Rozhranie: ZR_DM_DOSPELI Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus - dospelí

Typ záznamu ZR_DM_DO

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 1 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 1 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 1 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 1 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 1 6 1 ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Adresa trvalého bydliska obec 1 7 1  
ROK_DM   ÁNO varchar 4   Rok určenia diagnózy diabetes mellitus DM 2 1 1  
PACVEK_DM_START     integer 3   Vek v čase stanovenia diagnózy DM 2 2 1 ÁNO
DM_TYP   ÁNO varchar 1   Typ DM 2 3 1  
DM_TYP_INY     varchar 150   Typ DM iný typ DM uveď 2 4 1  
PAC_DISPENZAR   ÁNO varchar 1   Typ pacienta v súvislosti k stanoveniu dg. DM 3 1 1  
PAC_DISPENZAR_ZMENA     varchar 1   Zmeny v dispenzári pacienta 3 2 1  
KD_NEFROPATIA   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Diabetická nefropatia 4 1 1  
KD_CHRI   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Chronická renálna insuficiencia 4 2 1  
KD_DIALYZA   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Dialýza 4 3 1  
KD_OBLICKA   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Transplantácia obličky 4 4 1  
KD_RETINOPATIA_NEP   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Diabetická retinopatia neproliferatívna forma bez 4 5 1  
KD_RETINOPATIA_P   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Diabetická retinopatia proliferatívna forma bez s 4 6 1  
KD_SLEPOTA   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Diabetická retinopatia slepota zahŕňa slepotu na 4 7 1  
KD_NEUROPATIA   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Diabetická neuropatia 4 8 1  
KD_NOHA   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Diabetická noha defekt 4 9 1  
KD_POD_CLENKOM   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Amputácia dolnej končatiny DK pod členkom 4 10 1  
KD_NAD_CLENKOM   ÁNO varchar 1   Komplikácie DM Amputácia dolnej končatiny DK nad členkom 4 11 1  
OA_ICHS     varchar 1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA ischemická choroba srdca 4 12 1  
OA_IM     varchar 1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA infarkt myokardu IM 4 13 1  
OA_HYPERTENZIA     varchar 1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA hypertenzia 4 14 1  
OA_DYSLIPIDEMIA     varchar 1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA dyslipidémia 4 15 1  
AL_DIETA     varchar 1   Iba diéta bez farmakoterapie 5 1 1  
AL_OAD     varchar 1   Liečba orálnymi antidiabetikami OAD 5 2 1  
AL_INZULIN     varchar 1   Liečba inzulínom 5 3 1  
AL_INKRE_UCINOK     varchar 1   Liečba založená na inkretínovom účinku 5 4 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Doplňujúca informácia lekára o pacientovi 6 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
3 "Modul 4: Ak je pacient bez slepoty, tak nemôže byť slepý. /M4R5 až R6/" CHECK(IF( M4R5S1==1 OR M4R6S1==1, M4R7S1==2 , TRUE)) 4     R7S1  
5 "Modul 5: V module 5 musí byť vyplnená aspoň jedna aktuálna liečba ." CHECK(M5R1S1==1 OR M5R2S1==1 OR M5R3S1==1 OR M5R4S1==1) 5     R1S1;R2S1;R3S1;R4S1  
501 "Modul 1: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." CHECK(R6S1<>777) 1     R1S1  
502 "Modul 1: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 1     R1S1 ÁNO
600 "Modul 4: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 1     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):