Rozhranie: ZR_NOR_DGO Hlásenie zhubného nádoru - klinicko-epidemiolog. charakteristika

Typ záznamu ZR_NOR_DGO

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0ZR_NOR 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0ZR_NOR 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0ZR_NOR 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód) 0ZR_NOR 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov organizácie 0ZR_NOR 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Vyplnil (meno a priezvisko) 0ZR_NOR 6 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo 0ZR_NOR 7 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail 0ZR_NOR 8 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia 0ZR_NOR 9 1  
PACKRSTMENO   ÁNO varchar 30   Krstné meno pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACRODNE_MENO     varchar 60   Rodné meno pacienta 01 3 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 01 4 1  
PAC_ADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko - ulica, číslo 01 5 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 6 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 01 9 1  
VEK     integer 3   Vek 01 10 1  
EC_PAC_2     varchar 10   Evidenčné číslo pacienta v POKO 01 7 1  
EC_PAC_OLD     varchar 10   Evidenčné číslo pacienta v POKO pridelené pri inej diagnóze 01 8 1  
NADOR_PRIEHLIADK_TYP   ÁNO varchar 1   Okolnosti zistenia nádoru - typ prehliadky 02 1 1  
NAJDOLEZITE_DIAG   ÁNO varchar 1   Najdôležitejšie vyšetrenie, ktoré viedlo k stanoveniu dg. ver. 2 02 2 1  
NAJDOLEZITE_DIAG_POZ     varchar 50   Najdôl. vyš., ktoré viedlo k stan,.dg. ((iné ako číselníkové) 02 3 1  
MIKROSKOP_DIAG   ÁNO varchar 1   Mikroskopické vyšetrenie, ktoré viedlo k stanoveniu diagnózy 02 4 1  
MIKROSKOP_DIAG_POZ     varchar 50   Mikroskop. vyš., ktoré viedlo k stan. dg. (iné ako číselníkové) 02 5 1  
DATUM_PRVE_PRIZNAKY     date     Dátum - prvé klinické príznaky 02 6 1  
DATUM_PRVA_NAVST   ÁNO date     Dátum prvej návštevy lekára 02 7 1  
DATUM_DIAGNOZA   ÁNO date     Dátum stanovenia diagnózy 02 8 1  
MKCH   ÁNO varchar 5   Klasifikácia ochorenia, MKCH-10 03 1 1  
LATERALITA     varchar 1   Lateralita 03 2 1  
TNM_T     varchar 2   TNM klasifikácia T (tumor) 03 3 1  
TNM_N1     varchar 2   TNM klasifikácia N (nodes) 03 4 1  
TNM_M     varchar 1   TNM klasifikácia M (metastasis) 03 5 1  
TNM_T_PHIS     varchar 2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky) 03 6 1  
TNM_N_PHIS     varchar 2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky) 03 7 1  
TNM_M_PHIS     varchar 1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky) 03 8 1  
NADOR_PRED_LIECBA_SJ     varchar 1   Klinický rozsah nádoru pred zahájením liečby 03 14 1  
OCHORENIE_STADIUM_SJ     varchar 1   Klinické štádium ochorenia|štádium (okrem lymfómov a leukémií) 03 9 1  
OCHOR_PODSTADIUM_SJ     varchar 50   Klinické štádium ochorenia|podštádium (okrem lymfómov a leukémií 03 10 1  
KLAS_LYM_LEK     varchar 1   Štádium lymfómov a leukémií 03 11 1  
CLARK     varchar 1   Štádium melanómu (podľa Clarka) 03 12 1  
BRESLOW     float 2   Rozsah malígneho melanómu (Breslow [v mm]) 03 13 1  
INDIK_LIECBA_DIAG_SJ   ÁNO varchar 1   Indikácia liečby v čase stanovenia diagnózy 04 1 1  
OPERACIA_U     varchar 1   Chirurgická liečba (typ operácie)|Aplikovanie 05 1 1  
OPERACIA     varchar 1   Chirurgická liečba (typ operácie) 05 3 1  
OPERACIA_POZ     varchar 50   Chirurgická liečba (iná ako číselníková) 05 4 1  
OPERACIA_D     date     Chirurgická liečba|Dátum začatia liečby 05 2 1  
OPERACIA_C     varchar 1   Chirurgická liečba|Cieľ chirurgickej liečby - liečba 05 6 1  
OPERACIA_ODSTR_NAD     varchar 1   Chirurgická liečba|Odstránenie nádoru 05 5 1  
URL_HORMON_LIACBA_U     varchar 1   Hormonálna liečba pri dg. C61|Aplikovanie 05 7 1  
URL_HORMON_LIACBA_D     date     Hormonálna liečba pri dg. C61|Dátum začatia liečby 05 8 1  
URL_HORMON_LIACBA_C     varchar 1   Hormonálna liečba pri dg. C61|Cieľ hormonálnej liečby - liečba 05 9 1  
POZN_LIECBA     varchar 256   Poznámka - doplňujúce informácie o liečbe 06 1 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 Modul 0ZR_NOR: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS. check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}]) 0ZR_NOR     R4S1 ÁNO
2 Modul 01: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R4. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania veku a pohlavia pacienta. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R4S1 ÁNO
3 "Modul 03: Neuvádzate údaj za lateralitu na riadku R2. Zvážte možné uvedenie niektorej z možností /LATERALITA/. " Check(NOT ISNULL(R2S1)) 03     R2S1 ÁNO
4 "Modul 03: TNM klasifikácia, Klinické štádium ochorenia okrem ..., Štádium lymfómov alebo Klinický rozsah nádoru pred zač. liečby - jeden z týchto riadkov R3, R6, R9, R11, R14 musí byť uvedený. /TNM_*, Ochor_Stad._SJ, KLAS_LYM_LEK, NADOR_PRED_Lie._SJ/." Check(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R9S1) OR NOT ISNULL(R11S1) OR NOT ISNULL(R14S1)) 03     R3S1; R6S1; R9S1; R11S1; R14S1 ÁNO
5 "Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum výkonu, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikovala /OPERACIA_D, OPERACIA_U/. " Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 05 i={2}   RiS1  
6 "Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum výkonu /OPERACIA_D, OPERACIA_U/. " Check(IF(NOT ISNULL(R2S1), RiS1==1, TRUE)) 05 i={1}   RiS1  
7 "Modul 05: Neuvádzate Druh chirurgického výkonu/operácie, riadok R3, /OPERACIA/. " Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R3S1), TRUE)) 05     R3S1  
8 "Modul 05: Neuvádzate Odstránenie nádoru, riadok R5, /OPERACIA_ODSTR_NAD/. " Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R5S1), TRUE)) 05     R5S1  
9 "Modul 05: Neuvádzate Cieľ výkonu na riadku R6, /OPERACIA_C/. " Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R6S1), TRUE)) 05     R6S1  
10 "Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum začatia liečby hoc o riadok vyššie uvádzate, že Hormonálna liečba sa aplikovala /URL_HORMON_LIACBA_D, URL_HORMON_LIACBA_U/. " Check(IF(R7S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 05 i={8}   RiS1  
11 "Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Hormonálna liečba sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum začatia liečby /URL_HORMON_LIACBA_D, URL_HORMON_LIACBA_U/. " Check(IF(NOT ISNULL(R8S1), RiS1==1, TRUE)) 05 i={7}   RiS1  
12 "Modul 05: Neuvádzate Cieľ hormonálnej liečby na riadku R9, /URL_HORMON_LIACBA_C/. " Check(IF(R7S1==1, NOT ISNULL(R9S1), TRUE)) 05     R9S1  
13 "Modul 02: Na riadku R4, Mikroskopické vyšetrenie, sú prípustné len kódy '0', '6', '7' a 'D', nakoľko na riadku R2, Nadôležitejšie vyšetrenie, uvádzate kód 'C'. /MIKROSKOP_DIAG, NAJDOLEZITE_DIAG/. " Check(IF(R2S1=='C', R4S1=='0' OR R4S1=='6' OR R4S1=='7' OR R4S1=='D', TRUE)) 02     R4S1  
40 "Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka T na riadku R3, /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/." Check(IF(NOT ISNULL(R3S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R4S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE))) 03     R3S1  
41 "Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka N na riadku R4, /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/." Check(IF(NOT ISNULL(R4S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE))) 03     R4S1  
42 "Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka M na riadku R5, /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/." Check(IF(NOT ISNULL(R5S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1),FALSE,TRUE))) 03     R5S1  
43 "Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pT na riadku R6, /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/." Check(IF(NOT ISNULL(R6S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R7S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE))) 03     R6S1  
44 "Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pN na riadku R7, /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/." Check(IF(NOT ISNULL(R7S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE))) 03     R7S1  
45 "Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pM na riadku R8, /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/." Check(IF(NOT ISNULL(R8S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R7S1),FALSE,TRUE))) 03     R8S1  
50 Modul 03: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Chirurgický výkon/operáciu, riadky R1 až R6 tvoria logický miš maš. check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsChirCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "OPERACIA_U" }]) 05     R1S1;R2S1;R3S1;R5S1;R6S1 ÁNO
54 Modul 03: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Hormonálnu liečbu, riadky R7 až R9 tvoria logický miš maš. check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsURLHormCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "URL_HORMON_LIACBA_U" }]) 05     R7S1 ÁNO
103 "Modul 03: Rozsah malígneho melanómu (Breslow [v mm]) na riadku R13 uveďte v rozsahu 0,00 až 99,99 na maximálne dve desatinné miesta. /BRESLOW/. " Check(IF(ISNULL(R13S1), TRUE,R13S1>=0 AND R13S1<=99.99)) 03     R13S1  
119 "Medzimodulová kontrola: V module M03 na riadku R14 by ste mali Klinický rozsah nádoru uviesť ako '7-vzdialené ...', keďže v module M02 na riadku R4 uvádzate Mikroskopické vyš. ako '6-histologizácia - metastáza', /NADOR_PRED_LIECBA_SJ, MIKROSKOP_DIAG/. " Check(IF(M02R4S1=='6', M03R14S1==7, TRUE)) 03     M03R14S1  
201 "Modul 05: Informáciu o danej terapii na riadku R"+i+" uvádzate ako '9-neznáme'. /OPERACIA_U, URL_HORMON_LIACBA_U/. " ForCheck(i,RiS1<>9) 05 i={1,7}   RiS1 ÁNO
300 "Medzimodulová kontrola: Dátum stanovenia diagnózy v module M02 a dátum terapie v module M05, riadky R8 a R"+i+", sú v nesúlade, Dátum stanovenia diagnózy je uvedený až po dátume terapie /*_D, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+M02R8S1+" a "+M05RiS1 ForCheck(i,M05RiS1>=M02R8S1) 05 i={2,8}   M02R8S1;M05RiS1 ÁNO
302 "Modul 02: Dátum prvých klinických príznakov a dátum stanovenia diagnózy, riadky R6 a R8, sú v nesúlade, Dátum klinických prvých príznakov je uvedený až po dni stanovenia diagnózy /DATUM_PRVE_PRIZNAKY, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+R6S1+" a "+R8S1 Check(R8S1>=R6S1) 02     R6S1;R8S1 ÁNO
303 "Modul 02: Dátum prvej návštevy lekára a dátum stanovenia diagnózy, riadky R7 a R8, sú v nesúlade, Dátum prvej návštevy lekára je uvedený až po dni stanovenia diagnózy /DATUM_PRVA_NAVST, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+R7S1+" a "+R8S1 Check(R8S1>=R7S1) 02     R7S1;R8S1 ÁNO
305 "Modul 02: Dátum prvých klinických príznakov a dátum prvej návštevy, riadky R6 a R7, sú v nesúlade, Dátum prvých klinických príznakov je uvedený až po dátume prvej návštevy /DATUM_PRVE_PRIZNAKY, DATUM_PRVA_NAVST/. "+" "+R6S1+" a "+R7S1 Check(R7S1>=R6S1) 02     R6S1;R7S1 ÁNO
306 Modul 02: Rok dátumu stanovenia diagnózy nezodpovedá roku spracovania údajov. Overte preklep v roku v dátume stanovenia diagnózy. Alebo údaje pacienta zadajte v záznamoch pre správny rok spracovania. /DATUM_DIAGNOZA, ROK_SPRAC/. %s a %s. check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsRokSprac_and_DatumDgCorrect.js")(), msgText(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/SetDateToFormat.js")(getValueCM("02","DATUM_DIAGNOZA", null)),getValueCM("0ZR_NOR","ROK_SPRAC", null)), [{moduleItem: "DATUM_DIAGNOZA"}]) 02     R8S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):