Rozhranie: ZR_NEUR_CMP Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou

Typ záznamu ZR_NEUR_CMP

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM     date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta - bez oddelovača skontrolujte si údaje 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 4 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta Obec 01 8 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Prvé klinické príznaky - dátum, čas skontrolujte si údaje 02 1 1  
TRANSPORT_TYP   ÁNO varchar 1   Typ transportu 02 4 1  
TRANSPORT_SPE     varchar 1   Spôsob transportu 02 5 1  
ROK_CMP     varchar 4   Rok CMP nevypĺňa sa 02 6 1 ÁNO
PRIJEM_CP   ÁNO varchar 1   Prijatie na centrálny príjem CP 03 1 1  
PRIJEM_BEZ_CP   ÁNO varchar 1   Priamy príjem na oddelenie, ktoré hlási bez CP 03 2 1  
PRIJEM_PO_CP   ÁNO varchar 1   Prijatie na oddelenie, ktoré hlási po CP 03 3 1  
PRIJEM_PREKLAD   ÁNO varchar 1   Preklad z inej nemocnice / z iného odd. tej istej nemocnice na o 03 4 1  
DATUM_PRIJEM_CP     datetime     Dátum a čas prijatia na centrálny príjem CP 03 1 2  
DATUM_PRIJEM_BEZ_CP     datetime     Dátum a čas priameho príjmu na oddelenie, ktoré hlási bez CP 03 2 2  
DATUM_PRIJEM_PO_CP     datetime     Dátum a čas prijatia na oddelenie, ktoré hlási po CP 03 3 2  
DATUM_PRIJEM_PREKLAD     datetime     Dátum a čas prekladu z inej nemocnice / z iného odd. 03 4 2  
STAV_KLINICKE_PRIZNA   ÁNO varchar 1   Klinické príznaky pri prijatí 04 1 1  
STAV_VEDOMIE_PORUCHA   ÁNO varchar 1   Porucha vedomia 04 2 1  
STAV_TK_PRIJATIE   ÁNO varchar 1   Tlak krvi pri prijatí 04 5 1  
STAV_TK_SYSTOLICKY     integer 3   Hodnota TK Systolický tlak 04 6 1  
STAV_TK_DIASTOLICKY     integer 3   Hodnota TK Diastolický tlak 04 7 1  
OA_TIA   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po TIA 05 1 1  
OA_HEMORAGICKA_CMP   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po hemoragickej CMP 05 2 1  
OA_ISCHEMICKA_CMP   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po ischemickej CMP 05 3 1  
OA_IM   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po infarkte myokardu 05 4 1  
OA_D_PAD   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy diabetes na PAD 05 5 1  
OA_D_INZULIN   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy diabetes na inzulín 05 6 1  
OA_FIBRILACIA_PRED   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy fibrilácia predsiení 05 7 1  
OA_INA_PORUCHA     varchar 1   Sledované chorobné stavy iná porucha srdcového rytmu 05 8 1  
OA_HYPERTENZIA   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy hypertenzia 05 9 1  
OA_HYPERTENZIA_LIEC   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy hypertenzia - liečená 05 10 1  
OA_INE_OCHORENIA     varchar 150   Sledované chorobné stavy Iné závažné ochorenia uveď 05 11 1  
OA_BETABLOKATORY   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva betablokátory 05 12 1  
OA_DIURETIKA   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva diuretiká 05 13 1  
OA_KALCIOVE_ANTIGONI   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva kalciové antigonisty 05 14 1  
OA_ACE_INHIBITORY   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva ACE inhibítory 05 15 1  
OA_SARTANY   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva sartany 05 16 1  
OA_INE_ANTIHYPERTENZ     varchar 150   Medikácia Antihypertenzíva iné antihypertenzíva 05 17 1  
OA_ANTIKOAGULANCIA   ÁNO varchar 2   Medikácia Antikoagulanciá Výber 05 18 1  
OA_ANTIKOAGULANCIA_T     varchar 150   Medikácia Antikoagulanciá Ak iné, vypíš 05 19 1  
OA_ASPIRIN   ÁNO varchar 1   Medikácia Antiagreganciá aspirín 05 20 1  
OA_CLOPIDOGREL   ÁNO varchar 1   Medikácia Antiagreganciá clopidogrel 05 21 1  
OA_INE_ANTIAGREGANCI     varchar 150   Medikácia Antiagreganciá iné antiagreganciá 05 22 1  
OA_STATINY   ÁNO varchar 1   Medikácia Iné lieky hypolipemiká-statíny 05 23 1  
OA_KONTRACEPTIVA   ÁNO varchar 1   Medikácia Iné lieky orálne kontraceptíva 05 24 1  
OA_FAJCENIE   ÁNO varchar 1   Rizikové faktory životného štýlu fajčenie 05 25 1  
OA_ALKOHOL     varchar 1   Rizikové faktory životného štýlu alkohol denne 60g a viac 05 26 1  
OA_NADVAHA   ÁNO varchar 1   Rizikové faktory životného štýlu nadváha alebo obezita 05 27 1  
OA_INE_RF     varchar 150   Rizikové faktory životného štýlu iný rizikový faktor uveď 05 28 1  
RA_CMP   ÁNO varchar 1   Cievna mozgová príhoda CMP 06 1 1  
RA_HYPERTENZIA   ÁNO varchar 1   Hypertenzia 06 2 1  
RA_IM   ÁNO varchar 1   Infarkt myokardu IM 06 3 1  
DATUM_CT     datetime     CT vyšetrenie dátum a čas 07 2 1  
DATUM_LIECBA   ÁNO datetime     Začiatok liečby pacienta 08 1 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 08 2 1  
NL_TROMBOLYZA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Výber 08 3 1  
NL_DATUM_TROMBOLYZA     datetime     Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Pri uvedení možnosti 1 a 08 4 1  
NL_ASPIRIN   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Antiagreganciá Aspirín 08 5 1  
NL_INE_ANTIAGREGANCI     varchar 150   Neinvazívna liečba Antiagreganciá Iné vypíš 08 6 1  
NL_HEPARIN_LNW   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Heparín LMW 08 7 1  
NL_H_ANTIKOAGULANCIA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Heparín antikoagulácia 08 8 1  
NL_O_ANTIKOAGULANCIA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Orálne antikoagulanciá 08 10 1  
NL_CEREBROLYZIN   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Cerebrolyzín 08 11 1  
NL_MANITOL   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Manitol 08 12 1  
NL_ANTIDEPRESIVA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Antidepresíva 08 13 1  
NL_ANTIBIOTIKA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Antibiotiká 08 14 1  
NL_KORTIKOIDY   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Kortikoidy 08 15 1  
NL_NOOTROPIKA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Nootropiká 08 16 1  
NL_MGSO4   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba MgSO4 08 17 1  
NL_INE     varchar 150   Neinvazívna liečba Iné: vypísať 08 18 1  
IL_CHIRURGICKY_VYKON   ÁNO varchar 1   Invazívna liečba Chirurgický výkon 08 22 1  
KKD_TYP   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP 09 1 1  
KKD_TYP_SPEC   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Špecifikácia CMP 09 2 1  
KKD_KOD_MKCH     varchar 5   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Kód diagnózy CMP I60, I61, I 09 3 1  
KKD_KOD_LIM     varchar 5   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Upresnenie topografie LIM G4 09 4 1  
KKD_LIM_SPEC     varchar 1   Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM 09 5 1  
KKD_LIM_SPEC_INA     varchar 150   Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM "iná" vypíšte 09 6 1  
ETIO_HEM_CMP     varchar 1   Hemoragická CMP 10 1 1  
ETIO_HEM_CMP_S     varchar 150   Hemoragická CMP "iná" vypíšte 10 2 1  
ETIO_ISCH_CMP     varchar 1   Ischemická CMP 10 3 1  
ETIO_ISCH_CMP_S     varchar 150   Ischemická CMP "iná" vypíšte 10 4 1  
UKON_DATUM   ÁNO datetime     Dátum a čas ukončenia hospitalizácie 11 1 1  
UKON_HOSPIT_40DV   ÁNO varchar 1   Bola hospitalizácia pacienta na Vašom oddelení dlhšia ako 40 dní 11 2 1  
UKON_SPOSOB   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 11 3 1  
UKON_PREKLAD_VYBER     varchar 1   Ak preklad, kde 11 4 1  
UKON_EXITUS_CAS     varchar 5   Ak exitus, čas exitu HH:MM 11 5 1  
UKON_EXITUS_PRICINA     varchar 1   Príčina exitu 11 6 1  
UKON_EXITUS_PRICINAT     varchar 150   Ak iná, vypíš 11 7 1  
UKON_FIB_PREDSIEN     varchar 1   Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta - ide o pacienta s fib 11 11 1  
UKON_ASA     varchar 1   Antiagreganciá ASA 11 12 1  
UKON_CLOPIDOGREL     varchar 1   Antiagreganciá Clopidogrel 11 13 1  
UKON_WARFARIN     varchar 1   Antikoagulanciá Warfarín 11 14 1  
UKON_DABIGATRAN     varchar 1   Antikoagulanciá Dabigatran 11 15 1  
UKON_RIVAROXABAN     varchar 1   Antikoagulanciá Rivaroxaban 11 16 1  
UKON_APIXABAN     varchar 1   Antikoagulanciá Apixaban 11 17 1  
UKON_LMW     varchar 1   Antikoagulanciá heparín LMW 11 19 1  
UKON_ANTIKOAGULANCIA     varchar 1   Antikoagulanciá heparín antikoagulácia 11 20 1  
UKON_INE     varchar 150   Antikoagulanciá iné vypíš 11 22 1  
UKON_STATIN     varchar 1   Iná liečba statín 11 23 1  
UKON_NOOTROPIKA     varchar 1   Iná liečba nootropiká 11 24 1  
UKON_ANTIDEPRESIVA     varchar 1   Iná liečba antidepresíva 11 25 1  
UKON_POZNAMKA     varchar 150   Poznámky na doplnenie, ev. upresnenie liečby 11 26 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka 12 1 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  
DYSFAGIA   ÁNO varchar 1   Dysfágia vyšetrená 07 3 1  
KAROTIDA   ÁNO varchar 1   Vyšetrenie karotíd 07 4 1  
CHODZA_10M     varchar 1   Chôdza 10m bez pomoci pri prepustení 11 10 1  
PACADRESA_2     varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta Ulica, číslo 01 7 1  
STAV_NHISS_2   ÁNO integer 2   NIHSS skóre 04 3 1  
STAV_M_RANKIN_2   ÁNO integer 1   mRankin skóre 0-6 04 4 1  
UKON_NIHSS_2     integer 2   Zhodnotenie klinického stavu NIHSS skóre 11 8 1  
UKON_MRANKIN_2     integer 1   Zhodnotenie klinického stavu mRankin skóre od 0-6 11 9 1  
DATUM_ENDO_V     datetime     Dátum endovaskulárneho výkonu 08 20 1  
PACCASVYK     varchar 5   Prvé klinické príznaky – čas 02 2 1  
CAS_PRED_CMP     varchar 1   predpokladaný čas vzniku CMP 02 3 1  
CT_MR_VYSETRENIE   ÁNO varchar 1   primárne rádiodiagnostické vyšetrenie 07 1 1  
NL_HEPARIN_VTE   ÁNO varchar 1   Heparín LMW-profylaxia VTE 08 9 1  
ENDO_VYKON   ÁNO varchar 1   Endovaskulárny výkon 08 19 1  
ENDO_VYKON_MIMO     varchar 150   Endovaskulárny výkon v inom zariadení 08 21 1  
UKON_EDOXABAN     varchar 1   Antikoagulanciá Edoxaban 11 18 1  
UKON_HEPARIN_VTE     varchar 1   Heparín LMW - profylaxia VTE 11 21 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 04: Pri meranom tlaku krvi musia byť vyplnené hodnoty systolického aj diastolického tlaku. /Ak M04R5=1 tak M04R6 a R7 vyplnené/" CHECK(IF( R5S1==1 , NOT ISNULL(R6S1) AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE )) 04     R6S1;R7S1  
2 "Modul 09: Pri hemoragickej a ischemickej CMP, musí byť vyplnená špecifikácia kódu diagnózy CMP. /Ak R1S1= 1 alebo 2, tak vyplnený R3S1, KKD_TYP a KKD_KOD_MKCH/ " CHECK(IF(M09R1S1==1 OR M09R1S1==2 , NOT ISNULL(M09R3S1) , TRUE)) 09     R3S1  
26 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas prvých klinických príznakov musí predchádzať dátumu a času príjmu na centrálny príjem. /M02R1S1<M03R1S2 ; PACDATVYK<DATUM_PRIJEM_CP/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatCPCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_PRIJEM_CP"}]) 03     M03R1S2  
27 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas prvých klinických príznakov musí predchádzať dátumu a času priamemu príjemu na oddelenie. /M02R1S1<M03R2S2 ; PACDATVYK<DATUM_PRIJEM_BEZ_CP/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatbezCPCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_PRIJEM_BEZ_CP"}]) 03     M03R2S2  
28 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas prvých klinických príznakov musí predchádzať dátumu a času príjmu na oddelenie ktoré hlási CMP. /M02R1S1<M03R3S2 ; PACDATVYK<DATUM_PRIJEM_PO_CP/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatpoCPCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_PRIJEM_PO_CP"}]) 03     M03R3S2  
29 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas prvých klinických príznakov musí predchádzať dátumu a času prekladu. /M02R1S1<M03R4S2 ; PACDATVYK<DATUM_PRIJEM_PREKLAD/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatPrekladCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_PRIJEM_PREKLAD"}]) 03     M03R4S2  
30 "Modul 03: Pri príjme do nemocnice musí byť vyplnený aj dátum a čas príjmu. /PRIJEM_*, DATUM_PRIJEM_*/" ForCheck(i, IF(RiS1==1, NOT ISNULL(RiS2), TRUE)) 03 i={1-4}   RiS2  
31 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas prvých klinických príznakov musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M02R1S1<M11R1S1 ; PACDATVYK<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatPKPCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
32 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas príjmu na centrálny príjem musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M03R1S2<M11R1S1 ; DATUM_PRIJEM_CP<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatCPCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
33 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas priameho príjmu na oddelenie musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M03R2S2<M11R1S1 ; DATUM_PRIJEM_BEZ_CP<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatbezCPCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
34 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas príjmu na oddelenie ktoré hlási CMP musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M03R3S2<M11R1S1 ; DATUM_PRIJEM_PO_CP<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatpoCPCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
35 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas prekladu musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M03R4S2<M11R1S1 ; DATUM_PRIJEM_PREKLAD<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatPrekladCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
36 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT vyšetrenie musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M07R2S1<M11R1S1 ; DATUM_CT<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatCTCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
37 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas začiatoku liečby pacienta musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M08R1S1<M11R1S1 ; DATUM_LIECBA<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatLiecbaCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
38 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas podania trombolýzy musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M08R4S1<M11R1S1 ; NL_DATUM_TROMBOLYZA<UKON_DATUM/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatTrombolyzaCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) 11     M11R1S  
39 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT vyšetrenia musí predchádzať dátumu a času podania trombolýzy. /M07R1S1<M08R4S1 ; DATUM_CT<NL_DATUM_TROMBOLYZA/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatTrombolyza_and_DatCTCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"NL_DATUM_TROMBOLYZA"}]) 08     M08R4S1  
40 "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas prvých klinických príznakov musí predchádzať dátumu a času začiatoku liečby pacienta. /M02R1S1<M08R1S1 ; PACDATVYK<DATUM_LIECBA/" check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatLiecbaCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_LIECBA"}]) 08     M08R1S1  
100 "Modul 09: Upresnenie topografie LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M09R2=5 potom M09R4 vyplnené/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , R2S1==5 , TRUE )) 09     R4S1  
101 "Modul 09: Klinický priebeh LIM môže byť vyplnený len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M09R2=5 potom M09R5 vyplnené/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R5S1) , R2S1==5 , TRUE )) 09     R5S1  
102 "Modul 09: Spresnenie klinického priebehu LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M09R2=5 potom M09R6 vyplnené/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R6S1) , R2S1==5 , TRUE )) 09     R6S1  
103 "Modul 07: Pri vykonanom CT/MR vyšetrení musí byť vyplnený aj dátum a čas CT/MR vyšetrenia. /DATUM_CT/ " CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S1) AND R1S1<5, NOT ISNULL(R2S1), TRUE)) 07     R2S1  
104 "Modul 08: Pri podaní Trombolýzi musí byť vyplnený aj dátum a čas podania. /NL_DATUM_TROMBOLYZA/ " CHECK(IF(R3S1==1 OR R3S1==2, NOT ISNULL(R4S1), TRUE)) 08     R4S1  
105 "Modul 10: V module 10 - Etiopatogenéza, musí byť niečo vyplnené v hemoragickej CMP. /ETIO_HEM_CMP, ETIO_HEM_CMP_S/" CHECK(IF(M09R1S1==1 ,NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1),TRUE)) 10     R1S1;R2S1  
106 "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP hemoragická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená ischemická CMP. /M10R3, ETIO_ISCH_CMP/" CHECK(IF(M09R1S1==1,ISNULL(M10R3S1),TRUE)) 10     R3S1  
107 "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP hemoragická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená ischemická CMP. /M10R4, ETIO_ISCH_CMP_S/" CHECK(IF(M09R1S1==1,ISNULL(M10R4S1),TRUE)) 10     R4S1  
108 "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP ischemická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená hemoragická CMP. /M10R1, ETIO_HEM_CMP/" CHECK(IF(M09R1S1==2,ISNULL(M10R1S1),TRUE)) 10     R1S1  
109 "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP ischemická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená hemoragická CMP. /M10R2, ETIO_HEM_CMP_S/" CHECK(IF(M09R1S1==2,ISNULL(M10R2S1),TRUE)) 10     R2S1  
110 "Modul 10: V module 10 - Etiopatogenéza, musí byť niečo vyplnené v ischemickej CMP - LIM. /ETIO_ISCH_CMP, ETIO_ISCH_CMP_S/" CHECK(IF(M09R1S1==2 AND M09R2S1==5 ,NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1),TRUE)) 10     R3S1;R4S1  
111 "Modul 04: mRankin skóre môže byť len od 0 do 5. /M04R4S1, STAV_M_RANKIN_2/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , R4S1<6 OR R4S1==9 , TRUE )) 04     R4S1  
112 "Modul 11: mRankin skóre môže byť len od 0 do 5. /M11R9S1, UKON_MRANKIN_2/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R9S1) , R9S1<6 OR R9S1==9 , TRUE )) 11     R9S1  
113 "Modul 11: Zhodnotenie klinického stavu musí byť vyplnené. /M11R"+i+"S1/" ForCheck(i, IF(NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1<4, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 11 i={8-10}   RiS1  
114 "Modul 11: Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta musí byť vyplnená. /M11R"+i+"S1/" ForCheck(i, IF(NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1<4, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 11 i={11-21}   RiS1  
115 "Modul 11: Ak pacient zomrel, uveďte zmeny v jeho klinickom stave /UKON_NIHSS_2, UKON_MRANKIN_2, CHODZA_10M/" počas hospitalizácie (skóre NIHSS a MRANKIN môže byť identické ako pri prijatí)" ForCheck(i, IF(R3S1==4, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) 11 i={8-10}   RiS1  
116 "Modul 02: Musí byť vyplnený presný čas prvých klinických príznakov, alebo čas predpokladný. /PACCASVYK alebo CAS_PRED_CMP/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R1S1) , NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) , TRUE )) 02     R2S1;R3S1  
117 "Modul 02: Spôsob transportu musí byť vyplnený. /TRANSPORT_SPE/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , NOT ISNULL(R5S1) , TRUE )) 02     R5S1  
118 "Modul 05: Pri výbere Antikoagulanciá iné musí byť vypísané aké /OA_ANTIKOAGULANCIA_T/" CHECK(IF( R18S1==98 , NOT ISNULL(R19S1) , TRUE )) 05     R19S1  
119 "Modul 08: Pri endovaskulárnom výkone musí byť vyplnený jeho dátum a čas. /DATUM_ENDO_V/" CHECK(IF( R19S1==1 OR R19S1==2 , NOT ISNULL(R20S1) , TRUE )) 08     R20S1  
500 "Medzimodulová kontrola: Rok klinických príznakov CMP musí byť totožný s rokom spracovania. Preto nepokračujte vo vypĺňaní hlásenky a CMP nahláste do správneho roku. /Rok M0R1= Rok M02R1/" CHECK(IF (NOT ISNULL(M02R1S1) , R1S1==M02R6S1 , TRUE)) 0     M02R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: KKD_TYP
Obmedzovaná položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 1
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 2
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 3
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 4
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 5
KKD_TYP 3 KKD_TYP_SPEC 6

Obmedzujúca položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzovaná položka: KKD_KOD_MKCH
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4502
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4503
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4509
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4512
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4513
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4519
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4522
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4523
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4529
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4532
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4533
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4539
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4542
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4543
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4549
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4582
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4583
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4589
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4592
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4593
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4599
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I600
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I601
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I602
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I603
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I604
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I605
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I606
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I607
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I608
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I609
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I610
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I611
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I612
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I613
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I614
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I615
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I616
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I618
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I619
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6200
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6201
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6202
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6209
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I630
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I631
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I632
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I633
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I634
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I635
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I636
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I638
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I639
KKD_TYP_SPEC 6 KKD_KOD_MKCH I64