovisko (12-miestny kód) 0ZR_NOR_PAT 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov organizácie, patologické pracovisko 0ZR_NOR_PAT 5 1  
DATUM_EXPEDOVANIE     date     Dátum expedovania údajov 0ZR_NOR_PAT 6 1  
ICO_ZIADATEL     varchar 8   IČO indikujúceho zariadenia 01 1 1  
KODPZS_ZIADATEL     varchar 12   Kód poskytovateľa indikujúceho zariadenia (12-miestny kód) 01 2 1  
ZIADATEL     varchar 60   Priezvisko a meno lekára - žiadateľa vyšetrenia 01 3 1  
ZIADATEL_PRACOVISKO     varchar 150   Názov organizácie, indikujúce pracovisko / odd. / amb. 01 4 1  
PACKRSTMENO   ÁNO varchar 30   Krstné meno pacienta 02 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 02 2 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 02 3 1  
PACOBEC_ST     varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 02 4 1  
MKCH_ZIADATEL     varchar 5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10 03 1 1  
MKCH_ZIADATEL_1     varchar 5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10, pokr.1 03 1 2  
MKCH_ZIADATEL_2     varchar 5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10, pokr.2 03 1 3  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum odberu / príjmu vzorky 03 2 1  
HISTOLOGIA_TEXT_1     varchar 3000   Výsledok - nález, histológia - popis 03 3 1  
HISTOLOGIA_TEXT_2     varchar 3000   Výsledok - nález, histológia - popis, pokračovanie 03 3 2  
MKCH_PATOLOG   ÁNO varchar 5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-10 03 4 1  
MKCH_PATOLOG_1     varchar 5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-10, pokr. 1 03 4 2  
MKCH_PATOLOG_2     varchar 5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-10, pokr.2 03 4 3  
TNM_T     varchar 2   TNM klasifikácia T (tumor) 03 5 1  
TNM_N1     varchar 2   TNM klasifikácia N (nodes) 03 6 1  
TNM_M     varchar 1   TNM klasifikácia M (metastasis) 03 7 1  
TNM_T_PHIS     varchar 2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky) 03 8 1  
TNM_N_PHIS     varchar 2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky) 03 9 1  
TNM_M_PHIS     varchar 1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky) 03 10 1  
ICD_O_T_SJ_TEXT     varchar 150   SNOMED-T,Topografická diagnóza, slovne 03 11 1  
ICD_O_5_SJ   ÁNO varchar 5   SNOMED-M, Morfologická/histologická diagnóza, ICD-O3 (5-miestna) 03 12 1  
GRADING_TEXT     varchar 150   Stupeň diferenciácie (grading), slovne 03 13 1  
POZN_HISTOPAT     varchar 256   Poznámka - doplňujúce informácie histopatológa 04 1 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
2 Modul 02: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R4. /PACRC/. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR_PAT", "ROK_SPRAC", "02", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 02     R3S1 ÁNO
6 Modul 0ZR_NOR_PAT: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS. check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}]) 0ZR_NOR_PAT     R4S1 ÁNO
8 Modul 01: Kód PZS %s na riadku R2 sa nenachádza v registri kódov PZS. check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/IsKodPZS_ZIADATELCorrect.js")( getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????").substr(0,1), getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????").substr(0,6), getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS_ZIADATEL"}]) 01     R2S1 ÁNO
9 "Modul 01: Kombinácia z riadkov R1, R2, R3 by mali byť vyplnená: Buď riadok R3 /meno/ samostatne alebo dvojica riadkov R1 a R2 spolu /ičo + kód pzs/. /ICO_ZIADATEL, KODPZS_ZIADATEL, ZIADATEL/. " Check(((NOT ISNULL(R1S1)) AND (NOT ISNULL(R2S1))) OR (NOT ISNULL(R3S1))) 01     R1S1; R2S1; R3S1  
120 "Modul 03: Chýba údaj o náleze. Keďže uvádzate kód dg. na riadku R12 ako '99903-Unknown', vyplňte R3 prip. pripojte prílohu. Ak ste '99903' použili ako zastupujúci kód za iný kód, kt. medzi diagnózami nie je, zapíšte v module 04 poznámku 'bez histológie'." Check(IF(R12S1=99903, NOT ISNULL(R3S1) ,TRUE)) 03     R3S1  
121 "Modul 03: Na riadku R1 ste uviedli Diagnózu pacienta , stĺpec S2 či S3 ako pokračovanie diagnóz, avšak stĺpec S1 uvedený nie je." CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R1S3), NOT ISNULL(R1S1), TRUE)) 03     R1S1  
122 "Modul 03: Na riadku R3 ste uviedli pokračovanie textu nálezu, stĺpec S2, avšak začiatok textu, stĺpec S1, uvedený nie je." CHECK(IF(NOT ISNULL(R3S2), NOT ISNULL(R3S1), TRUE)) 03     R3S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):