Rozhranie: ZR_NOR_LIE Hlásenie zhubného nádoru - nechirurgická liečba

Typ záznamu ZR_NOR_LIE

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0ZR_NOR 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0ZR_NOR 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0ZR_NOR 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód) 0ZR_NOR 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov organizácie 0ZR_NOR 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Vyplnil (meno a priezvisko) 0ZR_NOR 6 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo 0ZR_NOR 7 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail 0ZR_NOR 8 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia 0ZR_NOR 9 1  
PACKRSTMENO   ÁNO varchar 30   Krstné meno pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 01 3 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 4 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 01 5 1  
EC_PAC_2     varchar 10   Evidenčné číslo pacienta v POKO 01 6 1  
EC_PAC_OLD     varchar 10   Evidenčné číslo pacienta v POKO pridelené pri inej diagnóze 01 7 1  
MKCH   ÁNO varchar 5   Klasifikácia ochorenia, MKCH-10 02 1 1  
RADIOTERAPIA_U     varchar 1   Rádioterapia|Aplikovanie 02 2 1  
RADIOTERAPIA_3     varchar 1   Rádioterapia (Typ, verzia 2) 02 4 1  
RADIOTERAPIA_4     varchar 1   Rádioterapia (Rozsah, verzia 2) 02 5 1  
RADIOTERAPIA_D     date     Rádioterapia|Dátum začatia liečby 02 3 1  
RADIOTERAPIA_C     varchar 1   Rádioterapia|Cieľ rádioterapie - liečba 02 6 1  
KONCHEMOTERAPIA_U     varchar 1   Konkomitantná chemoterapia|Aplikovanie 02 7 1  
CHEMOTERAPIA_U     varchar 1   Chemoterapia|Aplikovanie 02 8 1  
CHEMOTERAPIA_D     date     Chemoterapia|Dátum začatia liečby 1. cyklu 02 9 1  
CHEMOTERAPIA_5     varchar 1   Chemoterapia|Charakter liečby 02 10 1  
CHEMOTERAPIA_C     varchar 1   Chemoterapia|Cieľ chemoterapie - liečba 02 11 1  
HORMON_LIECBA_U     varchar 1   Hormonálna terapia|Aplikovanie 02 12 1  
HORMON_LIECBA_D     date     Hormonálna terapia|Dátum začatia liečby 02 13 1  
HORMON_LIECBA_C     varchar 1   Hormonálna terapia|Cieľ hormonálnej terapie - liečba 02 14 1  
IMUNOTERAPIA     varchar 1   Imunoterapia|Aplikovanie 02 15 1  
IMUNOTERAPIA_D     date     Imunoterapia terapia|Dátum začatia liečby 02 16 1  
INATERAPIA_U     varchar 1   Iná terapia (iba iná terapia/aj iná terapia)|Aplikovanie 02 17 1  
INATERAPIA_POZ     varchar 50   Iná terapia (iba iná terapia/aj iná terapia|Aplikovanie-poznámka 02 18 1  
POZN_LIECBA     varchar 256   Poznámka - doplňujúce informácie o liečbe 02 19 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 Modul 0ZR_NOR: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS. check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}]) 0ZR_NOR     R4S1  
2 Modul 01: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R3. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého overenia pohlavia pacienta. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R3S1 ÁNO
3 "Modul 02: Aspoň o jednej z terapií, riadky R2, R7, R8, R12, R15 a R17, musí byť uvedené, že sa aplikovala. Cez '1-áno' /RADIOTERAPIA_U, KONCHEMOTERAPIA_U, CHEMOTERAPIA_U, HORMON_LIECBA_U, IMUNOTERAPIA, INATERAPIA_U/. " CHECK(R2S1==1 OR R7S1==1 OR R8S1==1 OR R12S1==1 OR R15S1=1 OR R17S1=1) 02     R2S1;R7S1;R8S1;R12S1;R15S1;R17S1  
4 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Rádioterapia sa aplikovala /RADIOTERAPIA_D, RADIOTERAPIA_U/. " Check(IF(R2S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 02 i={3}   RiS1  
5 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Chemoterapia sa aplikovala. /CHEMOTERAPIA_D, CHEMOTERAPIA_U/. " Check(IF(R8S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 02 i={9}   RiS1  
6 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Hormonálna terapia sa aplikovala /HORMON_LIECBA_D, HORMON_LIECBA_U/. " Check(IF(R12S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 02 i={13}   RiS1  
7 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Imunoterapia sa aplikovala /IMUNOTERAPIA_D, IMUNOTERAPIA/. " Check(IF(R15S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 02 i={16}   RiS1  
8 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Rádioterapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /RADIOTERAPIA_D, RADIOTERAPIA_U/. " Check(IF(NOT ISNULL(R3S1), RiS1==1, TRUE)) 02 i={2}   RiS1  
9 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Chemoterapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /CHEMOTERAPIA_D, CHEMOTERAPIA_U/. " Check(IF(NOT ISNULL(R9S1), RiS1==1, TRUE)) 02 i={8}   RiS1  
10 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Hormonálna terapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /HORMON_LIECBA_D, HORMON_LIECBA_U/. " Check(IF(NOT ISNULL(R13S1), RiS1==1, TRUE)) 02 i={12}   RiS1  
11 "Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Imunoterapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /IMUNOTERAPIA_D, IMUNOTERAPIA/. " Check(IF(NOT ISNULL(R16S1), RiS1==1, TRUE)) 02 i={15}   RiS1  
12 "Modul 02: Neuvádzate Typ rádioterapie, riadok R4, /RADIOTERAPIA_3/. " Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R4S1), TRUE)) 02 i={2}   R4S1  
13 "Modul 02: Neuvádzate Charakter liečby chemoterapie, riadok R10, /CHEMOTERAPIA_5/. " Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R10S1), TRUE)) 02 i={8}   R10S1  
14 "Modul 02: Neuvádzate Cieľ rádioterapie na riadku R6, /RADIOTERAPIA_C/. " Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R6S1), TRUE)) 02 i={2}   R6S1  
15 "Modul 02: Neuvádzate Cieľ chemoterapie na riadku R11, /CHEMOTERAPIA_C/." Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R11S1), TRUE)) 02 i={8}   R11S1  
16 "Modul 02: Neuvádzate Cieľ hormonálnej terapie na riadku R14, /HORMON_LIECBA_C/. " Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R14S1), TRUE)) 02 i={12}   R14S1  
17 "Modul 02: Uveďte bližšie o akú Inú terapiu sa pojednáva, na riadku R18 /INATERAPIA_POZ/. " CHECK(IF((ISNULL(R2S1) OR R2S1==2 OR R2S1==9) AND (ISNULL(R7S1) OR R7S1==2 OR R7S1==9) AND (ISNULL(R8S1) OR R8S1==2 OR R8S1==9) AND (ISNULL(R12S1) OR R12S1==2 OR R12S1==9) AND (ISNULL(R15S1) OR R15S1=2 OR R15S1=9) AND (R17S1=1), NOT ISNULL(R18S1), TRUE)) 02     R18S1 ÁNO
18 "Modul 02: Na riadku R2 uveďte informáciu o aplikovaní rádioterapie, nakoľko ste na riadku R7 uviedli, že Konkomitantná chemoterapia sa aplikovala. /KONCHEMOTERAPIA_U, RADIOTERAPIA_U/. " Check(IF(R7S1==1, R2S1 == 1, TRUE)) 02     R2S1  
51 Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Rádioterapiu, riadky R2 až R6 tvoria logický miš maš. check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsRadCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "RADIOTERAPIA_U" }]) 02     R2S1 ÁNO
53 Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Chemoterapiu, riadky R8 až R11 tvoria logický miš maš. check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsChemCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "CHEMOTERAPIA_U" }]) 02     R8S1  
54 Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Hormonálnu terapiu, riadky R12 až R14 tvoria logický miš maš. check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsHormCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "HORMON_LIECBA_U" }]) 02     R12S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):