Štatistické výstupy

Národné centrum zdravotníckych informácií vytvára štatistické výstupy na základe výsledkov zberu a spracovania hlásení udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie, hlásení národných zdravotných registrov, národných zdravotníckych administratívnych registrov, ročných, štvrťročných a mesačných štatistických zisťovaní. Štatistické výstupy sú zverejňované vo forme publikačných tabuľkových výstupov, publikácií a datasetov v štruktúre tematických oblastí zdravotníckej štatistiky.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií pri spracúvaní štatistických výstupov dodržiava Kódex postupov pre európsku štatistiku.
 
Publikačné tabuľkové výstupy sú súbory agregovaných, tematicky súvisiacich údajov prehľadne usporiadaných formou definovaných tabuľkových zostáv. Okrem prezentácie údajov za posledný spracovaný rok sú zamerané na prezentáciu kľúčových ukazovateľov v časových radoch. Obsah dopĺňa grafické zobrazenie, metodické vysvetlivky potrebné k správnej interpretácii údajov, respektíve textový komentár. Publikačné tabuľkové výstupy sú spracované vo formáte XLSX a ODS, čo umožňuje vlastnú prácu s údajmi.
 
Datasety sú súbory agregovaných štruktúrovaných údajov, ktoré umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov. Spracované sú vo formáte XLSX a ODS. Údaje dopĺňajú metadáta, popis štruktúry údajov a ďalšie sprievodné informácie napomáhajúce správnej interpretácií dát.
 
Infografiky – interaktívna grafická vizualizácia vybraných tém


Prezentácie
 
Dátum poslednej aktualizácie: 10.10.2022