Národné zdravotné registre

kriz

ČO SÚ NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE

Národné zdravotné registre sú špecifické informačné systémy, ktoré vytvárajú prostredie pre zhromažďovanie, spracovávanie a analyzovanie údajov o hromadne sa vyskytujúcich a spoločensky závažných skupinách chorôb v SR. Cieľom registrov je monitorovať najmä vývoj počtu novodiagnostikovaných pacientov ročne (incidencia); vo vybraných registroch aj vývoj celkového počtu osôb s danou chorobou (prevalencia) v populácii. Výstupy z príslušných databáz sú podnetom pre optimalizáciu intervenčných opatrení nielen v zdravotnej, ale aj v ekonomickej a sociálnej oblasti. Ich efektivita by mala určovať stratégiu zdravotnej politiky v SR. Pri správe registrov NCZI úzko spolupracuje s hlavnými odborníkmi MZ SR alebo inými špecialistami.

ZOZNAM NÁRODNÝCH ZDRAVOTNÝCH REGISTROV

Národné zdravotné registre vedie podľa §12 ods. 3 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národné centrum zdravotníckych informácií(NCZI).
 
Zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 74 /2014 Z.z.
 
NCZI je ako prevádzkovateľ registrov oprávnené poveriť na základe písomnej zmluvy spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa v zmysle §8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
A. NCZI zbiera a spracováva údaje do nasledovných registrov:

Sumárny prehľad formulárov, dátových rozhraní a iné informácie o registroch pre spravodajské jednotky nájdete TU.
 
B. Registre, pri ktorých zberom a spracovaním údajov poverilo NCZI sprostredkovateľa (externé pracoviská):

Viac o zmenách v národných zdravotných registroch, ktoré priniesol zákon č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v porovnaní so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti čítajte TU.

VÝZNAM NÁRODNÝCH ZDRAVOTNÝCH REGISTROV

Analýzy vybraných epidemiologických a klinických charakteristík ochorení, sledovaných v príslušných registroch, prispievajú k návrhom efektívnych preventívnych intervenčných opatrení, ktorých cieľom je včasné stanovenie diagnózy u pacientov, následné optimálne poskytnutie akútnej i následnej zdravotnej starostlivosti (s odhadom ich ekonomickej náročnosti). Zároveň tieto analýzy slúžia aj ako systémová edukácia populácie o rizikách podmieňujúcich vznik príslušného ochorenia.

Spracované základné i vybrané špecifické výstupy z Národných zdravotných registrov sú prezentované najmä Ministerstvu zdravotníctva SR a odbornej verejnosti, ostatným rezortom vo forme a rozsahu určených zákonom. Získané argumenty sa využívajú pri aplikácii efektívnejších postupov v stratégii zdravotnej politiky, vrátane znižovania rozdielov v zdravotnom stave medzi jednotlivými regiónmi SR.

Zmeny vo vývoji príslušných chorôb sledovaných v národných zdravotných registroch podľa vybraných epidemiologických ukazovateľov (incidencia, prevalencia, prežívanie, úmrtnosť) ovplyvňujú postavenie SR v medzinárodnom kontexte a zaväzujú k plneniu odporúčaní pri zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľov SR.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V REGISTROCH

Informácie zhromažďované v národných zdravotných registroch spĺňajú prísne kritériá na ochranu osobných údajov v informačných systémoch, ktoré sú definované v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z registrov preto možno publikovať len súhrnné údaje o výskyte sledovaného ochorenia, ale v žiadnom prípade nie údaje o jednotlivých pacientoch. S osobnými údajmi v registri sa zaobchádza ako so zdravotnou dokumentáciou v zmysle zákona č.576/2013 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRÍSTUP K ÚDAJOM Z NÁRODNÝCH ZDRAVOTNÝCH REGISTROV PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Využívať údaje z národných zdravotných registrov je možné až od úrovne spracovaných indikátorov (ukazovateľov) zdravotného stavu a zdravotnej starostlivosti.

Východiskovými údajmi prístupnými pre využívanie zdravotníckymi pracovníkmi nikdy nie sú individuálne údaje o zdravotnom stave jednotlivcov uchovávané v národných zdravotných registroch, pokiaľ nejde o pacientov ošetrujúceho lekára, resp. lekára, ktorý prípady do registra hlásil. Klinický garant príslušného registra (zvyčajne hlavný odborník MZ SR) má možnosť požiadať o databázu príslušného registra, redukovanú NCZI o základné identifikačné údaje pacienta. Viac informácií »

Dátum poslednej aktualizácie: 01.02.2023