Národný register elektronických zdravotných knižiek

Národný register elektronických zdravotných knižiek je jedným z národných zdravotných registrov vymedzených zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tak ako všetky národné zdravotné registre, aj národný register elektronických zdravotných knižiek je zdravotníckym informačným systémom obsahujúcim osobné údaje fyzických osôb, ktorých rozsah je ustanovený vyššie uvedeným zákonom.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií vedie národný register elektronických zdravotných knižiek podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom zberu a spracúvania údajov v národnom registri elektronických zdravotných knižiek je zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby vedenia a sprístupnenia údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
 
Zoznam údajov, ktoré sú v národnom registri elektronických zdravotných knižiek spracúvané, účel ich spracúvania, ako aj zoznam tretích strán, ktorým sa údaje poskytujú, je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022