Rozhranie: ZR_PCH_AMB Hlásenie o pacientovi s Parkinsonovou chorobou

Typ záznamu ZR_NEU_PCH

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
DS_KLINICKY     bool     Diagnóza stanovená klinicky 02 2 1  
DS_DAT_SCAN     bool     Diagnóza stanovená DaT Scan 02 3 1  
DS_INE_TEXT     varchar 150   Diagnóza stanovená iné, vypíš 02 4 1  
PCH_TYP   ÁNO varchar 1   Aktuálny subtyp Pch 02 5 1  
PCH_HODNOTENIE   ÁNO varchar 1   Hodnotenie 02 6 1  
SPRAVA     varchar 3000   Poznámky: (doplnenie informácií) 03 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 7 1  
ROK_DG   ÁNO varchar 4   Rok stanovenia diagnózy 02 1 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Kontola modulu 02: Rok v ktorom roku bola stanovená diagnóza, nemôže byť vyšší ako rok spracovania. /M02R1S1, ROK_DG/" CHECK(IF( NOT ISNULL(M02R1S1) , M02R1S1<=M00R1S1 , TRUE)) 02     R1S1  
2 "Kontrola modulu 02: V časti Diagnóza potvrdená musí byť niečo vyplnené. /M02R1 až R4, DS_KLINICKY, DS_DAT_SCAN, DS_INE_TEXT / " CHECK(IF (ISNULL(M02R4S1), Sum(i, RiS1)>=1, TRUE )) 02 i={2-3}   R2S1;R3S1;R4S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):