Národné zdravotnícke administratívne registre

Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o zdravotníckych pracovníkoch a o organizáciách s osobitnými úlohami v zdravotníctve.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií vedie podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov národné zdravotnícke administratívne registre.
 
Účelom zberu a spracúvania údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch je vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registrov na národnej a medzinárodnej úrovni; dátová podpora služieb elektronického zdravotníctva a národného informačného systému na objednávanie pacientov; poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov; vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
 
Národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:

Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov sú pre potreby štátnej štatistiky administratívnymi zdrojmi údajov v zmysle § 10 ods. 3 zák. č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Na spracúvanie osobných údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch sa vzťahuje zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zoznam osobných údajov, ktoré sú v národných zdravotníckych administratívnych registroch spracúvané, účel ich spracúvania, okruh dotknutých osôb, účel poskytovania a zoznam poskytovaných osobných údajov, ako aj zoznam tretích strán, ktorým sa osobné údaje poskytujú, je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2021