Rozhranie: ZR_VCHPLOD Hlásenie plodu s vrodenou chybou

Typ záznamu ZR_VCHPLOD

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
SKRIN_DW_SYNDR     bool     Skríning pozitívny pre Downov syndróm 01 1 1  
SKRIN_NTD     bool     Skríning pozitívny pre NTD 01 2 1  
SKRIN_EDW_SYNDR     bool     Skríning pozitívny pre Edwardsov syndróm 01 3 1  
ABNOR_SKRIN     bool     Abnormálny skríning (extrémne markery) 01 4 1  
ULTRAZVUK_POZ     bool     Ultrazvuk.skríning pozitívny (NT, minormarkery) 01 5 1  
VCH_ULTRASONOG     bool     VCH zistená ultrasonograficky 01 6 1  
IUGR     bool     IUGR 01 7 1  
VEK_MAT_NAD_40     bool     Vek matky nad 40 rokov 01 8 1  
GEN_RIZIKO     bool     Genetické riziko 01 9 1  
SKRIN_NEGAT     bool     Skríning negatívny 01 10 1  
VYS_CYTOG     bool     Vyšetrenie cytogenetické / molek.-cytogen. 02 1 1  
VYS_ULTRASONO     bool     Vyšetrenie ultrasonografické 02 2 1  
VYS_MOLEK_GEN     bool     Vyšetrenie molekulárna genetika 02 3 1  
VYS_BIOCHEM     bool     Vyšetrenie biochemické 02 4 1  
VYS_LAB_DIAGN     varchar 150   Vyšetrenie Iná laboratórna diagnostika 02 5 1  
ZAP_CYTOG     varchar 256   Zápis cytogenetické / molek.-cytogen. 02 1 2  
ZAP_ULTRASONO     varchar 256   Zápis ultrasonografické 02 2 2  
ZAP_MOLEK_GEN     varchar 256   Zápis molekulárna genetika 02 3 2  
ZAP_BIOCHEM     varchar 256   Zápis biochemické 02 4 2  
ZAP_LAB_DIAGN     varchar 256   Zápis Iná laboratórna diagnostika 02 5 2  
NAL_CYTOG     varchar 1   Nález cytogenetické / molek.-cytogen. 02 1 3  
NAL_ULTRASONO     varchar 1   Nález ultrasonografické 02 2 3  
NAL_MOLEK_GEN     varchar 1   Nález molekulárna genetika 02 3 3  
NAL_BIOCHEM     varchar 1   Nález biochemické 02 4 3  
NAL_LAB_DIAGN     varchar 1   Nález Iná laboratórna diagnostika 02 5 3  
GEST_VEK   ÁNO integer 2   Gestačný vek (týž.) 03 1 1  
CHROM_ANOM_RODIC     bool     Výskyt chromozómovej anomálie u rodiča 03 2 1  
CHROM_ANOM_RODINA     bool     Výskyt chromozómovej anomálie v rodine 03 3 1  
FAM_RIZ_MONOG_CHOR     bool     Familiárne riziko monogénovej choroby 03 4 1  
INE_RIZIKO     bool     Iné riziko 03 5 1  
INE_RIZIKO_UPRES     varchar 10   Iné riziko - upresnenie 03 6 1  
DIAGNOZA_1     varchar 5   Diagnóza - 1 04 1 1  
DIAGNOZA_2     varchar 5   Diagnóza - 2 04 2 1  
DIAGNOZA_3     varchar 5   Diagnóza - 3 04 3 1  
OMIM_1     varchar 6   OMIM_1 04 1 2  
OMIM_2     varchar 6   OMIM_2 04 2 2  
OMIM_3     varchar 6   OMIM_3 04 3 2  
ORPHA_1     varchar 6   ORPHA_1 04 1 3  
ORPHA_2     varchar 6   ORPHA_2 04 2 3  
ORPHA_3     varchar 6   ORPHA_3 04 3 3  
PACMENO     varchar 30   MatkaMeno 05 1 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   MatkaPriezvisko 05 2 1  
PACRC     varchar 10   MatkaRodné číslo 05 3 1  
PAC_ADRESA     varchar 150   MatkaAdresa trvaláho bydliska - ulica, číslo 05 4 1  
PACVEK     integer 3   MatkaVek 05 6 1 ÁNO
ROK_NAR_OTEC     varchar 4   OtecRok narodenia 05 7 1  
VEK_OTCA     integer 3   OtecVek 05 8 1 ÁNO
ZAV_OCHOR_MATKY     varchar 3000   Závaž.ochorenia,rizik.faktory matky v gravidite 05 9 1  
SPRAVA_LEKARA     varchar 3000   Správy, iné dôležité informácie od lekára, ktorý prípad hlási 05 10 1  
PACOBEC_ST     varchar 12   Trvalé bydlisko matky - Obec 05 5 1  
NDT_NIPT     bool     Neinvazívna diagnostika trizómií NIPT 01 11 1  
GRAVIDITA_IVF_ET     bool     Gravidita po IVF ET 01 12 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 04: Diagnóza VCH podľa MKCH musí byť jednom z riadkov vyplnená. /M04R1 až R3, DIAGNOZA_1, DIAGNOZA_2, DIAGNOZA_3 / " CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1)) 04     R1S1;R2S1;R3S1  
501 "Modul 05: Rodné číslo matky je chybné. Vek matky nemôže byť záporný." CHECK(R6S1<>777) 05     R3S1  
502 "Modul 05: Vek matky je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 05     R3S1 ÁNO
600 "Modul 05: Rodné číslo matky je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("validations/ZR_VCHPLOD/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 05     R3S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):