Rozhranie: ZR_DM_DE Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti

Typ záznamu ZR_DM_DE

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (01-12) 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM     date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA   ÁNO varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 8 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum zistenia DM 02 1 1  
DM_TYP   ÁNO varchar 1   Typ DM 02 2 1  
DM1_O     bool     Diabetes typ 1 - otec 03 1 1  
DM2_O     bool     Diabetes typ 2 - otec 03 2 1  
INFARKTM_O     bool     Infarkt myokardu - otec 03 3 1  
CMP_O     bool     Ciavna mozgová príhoda - otec 03 4 1  
HYPERTENZIA_O     bool     Hypertenzia - otec 03 5 1  
OBEZITA_O     bool     Obezita - otec 03 6 1  
STITNA_ZLAZA_O     bool     Ochorenie štítnej žľazy - otec 03 7 1  
CELIAKIA_O     bool     Celiakia - otec 03 8 1  
AUTOCH_O     bool     Autoimunitné ochorenia - otec 03 9 1  
ALERGIA_O     bool     Alergie - otec 03 10 1  
DM1_M     bool     Diabetes typ 1 - matka 03 1 2  
DM2_M     bool     Diabetes typ 2 - matka 03 2 2  
INFARKTM_M     bool     Infarkt myokardu - matka 03 3 2  
CMP_M     bool     Ciavna mozgová príhoda - matka 03 4 2  
HYPERTENZIA_M     bool     Hypertenzia - matka 03 5 2  
OBEZITA_M     bool     Obezita - matka 03 6 2  
STITNA_ZLAZA_M     bool     Ochorenie štítnej žľazy - matka 03 7 2  
CELIAKIA_M     bool     Celiakia - matka 03 8 2  
AUTOCH_M     bool     Autoimunitné ochorenia - matka 03 9 2  
ALERGIA_M     bool     Alergie - matka 03 10 2  
DM1_BRAT     integer 2   Diabetes typ 1 - počet bratov 03 1 3  
DM2_BRAT     bool     Diabetes typ 2 - brat 03 2 3  
INFARKTM_BRAT     bool     Infarkt myokardu - brat 03 3 3  
CMP_BRAT     bool     Ciavna mozgová príhoda - brat 03 4 3  
HYPERTENZIA_BRAT     bool     Hypertenzia - brat 03 5 3  
OBEZITA_BRAT     bool     Obezita - brat 03 6 3  
STITNA_ZLAZA_BRAT     bool     Ochorenie štítnej žľazy - brat 03 7 3  
CELIAKIA_BRAT     bool     Celiakia - brat 03 8 3  
AUTOCH_BRAT     bool     Autoimunitné ochorenia - brat 03 9 3  
ALERGIA_BRAT     bool     Alergie - brat 03 10 3  
DM1_SESTRA     integer 2   Diabetes typ 1 - počet sestier 03 1 4  
DM2_SESTRA     bool     Diabetes typ 2 - sestra 03 2 4  
INFARKTM_SESTRA     bool     Infarkt myokardu - sestra 03 3 4  
CMP_SESTRA     bool     Ciavna mozgová príhoda - sestra 03 4 4  
HYPERTENZIA_SESTRA     bool     Hypertenzia - sestra 03 5 4  
OBEZITA_SESTRA     bool     Obezita - sestra 03 6 4  
STITNA_ZLAZA_SESTRA     bool     Ochorenie štítnej žľazy - sestra 03 7 4  
CELIAKIA_SESTRA     bool     Celiakia - sestra 03 8 4  
AUTOCH_SESTRA     bool     Autoimunitné ochorenia - sestra 03 9 4  
ALERGIA_SESTRA     bool     Alergie - sestra 03 10 4  
DM1_RODINA     bool     Diabetes typ 1 - rodina 03 1 5  
DM2_RODINA     bool     Diabetes typ 2 - rodina 03 2 5  
INFARKTM_RODINA     bool     Infarkt myokardu - rodina 03 3 5  
CMP_RODINA     bool     Ciavna mozgová príhoda - rodina 03 4 5  
HYPERTENZIA_RODINA     bool     Hypertenzia - rodina 03 5 5  
OBEZITA_RODINA     bool     Obezita - rodina 03 6 5  
STITNA_ZLAZA_RODINA     bool     Ochorenie štítnej žľazy - rodina 03 7 5  
CELIAKIA_RODINA     bool     Celiakia - rodina 03 8 5  
AUTOCH_RODINA     bool     Autoimunitné ochorenia - rodina 03 9 5  
ALERGIA_RODINA     bool     Alergie - rodina 03 10 5  
BRATIA     integer 2   Počet bratov 04 1 1  
SESTRY     integer 2   Počet sestier 04 2 1  
POR_TEHOT     integer 2   Poradie tehotenstva z ktorého je pacient s DM 05 1 1  
HMOT     integer 4   Pôrodná hmotnosť (g) 05 2 1  
DLZKA     integer 3   Pôrodná dĺžka (cm) 05 3 1  
GEST_VEK     integer 2   Gestačný vek (týž.) 05 4 1  
POR_KRIES     varchar 1   Dieťa kriesené 05 5 1  
DOJ_DO     integer 2   Plne dojčené do (mes.) 05 6 1  
DOJ_PRID     integer 2   Mliečne prídavky od (mes.) 05 7 1  
POCH_PAR     bool     Parotitis 05 8 1  
POCH_VAR     bool     Varicela 05 9 1  
POCH_RUB     bool     Rubeola 05 10 1  
POCH_SARLACH     bool     Šarlach 05 11 1  
PRE_AK_INFEK     varchar 2   Posledný infekt pred DM dg. 06 1 1  
PRE_AK_INFEK_TEXT     varchar 150   Posledný infekt pred DM dg. (Text) 06 2 1  
CASPRED_DM     integer 2   Čas pred objavením sa diabetu (týž.) 06 3 1  
KORTIKOIDY     varchar 1   Liečba kortikosteriodmi v poslednom roku 06 4 1  
KORTIKOIDY_STAV     varchar 150   Kortikoidy 06 5 1  
KORTIKOIDY_NEZ     bool     Kortikoidy - údaj neznámy 06 6 1  
ZAVAZNY_STAV     varchar 150   Stav dieťaťa 06 7 1  
KLIN_DIP     bool     Klinické príznaky - Polydipsia 07 1 1  
KLIN_UR     bool     Klinické príznaky - Polyúria 07 2 1  
KLIN_FAG     bool     Klinické príznaky - Polyfágia 07 3 1  
KLIN_B_V     bool     Klinické príznaky - Balanitída/Vulvitída 07 4 1  
KLIN_UN     bool     Klinické príznaky - Neprimeraná únava 07 5 1  
KLIN_PHMOT     bool     Klinické príznaky - Pokles hmotnosti 07 6 1  
KLIN_PHMOT_KG     float 1   Klinické príznaky - Pokles hmotnosti - kg 07 7 1  
KLIN_TK_S     integer 3   Hodnota systolického TK 08 1 1  
KLIN_TK_D     integer 3   Hodnota diastolického TK 08 2 1  
HMOT_PRIJATIE   ÁNO float 1   Hmotnosť pri prijatí (kg) 08 3 1  
VYSKA_PRIJATIE   ÁNO integer 3   Výška pri prijatí (cm) 08 4 1  
LAB_GLYK_B     float 2   Hodnota bazálnej glykémie (mmol/l) 09 1 1  
LAB_KET   ÁNO varchar 1   Ketoacidóza 09 2 1  
LAB_GLYKOZ   ÁNO varchar 1   Odpad glukózy v moči 09 6 1  
LAB_MALB     float 2   Hodnota mikroalbuminúrie (mg/24 hod.) 09 8 1  
LAB_KREAT     float 2   Hodnota kreatinínu (µmol/l) 09 9 1  
LAB_TCHOL     float 2   Hodnota T cholesterol (mmol/l) 09 10 1  
LAB_HDLCHOL     float 2   Hodnota HDL cholesterol (mmol/l) 09 11 1  
HLA   ÁNO varchar 1   Laboratórne vyšetrenie - HLA 09 12 1  
HLA_TYP     varchar 150   Výsledok laboratórneho vyšetrenia - HLA typ 09 13 1  
ODPAD_GLUKOZA_MOC     float 1   Odpad glukózy v moči (mmol/24 hod) 09 7 1  
INZ_DDAVKA   ÁNO float 2   Inzulín v jednotkách 10 1 1  
INZ_DDAVKA_KG     float 2   Inzulín počet jednotiek na kg hmotnosti 10 2 1 ÁNO
INZ_DENNE     integer 2   Počet podaní inzulínu denne 10 3 1  
INZ_PUMPA   ÁNO varchar 1   Inzulínová pumpa 10 4 1  
INA_LIECBA     varchar 150   Iná medikamentózna liečba 10 5 1  
KOMPENZ   ÁNO varchar 1   Kompenzácia 10 6 1  
HMOT_PREPUSTENIE   ÁNO float 1   Hmotnosť pri prepustení (kg) 10 13 1  
VYSKA_PREPUSTENIE   ÁNO integer 3   Výška pri prepustení (cm) 10 14 1  
KOM_RETINO     varchar 1   Retinopatia 10 7 1  
KOM_RETINO_N     bool     Bez retinopatie 10 8 1  
KOM_NEFRO     varchar 1   Nefropatia 10 9 1  
KOM_NEFRO_N     bool     Bez nefropatie 10 10 1  
KOM_NEURO     varchar 1   Neuropatia 10 11 1  
KOM_NEURO_N     bool     Bez neuropatie 10 12 1  
POZNAMKA     varchar 3000   Poznámka 11 1 1  
ROK_DM     varchar 4   Rok DM (nevypĺňa sa) 02 4 1 ÁNO
LAB_HBA1C     float 2   Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%) 09 3 1  
LAB_HBA1C_IFCC     bool     Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa IFCC 09 4 1  
LAB_HBA1C_DCCT     bool     Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa DCCT 09 5 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 7 1  
DM_TYP_TEXT     varchar 150   Typ DM popis 02 3 1  
NAZOV_2     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
PACDATNAR_2     date     Dátum narodenia pacienta – dopočítaný 01 4 1 ÁNO
KLIN_DIP_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Polydipsia - dátum zistenia 07 1 2  
KLIN_UR_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Polyúria - dátum zistenia 07 2 2  
KLIN_FAG_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Polyfágia - dátum zistenia 07 3 2  
KLIN_B_V_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Balanitída/Vulvitída - dátum zistenia 07 4 2  
KLIN_UN_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Neprimeraná únava - dátum zistenia 07 5 2  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 "Modul 10: Nemôže byť zároveň Retinopatia vyplnená a aj zaškrtnuté bez retinopatie. /M10R8 a R7, KOM_RETINO_N a KOM_RETINO/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R7S1) AND R8S1==1,R8S1<>1,TRUE)) 10     R7S1;R8S1  
101 "Modul 10: Nemôže byť zároveň Nefropatia vyplnená a aj zaškrtnité bez nefropatie. /M10R10 a R9, KOM_NEFRO a KOM_NEFRO_N/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) AND R10S1==1,R10S1<>1,TRUE)) 10     R9S1;R10S1  
102 "Modul 10: Nemôže byť zároveň vyplnená Neuropatia a aj zaškrtnuté bez neurppatie.. /M10R12 a R11, KOM_NEURO_N a KOM_NEURO/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R11S1) AND R12S1==1,R12S1<>1,TRUE)) 10     R11S1;R12S1  
103 "Modul 10: Nemôže byť zároveň Retinopatia nevyplnená a aj nezaškrtnuté bez retinopatie. /M10R8 a R7, KOM_RETINO_N a KOM_RETINO/" CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R7S1) AND R8S1<>1,R8S1==1,TRUE)) 10     R7S1;R8S1  
104 "Modul 10: Nemôže byť zároveň Nefropatia nevyplnená a aj nezaškrtnité bez nefropatie. /M10R10 a R9, KOM_NEFRO a KOM_NEFRO_N/" CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R9S1) AND R10S1<>1,R10S1==1,TRUE)) 10     R9S1;R10S1  
105 "Modul 10: Nemôže byť zároveň nevyplnená Neuropatia a aj nezaškrtnuté bez neurppatie.. /M10R12 a R11, KOM_NEURO_N a KOM_NEURO/" CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R11S1) AND R12S1<>1,R12S1==1,TRUE)) 10     R11S1;R12S1  
500 "Medziomodulová kontrola: Rok DM musí byť totožný s rokom spracovania./Rok z M0R1= Rok z M02R1/" CHECK(R1S1==M02R4S1) 0     M02R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):