Rozhranie: ZR_SPD Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania

Typ záznamu ZR_SPD

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
ROK_PRVE_PRIZNAKY     varchar 4   Prvé klinické príznaky (rok) 02 1 1  
ROK_STANOVENIE_DG   ÁNO varchar 4   Stanovenie diagnózy (rok) 02 2 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 02 3 1  
SPECI_MKCH     varchar 5   Špecifikácia spánkového apnoe podľa MKCH-10 03 1 1  
SPECI_TEXT     varchar 150   Iný druh poruchy spánkového dýchania 03 2 1  
POLYSOMNOGRAFIA     date     Polysomnografia 04 1 2  
POLYGRAFIA     date     Polygrafia 04 2 2  
PULZOXIMETRIA     date     Pulzoximetria 04 3 2  
LIECBA_KOZERVATIVNA     bool     Konzervatívna liečba /spánková hygiena, redukcia hmotnosti, reži 05 1 1  
LIECBA_ORL     bool     ORL liečba 05 2 1  
LIECBA_CPAP     bool     CPAP 05 3 1  
LIECBA_BIPAP     bool     BiPAP 05 4 1  
LIECBA_INA_NIPPV     bool     Iná NIPPV 05 5 1  
LIECBA_ORTO_POMOC     bool     Ortodontické pomôcky 05 6 1  
LIECBA_INE     bool     iné 05 7 1  
MOCH_DM     bool     Metabolické ochorenia|Diabetes mellitus 06 1 1  
MOCH_MS     bool     Metabolické ochorenia|Metabolický syndróm 06 2 1  
MOCH_INE     varchar 150   Metabolické ochorenia|Iné metabolické ochorenia (Uveď) 06 3 1  
KOCH_CMP     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Náhla cievna mozgová príhoda 06 4 1  
KOCH_INFARKT     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Infarkt myokradu 06 5 1  
KOCH_ARYTMIA     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Arytmia 06 6 1  
KOCH_A_HYPER     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Artreriálna hypertenzia 06 7 1  
KOCH_P_HYPER     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Pľúcna hypertenzia 06 8 1  
KOCH_INE     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Iné kardiovaskulárne ochorenia 06 9 1  
INE_MIKROSPANOK     bool     Iné|Mikrospánok /napr. pri riadení motorového vozidla/ 06 10 1  
INE_OVERLAP     bool     Iné|Overlap syndróm OSA+CHOCHP 06 11 1  
INE_NASLEDKY_SPD     bool     Iné|Iné následky SPD 06 12 1  
INE_INE     varchar 150   Iné|Iné (vpíš) 06 13 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka lekára k údajom pacienta/ alebo pre NCZI 07 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 8 1  
POLYSOMNOGRAFIA_V     varchar 1   Polysomnografia vyšetrenie 04 1 1  
POLYGRAFIA_V     varchar 1   Polygrafia vyšetrenie 04 2 1  
PULZOXIMETRIA_V     varchar 1   Pulzoximetria vyšetrenie 04 3 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 04: Niektorý z dátumov musí byť vyplnený." CHECK(NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R2S2) OR NOT ISNULL(R3S2)) 04     R1S2;R2S2;R3S2  
2 "Modul 05: V liečbe musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 05 i={1-7}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
3 "Modul 04: V prípade vyšetrenia 'áno' musí byť dátum tohoto vyšetrenia vyplnený." CHECK(IF( R1S1==1 , NOT ISNULL(R1S2) , TRUE )) 04     R1S2  
4 "Modul 04: V prípade vyšetrenia 'áno' musí byť dátum tohoto vyšetrenia vyplnený." CHECK(IF( R2S1==1 , NOT ISNULL(R2S2) , TRUE )) 04     R2S2  
5 "Modul 04: V prípade vyšetrenia 'áno' musí byť dátum tohoto vyšetrenia vyplnený." CHECK(IF( R3S1==1 , NOT ISNULL(R3S2) , TRUE )) 04     R3S2  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("validations/ZR_SPD/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):