Národný register asistovanej reprodukcie

Národný register asistovanej reprodukcie (NRAR) patrí podľa Zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov do zoznamu Národných zdravotných registrov, ktoré spravuje a vedie Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v prostredí Národného zdravotníckeho informačného systému (ISZI). Zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 74 /2014 Z. z.
 
Sledované ukazovatele, ktoré sú obsiahnuté v Hlásení ZR_AS_REP boli pripravené s klinickými garantmi, so zohľadnením údajov vyžadovaných európskym registrom (ESHRE). Obsah hlásenia sa bude v budúcnosti rozširovať s rozvíjajúcimi sa metódami umelého oplodnenia.
 
Sledovanie IVF cyklov zaistí informácie o spôsobe, priebehu, výsledkoch a prípadných komplikáciách pre potreby odborných zdravotníckych pracovníkov, ministerstva zdravotníctva SR, ako aj pre medzinárodné porovnanie údajov. Získané informácie umožnia analyzovať efektivitu liečebných postupov pri skvalitňovaní starostlivosti o neplodné páry s cieľom integrovať najoptimálnejšie postupy v oblasti asistovanej reprodukcie a liečby neplodnosti do opatrení v rámci štátnej zdravotnej politiky.
 
Kto má zákonnú povinnosť hlásiť do národného registra asistovanej reprodukcie (NRAR) ako spravodajská jednotka (SJ)?
  • Ambulancie s odborným zameraním reprodukčná medicína (centrá reprodukčnej medicíny)

Hlásenie do registra nájdete TU

Web aplikácia ISZI
Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty
 
Dátum poslednej aktualizácie: 08.07.2022