Rozhranie: ZR_SCO_HT Hlásenie hypertenzie u detí do veku 18 rokov

Typ záznamu ZR14_12

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 6 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 7 1 ÁNO
PACADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 8 1  
DATUM_NAVSTEVA     date     Dátum návštevy 03 3 1  
OKOL_TACHYKARDIA   ÁNO varchar 1   Okolnosti zistenia vyššieho TK, ev. poruchy rytmu 02 1 1  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNO varchar 1   O akého pacienta ide? 02 2 1  
OA_INE     varchar 150   Osobná anamnéza II.|Iné ochorenie 04 3 1  
RF_INE_OA     varchar 150   Iné RF 05 4 1  
HLASENIE_TYP   ÁNO varchar 1   Typ hlásenia 02 3 1  
ST_HMOTNOST     integer 3   Vyšetrenia|Hmotnosť dieťaťa (kg) 08B 4 1  
ST_VYSKA     integer 3   Vyšetrenia|Výška dieťaťa (cm) 08B 5 1  
ST_BMI     float 1   Vyšetrenia|BMI 08B 6 1 ÁNO
ST_PAS     integer 3   Vyšetrenia|Obvod pása (cm) 08B 7 1  
ST_TK_SED1     integer 3   Vyšetrenia|V sede|TK|Systolický tlak 08B 2 1  
ST_TK_SED2     integer 3   Vyšetrenia|V sede|TK|Diastolický tlak 08B 3 1  
DATUM_HOLTER     date     Dátum Holter vyšetrenia (prvé Holter vyšetrenie) 08A 1 1  
ST_24_MONITOR_TK1     integer 3   24 hod. TK ABPM|Systolický tlak 08A 5 1  
ST_24_MONITOR_TK2     integer 3   24 hod. TK ABPM|Diastolický tlak 08A 6 1  
ST_DENNY1     integer 3   Denný|priemerný TK|Systolický tlak 08A 7 1  
ST_DENNY2     integer 3   Denný|priemerný TK|Diastolický tlak 08A 8 1  
ST_DENNY_PULZ     integer 3   Denný|priemerný pulz 08A 9 1  
ST_NOCNY1     integer 3   Nočný|priemerný TK|Systolický tlak 08A 10 1  
ST_NOCNY2     integer 3   Nočný|priemerný TK|Diastolický tlak 08A 11 1  
ST_NOCNY_PULZ     integer 3   Nočný|priemerný pulz 08A 12 1  
ST_INE     varchar 150   Iné 09 2 1  
MONOTERAPIA     varchar 2   Liečba|Monoterapia 10 4 1  
DIURETICUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |diureticum 10 6 1  
ACE_INHIBITOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |ACE inhibítor 10 7 1  
SARTAN     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |sartan 10 11 1  
BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |betablokátor 10 8 1  
K_BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |kalciový blokátor 10 9 1  
A_HYPERTENZIVUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |centrálne antihypertenzívum 10 10 1  
INA_TERAPIA     varchar 150   Iná terapia 10 12 1  
ZDRAV_STAV   ÁNO varchar 1   Stav 11 4 1  
POPIS     varchar 3000   Popis 12 1 1  
DATUM_MERANIA     date     Dátum merania antropometrických parametrov 08B 1 1  
PAC_NOVO_DG     date     Prvá návšteva novodiagnostikovaného pacienta 03 1 1  
PAC_DISPENZAR     date     Prvá návšteva u dispenzarizovaného pacienta 03 2 1  
HOL_HMOTNOST     integer 3   Hmotnosť (kg) holter 08A 2 1  
HOL_VYSKA     integer 3   Výška (cm) holter 08A 3 1  
HOL_BMI     float 1   BMI holter 08A 4 1 ÁNO
MONOTERAPIA_2     varchar 150   Aktuálna Monoterapia text 10 5 1  
ZAVER_DG   ÁNO varchar 1   Záverečná diagnóza 11 1 1  
SH     varchar 1   Sekundárna hypertenzia číselník 11 2 1  
SH_INA     varchar 150   Sekundárna hypertenzia iná 11 3 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 9 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  
OA_HMOTNOST_2   ÁNO varchar 1   Pôrodná hmotnosť pod 2500 g 04 1 1  
OA_POZITIVNA   ÁNO varchar 1   Pozitívna osobná anamnéza 04 2 1  
HORMON_LIECBA_TEXT     varchar 150   Hormonálna liečba dôvod 05 6 1  
HOLTER_AKTUALNY   ÁNO varchar 1   Holter vyšetrenie v hlásenom roku 07 1 1  
HOLTER_MINULOST   ÁNO varchar 1   Holter vyšetrenie v minulosti 07 2 1  
ORGANOVE_ZMENY   ÁNO varchar 1   Orgánové zmeny z dôvodu hypertenzie 09 1 1  
POPULACIA_2   ÁNO varchar 1   Riziková skupina 01 4 1  
FAJCENIE_2   ÁNO varchar 1   Fajčenie 05 2 1  
ALKOHOL_2   ÁNO varchar 1   Alkohol 05 3 1  
HORMON_LIECBA_2   ÁNO varchar 1   Hormonálna liečba 05 5 1  
RO_POZITIVNA_1_2   ÁNO varchar 1   Rodinná anamnéza Pozitívna u 1. stupňových príbuzných 06 1 1  
PSYCHO_TERAPIA_2   ÁNO varchar 1   Psychoterapia 10 1 1  
NFARMA_LIECBA_2   ÁNO varchar 1   Nefarmakologická liečba 10 2 1  
FARMA_LIECBA_2   ÁNO varchar 1   Súčasná farmakologická liečba 10 3 1  
PAC_ROKY_SLED_2   ÁNO integer 2   Roky sledovania pacienta v ambulancii 02 4 1  
SPORT_2   ÁNO varchar 1   Športová aktivita 05 1 1  
FARM_LIECBA_2   ÁNO varchar 1   Charakteristika farmakologickej liečby 10 13 1  
DISPENZAR_VYRA_2   ÁNO varchar 1   Dispenzár dôvod vyradenia 11 5 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
11 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o novodiagnostikovaného pacienta, musí byť vyplnený dátum prvej návštevy. /M02R3=1 potom dátum v M03R1/" CHECK(IF(M02R3S1==1, NOT ISNULL(M03R1S1) , TRUE)) 02     M03R1S1  
12 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o prvé hlásenie dispenzarizovaného pacienta, musí byť vyplnený dátum prvej návštevy a dátum návštevy - kontroly. /M02R3=2 potom dátum v M03R2 a v M03R3/" CHECK(IF(M02R3S1==2, NOT ISNULL(M03R2S1) AND NOT ISNULL(M03R3S1), TRUE)) 02     M03R2S1;M03R3S1  
13 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o kontrolné hlásenie, musí byť vyplnený dátum kontroly. /M02R3=3 potom dátum v M03R3/" CHECK(IF(M02R3S1==3, NOT ISNULL(M03R3S1) , TRUE)) 02     M03R3S1  
14 "Kontrola M02: Pokiaľ sa jedná o nového pacienta, musí byť novodiagnostikovaný. /M02R2=1 potom M02R3=1/" CHECK(IF(M02R2S1==1, M02R3S1==1 , TRUE)) 02     M02R3S1  
16 "Kontrola M09: Pokiaľ sú prítomné orgánové zmeny, tak musia byť spresnené . /M09R1, M09R2/" CHECK(IF(M09R1S1==1, NOT ISNULL(M09R2S1) , TRUE)) 09     R2S1  
17 "Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak musí byť monoterapia či kombinované terapia vyplnená. /M10R3==1 potom niečo v M10R4 až R12/" CHECK( IF(M10R3S1==1 , NOT ISNULL(M10R4S1) OR NOT ISNULL(M10R5S1) OR M10R6S1==1 OR M10R7S1==1 OR M10R8S1==1 OR M10R9S1==1 OR M10R10S1==1 OR M10R11S1==1 OR NOT ISNULL(M10R12S1) , TRUE )) 10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
18 "Kontrola M10: Keďže sa jedná o kombinovanú terapiu, musia byť vyplnené minimálne dve položky. /M10R6 až R12/" CHECK(IF ( Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(M10R12S1) , Sum(i, RiS1)>=2 OR (Sum(i, RiS1)==1 AND NOT ISNULL(R12S1)) , TRUE )) 10 i={6-11}   R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
20 "Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M10R3==1 potom len M10R4 a R5 alebo R6 až R12/" CHECK( IF((M10R3S1==1 AND NOT ISNULL(M10R4S1)) , M10R6S1==0 AND M10R7S1==0 AND M10R8S1==0 AND M10R9S1==0 AND M10R10S1==0 AND M10R11S1==0 AND ISNULL(M10R12S1) , TRUE )) 10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
21 "Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M10R3==1 potom len M10R4 a R5 alebo R6 až R12/" CHECK( IF(NOT ISNULL(M10R4S1) AND M10R3S1==1 AND (M10R6S1==0 AND M10R7S1==0 AND M10R8S1==0 AND M10R9S1==0 AND M10R10S1==0 AND M10R11S1==0 AND ISNULL(M10R12S1) ) , (ISNULL(M10R5S1) AND M10R3S1==1) , TRUE )) 10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
22 "Kontrola M10: Ak je súčasná farmakologická liečba nie, tak riadky 4 až 12 musia byť prázdne. /M10R3=2 potom R4 až R12 prázdne/" CHECK(IF(M10R3S1==2 , Sum(i, RiS1)<1 AND ISNULL(R12S1) AND ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) , TRUE)) 10 i={6-11}   R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
23 "Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M10R3==1 potom len M10R4 a R5 alebo R6 až R12/" CHECK( IF( (M10R3S1==1 AND NOT ISNULL(M10R5S1)) , M10R6S1==0 AND M10R7S1==0 AND M10R8S1==0 AND M10R9S1==0 AND M10R10S1==0 AND M10R11S1==0 AND ISNULL(M10R12S1) , TRUE )) 10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
24 "Medzimodulová kontrola M07 a M08A: Pri absolvovanom Holter vyšetrení v hlásenom roku sa musí uviesť aktuálna výška a hmotnosť. /M08AR2 a R3/" CHECK(IF(M07R1S1==1, NOT ISNULL(M08AR2S1) AND NOT ISNULL(M08AR3S1) , TRUE)) 08A     R2S1;R3S1  
25 "Medzimodulová kontrola M07 a M08B: Pri neabsolvovanom Holter vyšetrení v hlásenom roku sa musí uviesť výška a hmotnosť v module 08B. /M08BR4 a R5/" CHECK(IF(M07R1S1==2, NOT ISNULL(M08BR4S1) AND NOT ISNULL(M08BR5S1) , TRUE)) 08B     R4S1;R5S1  
111 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o novodiagnostikovaného pacienta, nesmie byť vyplnený dátum prvej návštevy pacienta dispenzarizovaného v minulosti. /M02R3=1 potom dátum v M03R2/" CHECK(IF(M02R3S1==1, ISNULL(M03R2S1) , TRUE)) 02     M03R2S1  
112 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o prvé hlásenie dispenzarizovaného pacienta, nesmie byť vyplnený dátum prvej návštevy u novodiagnostikovaného pacienta . /M02R3=2 potom dátum v M03R1/" CHECK(IF(M02R3S1==2, ISNULL(M03R1S1), TRUE)) 02     M03R1S1  
500 Medzimodulová kontrola: Rok z prvej návštevy novodiagnostikovaného pacienta sa musí rovnať roku spracovania. /M0R1 = rok z M3R1/ check(getFunction("validations/ZR_SCO_HT/IsPACNovoDgCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PAC_NOVO_DG"}]) 03     R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné, alebo nie je vyplnený dátum hlásenia." CHECK(R7S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R7S1<>888 ) 01     R1S1 ÁNO
503 Modul 0: Rok z dátumu vyplnenia musí byť totožný s rokom spracovania. check(getValueCM("0", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("0", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleItem: "ROK_SPRAC"}, {moduleItem: "PACDATVYK"}]) 0     R7S1  
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):