Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2021

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!


Národný onkologický register

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická charakteristika choroby iszi_ZR_NOR_DGO
doc_ZR_NOR_DGO
zmena_ZR_NOR_DGO
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2020)MUDr. Gabriela Valachová
02/57 269 789


Mgr. Peter Mézeš
(IT podpora)
peter.mezes@nczisk.sk
02/57 269 884
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - nechirurgická liečba iszi_ZR_NOR_LIE
doc_ZR_NOR_LIE
zmena_ZR_NOR_LIE
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny platné od poslednej zmeny z 24.3.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2020)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - chirurgická liečba/výkon iszi_ZR_NOR_OPE
doc_ZR_NOR_OPE
zmena_ZR_NOR_OPE
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2020)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
zmena_ZR_NOR_PAT
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny 
Zoznam aktuálnych histopatologických kódov MKCH-O (ICD-O) 3. vydanie, 1. revízia (zoznam doplnený o 1 nový kód a popisy subkódov) - dokument bez zmeny oproti roku 2020
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 798).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
zmena_ZR_CHOS_AKS
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez obsahovej znemy

Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
30.10.2020
30.10.2020
bez obsahovej zmeny MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
10.12.2019
10.12.2019
bez obsahovej zmeny
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
11.11.2020
11.11.2020
11.11.2020
zmeny vo vyšetreniach a príčinách smrti
MUDr.Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
zmena_ZR_NEUR_NMUSK
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
zmeny v povinných položkách pri DNA diagnostike
Hlásenie o pacientovi s endovaskulárnym výkonom iszi_ZR_NEUR_CMP_ENDO
doc_ZR_NEUR_CMP_ENDO
30.10.2020
30.10.2020
nové hlásenie

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
30.10.2020
30.10.2020
bez obsahovej zmeny MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelí iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
zmena_ZR_DM_DO
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
zmeny v komplikáciách DM

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
zmena_ZR_VCH
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez obsahovej zmeny

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou srdca iszi_ZR_VCH_VCHS
doc_ZR_VCH_VCHS
zmena_ZR_VCH_VCHS
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
zmeny v záchyte vrodenej chyby
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou - VLDD iszi_ZR_VCH_VLDD
doc_ZR_VCH_VLDD
zmena_ZR_VCH_VLDD
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez obsahovej zmeny
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
zmena_ZR_VCH_ZR
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi so zriedkavou chorobou II iszi_ZR_VCH_ZR_II
doc_ZR_VCH_ZR_II
zmena_ZR_VCH_ZR_II
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
bez obsahovej zmeny

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
30.10.2020
30.10.2020

bez zmeny
MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Informácia o organizačnom zabezpečení zberu údajov a prezentácia vybraných ukazovateľov o úrazoch u detí od r.2019 zmena v hlásení úrazov, využitie iných zdrojov dát viď informácia urazydeti@nczisk.sk

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
30.10.2020
30.10.2020
bez zmeny MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
KontaktHlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídout.č. v riešení
MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou
zabezpečuje NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
hlásenie od SJ do NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sa riadi usmernením Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, zadáva len jedna SJ (Vyšné Hagy) cez web aplikáciu
MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

Národný register asistovanej reprodukcie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontaktt.č. v riešení
MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2020