Národný register chorôb obehovej sústavy

Predmetom zberu dát v Národnom registri chorôb obehovej sústavy sú vybrané epidemiologické a klinické údaje o sledovanom ochorení, resp. o operačnom zákroku u pacienta vrátane jeho rizikových faktorov, ktoré vznik ochorenia podmienili alebo jeho prognózu komplikujú.
 
Získané poznatky sú dôležité pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti (s dôrazom na kvalitu života pacientov)a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
 
Údaje z registra sú rovnako dôležité pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením sa člení na :
  1. Register akútneho koronárneho syndrómu
  2. Register hypertenzie - deti
  3. Register kardiochirurgických výkonov
Do Národného registra pacientov so srdcovocievnym ochorením sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom
  2. Hlásenia o pacientovi s hypertenziou - deti
  3. Hlásenia o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom

Zber údajov


Hlásenia do registra nájdete TU

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022