Národný register neurologických chorôb

Predmetom zberu dát v tomto národnom registri sú epidemiologické a klinické údaje o vybraných skupinách neurologických ochorení, resp. ochorení s neurologickou symptomatológiou.
 
Údaje z registra sú podkladom pre získavanie informácií o trende vývoja vybraných skupín neurologických chorôb a chorôb s neurologickou symptomatológiou podľa vybraných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni. Cieľom registra je prispieť k analýze efektivity intervenčných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (s dôrazom na kvalitu života pacientov) a k realizácii preventívnych programov v populácii.
 
Údaje z registra sú dôležité aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
V súčasnosti Národný register neurologických chorôb zahŕňa:
  1. Register cievnych mozgových príhod
  2. Register sklerózy multiplex
  3. Register neurodegeneratívnych chorôb (Parkinsonova choroba)
  4. Register neuromuskulárnych chorôb
Do národného registra sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou
  2. Hlásenia o pacientovi so sklerózou multiplex
  3. Hlásenia o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou (Parkinsonova choroba)
  4. Hlásenia o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou
 
Centrálna evidencia pacientov s neuromuskulárnym ochorením, a to s myasténiou gravis, existuje v SR od roku 1978 (Centrum neuromuskulárnych ochorení, Bratislava). Od roku 2014 však v zmysle príslušných ustanovení zákona o NZIS budú týchto pacientov lekári oficiálne hlásiť NCZI v rámci Národného zdravotného registra pacientov s neurologickým ochorením.
 

Zber údajov


Hlásenia do registra nájdete TU

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!
 
Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022