Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2019

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Informácie o hlásení histopatologickej diagnostiky u pacienta so zhubným nádorom (PDF, 372 kB)
» 1_Dohlásenia pacientov do zdr.registrov z nemocníc za r. 2017 a zmeny v r.2018 _s prílohou 1 (PDF, 3,0 MB)
» 2_Dohlásenia pacientov do zdr.registrov od ambulantných spravodajských jednotiek za r.2017 (PDF, 729 kB)


Národný onkologický register

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická charakteristika choroby iszi_ZR_NOR_DGO
doc_ZR_NOR_DGO
29.11.2018
29.11.2018
bez zmeny oproti roku 2018
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2019)Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - nechirurgická liečba iszi_ZR_NOR_LIE
doc_ZR_NOR_LIE
29.11.2018
29.11.2018
bez zmeny oproti roku 2018
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2019)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - chirurgická liečba/výkon iszi_ZR_NOR_OPE
doc_ZR_NOR_OPE
29.11.2018
29.11.2018
bez zmeny oproti roku 2018
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2019)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
29.11.2018
29.11.2018
bez zmeny oproti roku 2018, platné od poslednej zmeny zo 17.1.2018
Zoznam aktuálnych histopatologických kódov MKCH-O (ICD-O) 3. vydanie, 1. revízia (zoznam doplnený o 1 nový kód a popisy subkódov) - dokument bez zmeny oproti roku 2018
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 798).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
15.11.2018
15.11.2018
bez obsahovej zmeny

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
5.12.2018
5.12.2018
5.12.2018
bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
5.12.2018
5.12.2018

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
16.5.2019
16.5.2019
16.5.2019
Doplnenie číselníka dysfágie od 16.5.2019
Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
zmena_ZR_NEUR_NMUSK
18.12.2018
18.12.2018
18.12.2018
zmeny v obsahu od 18.12.2018
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulancie bez centier SM


xls_ZR_SM_AMB – ambulancie bez centier SM
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SMiszi_ZR_SM_AMB
doc_ZR_SM_AMB
5.12.2018
5.12.20185.12.2018
5.12.2018
5.12.2018

bez zmeny
 
 
 
bez obsahovej zmeny (web aplikácia)
 
 
 
bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_PCH_AMB
iszi_ZR_NEU_PCH_AMB
doc_ZR_NEU_PCH_AMB
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
bez obsahovej zmeny (web aplikácia)
 
 
bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
5.12.2018
5.12.2018
bez obsahovej zmeny

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelíxls_ZR_DM_DOSPELI
iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
6.11.2018
6.11.2018
6.11.2018
bez obsahovej zmeny
 
 
 

bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
Poznámka:
Hlásenie vrodenej chyby srdca je od r.2015 zahrnuté do registra VCH
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
5.12.2018
5.12.2018
bez obsahovej zmenyKontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
6.11.2018
6.11.2018
bez obsahovej zmeny
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
zmena_ZR_VCH_ZR
6.11.2018
6.11.2018
6.11.2018
bez obsahovej zmeny (doplnená položka pre poznámku)
Hlásenie o pacientovi so zriedkavou chorobou II 15.9.2019
15.9.2019
nové hlásenie (pilotný projekt)

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc


xls_ZR_CHOCHP
iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
6.11.2018
6.11.20186.11.2018

bez zmeny
 
 
 
bez obsahovej zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
zmena_ZR_SPD
5.12.2018
5.12.2018
malé obsahové zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
zmena_ZR_TRP
6.11.2018
6.11.2018
6.11.2018
bez obsahovej zmeny (len upresnenie názvu modulu)

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Informácia o organizačnom zabezpečení zberu údajov a prezentácia vybraných ukazovateľov o úrazoch u detí od r.2019 zmena v hlásení úrazov, využitie iných zdrojov dát viď informácia Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
6.11.2018
6.11.2018
bez obsahovej zmeny Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt

Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou

t.č. v riešení
Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou
zabezpečuje NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
hlásenie od SJ do NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sa riadi usmernením Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, zadáva len jedna SJ (Vyšné Hagy ) cez web aplikáciu
Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie
t. č. v riešení

Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2023