Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2024

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!


Národný onkologický register


PDF Návod pre hlásenie pacientov do NOR SR pre nový typ hlásenia v platnosti od roku 2023

Videonávod pre hlásenie pacientov do NOR SR pre nový typ hlásenia v platnosti od roku 2023

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická charakteristika choroby iszi_ZR_NOR_DGO
doc_ZR_NOR_DGO
zmena_ZR_NOR_DGO
02.11.2023
02.11.2023
02.11.2023Od 1.1.2024 upravené hlásenie

Metodický pokyn pre hlásenie pacientov do Národného onkologického registra Slovenskej republiky pre nový typ hlásenia v platnosti od roku 2024
nor.sr@nczisk.sk

MUDr. Gabriela Valachová
02/57 269 789

Mgr. Katarína Valentíková, MPH.
katarina.valentikova@nczisk.sk
02/57 269 789

MUDr. Kamil Krištof
Kamil.Kristof@nczisk.sk

Mgr. Peter Mézeš
(IT podpora)
peter.mezes@nczisk.sk
02/57 269 884
mobil: 0908 430 100

Volať v pracovných dňoch
8.00 - 15.00
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
zmena_ZR_NOR_PAT
02.11.2023
02.11.2023
02.11.2023
Zoznam histopatologických kódov MKCH-O (ICD-O) 3. vydanie, 1. revízia
(zoznam doplnený o 1 nový kód a popisy subkódov) - dokument bez zmeny oproti roku 2020)
Sumár hlavných zmien medzi MKCH-O 3.1 a MKCH-O 3.2
Hlásenia zasielajte výlučne elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom metodický pokyn iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny

nzr.sr@nczisk.sk

MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk
02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
martin.slovik@nczisk.sk
02/57 269 885
Hlásenie dieťaťa s hypertenziou metodický pokyn iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
11.11.2023
11.11.2023
bez zmeny

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou
metodický pokyn
iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
11.11.2023
11.11.2023
11.11.2023
bez zmeny (zmena len vo väzbe - dysfagia)
MUDr. Alena Cvopová
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s endovaskulárnym výkonom
metodický pokyn
iszi_ZR_NEUR_CMP_ENDO
doc_ZR_NEUR_CMP_ENDO
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou metodický pokyn iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti metodický pokyn iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny nzr.sr@nczisk.sk

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelí metodický pokyn iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou metodický pokyn iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny

nzr.sr@nczisk.sk


MUDr. Alena Cvopová

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou srdca metodický pokyn iszi_ZR_VCH_VCHS
doc_ZR_VCH_VCHS
11.11.2023
11.11.2023
bez zmeny
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou - VLDD metodický pokyn iszi_ZR_VCH_VLDD
doc_ZR_VCH_VLDD
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny
Hlásenie plodu s vrodenou chybou metodický pokyn iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou metodický pokyn iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so zriedkavou chorobou II metodický pokyn iszi_ZR_VCH_ZR_II
doc_ZR_VCH_ZR_II
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc metodický pokyn iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny
nzr.sr@nczisk.sk

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) metodický pokyn iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc metodický pokyn iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii, súčasný stav
Kontakt
Informácia o organizačnom zabezpečení zberu údajov a prezentácia vybraných ukazovateľov o úrazoch u detí od r.2019 zmena v hlásení úrazov, využitie iných zdrojov dát viď informácia
T.č. prebieha legislatívny proces, ktorý obsahuje v návrhu vyradenie hlásenia o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti
nzr.sr@nczisk.sk

MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk
02/57 269 767

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
01.11.2023
01.11.2023
bez zmeny nzr.sr@nczisk.sk

MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou
t.č. v riešení
MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou metodický pokyn
zabezpečuje NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
hlásenie od SJ do NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sa riadi usmernením Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, zadáva len jedna SJ (Vyšné Hagy) cez web aplikáciu
nzr.sr@nczisk.sk

MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Národný register asistovanej reprodukcie

Hlásenia do registrov Pokyny a informácie XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o asistovanej reprodukcii metodický pokyn iszi_ZR_AS_REP
doc_ZR_AS_REP
zmena_ZR_AS_REP
11.11.2023
11.11.2023
11.11.2023
malé zmeny nzr.sr@nczisk.sk

MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk
02/57 269 767
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Dátum poslednej aktualizácie: 14.11.2023