Rozhranie: ZR_NOR_OPE Hlásenie zhubného nádoru - chirurgická liečba/výkon

Typ záznamu ZR_NOR_OPE

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0ZR_NOR 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0ZR_NOR 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0ZR_NOR 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód) 0ZR_NOR 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov organizácie 0ZR_NOR 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Vyplnil (meno a priezvisko) 0ZR_NOR 6 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo 0ZR_NOR 7 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail 0ZR_NOR 8 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia 0ZR_NOR 9 1  
PACKRSTMENO   ÁNO varchar 30   Krstné meno pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 01 3 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 4 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 01 6 1  
EC_PAC_2     varchar 10   Evidenčné číslo pacienta v POKO 01 5 1  
MKCH   ÁNO varchar 5   Klasifikácia ochorenia, MKCH-10 03 1 1  
LATERALITA     varchar 1   Lateralita 02 7 1  
TNM_T     varchar 2   TNM klasifikácia T (tumor) 03 6 1  
TNM_N1     varchar 2   TNM klasifikácia N (nodes) 03 7 1  
TNM_M     varchar 1   TNM klasifikácia M (metastasis) 03 8 1  
NADOR_PRED_LIECBA_SJ     varchar 1   Klinický rozsah nádoru pri operácii 02 8 1  
TNM_T_PHIS     varchar 2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky) 03 3 1  
TNM_N_PHIS     varchar 2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky) 03 4 1  
TNM_M_PHIS     varchar 1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky) 03 5 1  
OCHOR_STADIUM_TXT_SJ     varchar 150   Klinické štádium ochorenia slovne 03 9 1  
OPERACIA_U     varchar 1   Chirurgická liečba (typ operácie)|Aplikovanie 02 1 1  
OPERACIA     varchar 1   Chirurgická liečba (typ operácie) 02 3 1  
OPERACIA_POZ     varchar 50   Chirurgická liečba (iná ako číselníková) 02 4 1  
OPERACIA_D     date     Chirurgická liečba|Dátum začatia liečby 02 2 1  
OPERACIA_C     varchar 1   Chirurgická liečba|Cieľ chirurgickej liečby - liečba 02 6 1  
OPERACIA_ODSTR_NAD     varchar 1   Chirurgická liečba|Odstránenie nádoru 02 5 1  
HISTOLOGIA_VYSET     varchar 1   Histologické vyšetrenie 03 2 1  
POZN_LIECBA     varchar 256   Poznámka - dôležitá doplňujúca informácia 04 1 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 Modul 0ZR_NOR: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS. check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}]) 0ZR_NOR     R4S1 ÁNO
2 Modul 01: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R3. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania veku pacienta. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R3S1 ÁNO
3 "Modul 02: Neuvádzate údaj za lateralitu na riadku R7. Zvážte možné uvedenie niektorej z možností /LATERALITA/. " Check(NOT ISNULL(R7S1)) 02     R7S1 ÁNO
4 "Modul 03: Neuvádzate údaj za Klinické štádium ochorenia na riadku R9. Zvážte možné uvedenie niektorej z možností /OCHOR_STADIUM_TXT_SJ/." Check(NOT ISNULL(R9S1)) 03     R9S1 ÁNO
5 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum výkonu, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikovala /OPERACIA_D, OPERACIA_U/." Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 02 i={2}   RiS1  
9 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikoval, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum výkonu /OPERACIA_D, OPERACIA_U/." Check(IF(NOT ISNULL(R2S1), RiS1==1, TRUE)) 02 i={1}   RiS1  
13 "Modul 02: Neuvádzate Druh výkonu, riadok R3. /OPERACIA/." Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R3S1), TRUE)) 02 i={1}   R3S1  
14 "Modul 02: Neuvádzate Odstránenie nádoru na riadku R5. /OPERACIA_ODSTR_NAD/." Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R5S1), TRUE)) 02 i={1}   R5S1 ÁNO
15 "Modul 02: Neuvádzate Cieľ výkonu - liečbu na riadku R6, /OPERACIA_C/." Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R6S1), TRUE)) 02 i={1}   R6S1  
40 "Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka T na riadku R3. /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/." Check(IF(NOT ISNULL(R3S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R4S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE))) 03     R3S1  
41 "Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka N na riadku R4. /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/." Check(IF(NOT ISNULL(R4S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE))) 03     R4S1  
42 "Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka M na riadku R5. /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/." Check(IF(NOT ISNULL(R5S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1),FALSE,TRUE))) 03     R5S1  
43 "Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pT na riadku R6. /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/." Check(IF(NOT ISNULL(R6S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R7S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE))) 03     R6S1  
44 "Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pN na riadku R7. /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/." Check(IF(NOT ISNULL(R7S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE))) 03     R7S1  
45 "Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pM na riadku R8. /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/." Check(IF(NOT ISNULL(R8S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R7S1),FALSE,TRUE))) 03     R8S1  
46 "Modul 03: V náväznosti na riadok R2, odsek pre TNM - klasifikáciu, riadky R3 až R5 alebo riady R6 až R8, nie je zadaný v zmysle uvedenej voľby na tomto riadku R2." Check(IF(R2S1==1, NOT ISNULL(R3S1), IF(R2S1==2, NOT ISNULL(R6S1), TRUE))) 03     R2S1  
55 Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Chirurgický výkon/operácia, riadky R1 až R6 tvoria logický miš maš. check(getFunction("validations/ZR_NOR_OPE/IsChirCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "OPERACIA_U" }]) 02     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):