Rozhranie: ZR_CHOCHP Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Typ záznamu ZR_CHOCHP

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS0031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie0061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia0071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PAC_ADRESA     varchar150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo0171  
DATUM_STAN_DG   ÁNOdate     Stanovenie diagnózy0211  
CHOCHP_MKCH     varchar5   Špecifikácia CHOCHP podľa MKCH-100221  
CHOCHP_TEXT     varchar150   Špecifikácia CHOCHP podľa MKCH-10 iná uveď0231  
CHOCHP_GOLD   ÁNOvarchar1   Klasifikácia ochorenia podľa Národných smerníc pre diagnostiku a0241  
FAJCENIA     varchar1   Fajčenie0251  
SPRAVA     varchar3000   Poznámky: (doplnenie informácií)0311  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0181  
PAC_TYP   ÁNOvarchar1   Typ pacienta0191  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 02: Špecifikácia CHOCHP musí byť vyplnená. /M02R2 alebo R3/"CHECK(NOT ISNULL(M02R2S1) OR NOT ISNULL(M02R3S1))02     R2S1  
500"Medzimodulová kontrola: Pokiaľ sa jedná o novodiagnostikovaného pacienta, tak rok z dátumu stanovenia giagnózy musí byť totožný s rokom spracovania. Preto nepokračujte vo vypĺňaní hlásenky a nahláste ju do správneho roku. /M02R1 , DATUM_STAN_DG/"check(getFunction("validations/ZR_CHOCHP/IsPACNovoDgCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "DATUM_STAN_DG"}])02     M02R1S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):