Národný register tuberkulózy

Údaje z registra sú podkladom pre získavanie informácií o trende vývoja tuberkulózy (TBC) podľa vybraných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni. Cieľom registra je prispieť k analýze efektivity intervenčných postupov zameraných na včasný záchyt osôb s tuberkulózou (najmä v rizikových komunitách) a špecifických preventívnych populačných programov. Získané poznatky umožnia optimalizovať stratégiu zdravotnej politiky v Slovenskej republike. Údaje z registra budú podkladom aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov z registra je získať informácie o trende vývoja tuberkulózy (o všetkých pozitívnych vyšetreniach na pôvodcu tuberkulózy), o lokalizácii tuberkulózneho procesu, diagnostických a liečebných postupoch, o prognóze klinického stavu a následnej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
 
Do národného registra sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi s tuberkulózou
  2. Kontrolného hlásenia o pacientovi s tuberkulózou
Povinnosť hlásiť TBC do registra bola ustanovená na základe metodického pokynu MZ SR a hlavného odborníka pre TBC v roku 1988.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022