Rozhranie: ZR_CHOS_AKS Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom

Typ záznamu ZR5_12

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PACADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 7 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace AKS 02 1 1  
DAT_PREDCH_HOSP_ZN     date     Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii 02 2 1  
CAS_PREDCH_HOSP_ZN     varchar 5   Všetky AKS|Čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii (len pr 02 3 1  
CAS_PREDCH_HOSP_N     bool     Všetky AKS|Čas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri preklade) 02 4 1  
CLASS   ÁNO varchar 3   Všetky AKS|Killip-Kimball klasifikácia stupňa závažnosti klin.pr 02 6 1  
SPECIFIKACIA_AKS   ÁNO varchar 1   Špecifikácia AKS (podľa dg. pri prepustení pacienta) 04 1 1  
SPOS_UKON_HOSP   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 06 1 1  
PREKLAD_NAZOV_ZAR     varchar 150   Preklad - kam (názov zdr. zariadenia a pracoviska) 06 2 1  
DATUM_UKON_HOSPIT   ÁNO date     Dátum ukončenia hospitalizácie 06 3 1  
CAS_EXITU     varchar 5   Úmrtie - čas (hh:mm) 06 4 1  
BEZP_PRICINA_UMRTIA     varchar 2   Bezprostredná príčina úmrtia 06 5 1  
PRE_PREDCH_HOSP     varchar 150   Ak preklad, odkiaľ ? (odd./nemocnica) 02 5 1  
CLASS_PRE     varchar 3   Killip-Kimball pri prijatí pac. s AKS z prekl.odd.|údaj známy 02 7 1  
CLASS_PRE_N     bool     Killip-Kimball pri prijatí pac. s AKS z prekl.odd.|údaj neznámy 02 8 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka (správa pre správcu registra) 07 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 8 1  
TROMBOLYZA_2   ÁNO varchar 1   Trombolýza 05 1 1  
PCI_AKS_2   ÁNO varchar 1   PCI 05 2 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  
ARTER_HYPERTENZIA_2   ÁNO varchar 1   Arteriálna hypertenzia 03 1 1  
ARTER_HYPERTENZIA_2L     varchar 1   Arteriálna hypertenzia liečba 03 1 2  
HLP_2   ÁNO varchar 1   Hyperlipoproteinémia 03 2 1  
HLP_2_L     varchar 1   Hyperlipoproteinémia liečba 03 2 2  
DIABETES_MELLITUS   ÁNO varchar 1   Diabetes mellitus 03 3 1  
DIABETES_MELLITUS_L     varchar 1   Diabetes mellitus liečba 03 3 2  
IM_MINULOST_2   ÁNO varchar 1   Infarkt myokardu v minulosti 03 4 1  
CMP_MINULOST   ÁNO varchar 1   Cievna mozgová príhoda v minulosti 03 5 1  
PCI_MINULOST   ÁNO varchar 1   Perkutánna koronárna intervencia v minulosti 03 6 1  
CABG_MINULOST   ÁNO varchar 1   Revaskularizačná operácia srdca pomocou aorto-koronárneho premos 03 7 1  
REN_INSUF   ÁNO varchar 1   Renálna insuficiencia 03 8 1  
NADOR   ÁNO varchar 1   Liečba nádorového ochorenia 03 9 1  
OBEZITA_2   ÁNO varchar 1   Obezita 03 10 1  
FAJCENIE_2   ÁNO varchar 1   Fajčenie 03 11 1  
RF_INY     varchar 150   Iný rizikový faktor 03 12 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
5 "Modul 0Z5_12: Rok spracovania má neprípustnú hodnotu." Check(R1S1<=2020 AND R1S1>=2012) 0     R1S1  
6 Modul 02: Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácií musí byť menší alebo rovný ako ako dátum aktuálneho príjmu. / M02R1 >= M02R2/ check(getFunction("common/daysBetween.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null), getValueCM("02", "DAT_PREDCH_HOSP_ZN", null) ) <= 0, msgText(), [{moduleItem: "DAT_PREDCH_HOSP_ZN"}]) 02     R2S1  
16 "Modul 06: Ak pacient exitoval, uvedenie príčiny smrti je povinné." CHECK( IF( R1S1==4 , NOT ISNULL(R5S1) , TRUE ) ) 06     R5S1  
200 "Modul 03: Pri Arteriálnej hypertenzií je potrebné vyplniť či je ochorenie liečené alebo neliečené. /M03R1S1=áno tak vyplniť M03R1S2 ; ARTER_HYPERTENZIA_2; ARTER_HYPERTENZIA_2L/" CHECK(IF( M03R1S1==1 , NOT ISNULL(M03R1S2) , TRUE )) 03     M03R1S2  
201 "Modul 03: Pri Hyperlipoproteinémii je potrebné vyplniť či je ochorenie liečené alebo neliečené. /M03R2S1=áno tak vyplniť M03R2S2 ; HLP_2; HLP_2_L/" CHECK(IF( M03R2S1==1 , NOT ISNULL(M03R2S2) , TRUE )) 03     M03R2S2  
202 "Modul 03: Pri Diabetes mellitus je potrebné vyplniť ako je liečený. /M03R3S1=áno tak vyplniť M03R3S2 ; DIABETES_MELLITUS; DIABETES_MELLITUS_L/" CHECK(IF( M03R3S1==1 , NOT ISNULL(M03R3S2) , TRUE )) 03     M03R3S2  
500 Medzimodulová kontrola M02 a M0: Rok spracovania musí byť totožný s rokom aktuálneho príjmu. Preto nepokračujte vo vypĺňaní hlásenky a AKS nahláste do správneho roku. check(getValueCM("0", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleName: "0", moduleItem: "ROK_SPRAC"}, {moduleItem: "PACDATVYK"}]) 02     M0R1S1;M02R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):