Rozhranie: ZR_VCHPLOD Hlásenie plodu s vrodenou chybou

Typ záznamu ZR_VCHPLOD

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS0031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie0061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia0071  
SKRIN_DW_SYNDR     bool     Skríning pozitívny pre Downov syndróm0111  
SKRIN_NTD     bool     Skríning pozitívny pre NTD0121  
SKRIN_EDW_SYNDR     bool     Skríning pozitívny pre Edwardsov syndróm0131  
ABNOR_SKRIN     bool     Abnormálny skríning (extrémne markery)0141  
ULTRAZVUK_POZ     bool     Ultrazvuk.skríning pozitívny (NT, minormarkery)0151  
VCH_ULTRASONOG     bool     VCH zistená ultrasonograficky0161  
IUGR     bool     IUGR0171  
VEK_MAT_NAD_40     bool     Vek matky nad 40 rokov0181  
GEN_RIZIKO     bool     Genetické riziko0191  
SKRIN_NEGAT     bool     Skríning negatívny01101  
VYS_CYTOG     bool     Vyšetrenie cytogenetické / molek.-cytogen.0211  
VYS_ULTRASONO     bool     Vyšetrenie ultrasonografické0221  
VYS_MOLEK_GEN     bool     Vyšetrenie molekulárna genetika0231  
VYS_BIOCHEM     bool     Vyšetrenie biochemické0241  
VYS_LAB_DIAGN     varchar150   Vyšetrenie Iná laboratórna diagnostika0251  
ZAP_CYTOG     varchar256   Zápis cytogenetické / molek.-cytogen.0212  
ZAP_ULTRASONO     varchar256   Zápis ultrasonografické0222  
ZAP_MOLEK_GEN     varchar256   Zápis molekulárna genetika0232  
ZAP_BIOCHEM     varchar256   Zápis biochemické0242  
ZAP_LAB_DIAGN     varchar256   Zápis Iná laboratórna diagnostika0252  
NAL_CYTOG     varchar1   Nález cytogenetické / molek.-cytogen.0213  
NAL_ULTRASONO     varchar1   Nález ultrasonografické0223  
NAL_MOLEK_GEN     varchar1   Nález molekulárna genetika0233  
NAL_BIOCHEM     varchar1   Nález biochemické0243  
NAL_LAB_DIAGN     varchar1   Nález Iná laboratórna diagnostika0253  
GEST_VEK   ÁNOinteger2   Gestačný vek (týž.)0311  
CHROM_ANOM_RODIC     bool     Výskyt chromozómovej anomálie u rodiča0321  
CHROM_ANOM_RODINA     bool     Výskyt chromozómovej anomálie v rodine0331  
FAM_RIZ_MONOG_CHOR     bool     Familiárne riziko monogénovej choroby0341  
INE_RIZIKO     bool     Iné riziko0351  
INE_RIZIKO_UPRES     varchar10   Iné riziko - upresnenie0361  
DIAGNOZA_1     varchar5   Diagnóza - 10411  
DIAGNOZA_2     varchar5   Diagnóza - 20421  
DIAGNOZA_3     varchar5   Diagnóza - 30431  
OMIM_1     varchar6   OMIM_10412  
OMIM_2     varchar6   OMIM_20422  
OMIM_3     varchar6   OMIM_30432  
ORPHA_1     varchar6   ORPHA_10413  
ORPHA_2     varchar6   ORPHA_20423  
ORPHA_3     varchar6   ORPHA_30433  
PACMENO     varchar200   MatkaMeno0511  
PACPRIEZVISKO     varchar100   MatkaPriezvisko0521  
PACRC     varchar10   MatkaRodné číslo0531  
PAC_ADRESA     varchar150   MatkaAdresa trvaláho bydliska - ulica, číslo0541  
PACVEK     integer3   MatkaVek0561ÁNO
ROK_NAR_OTEC     varchar4   OtecRok narodenia0571  
VEK_OTCA     integer3   OtecVek0581ÁNO
ZAV_OCHOR_MATKY     varchar3000   Závaž.ochorenia,rizik.faktory matky v gravidite0591  
SPRAVA_LEKARA     varchar3000   Správy, iné dôležité informácie od lekára, ktorý prípad hlási05101  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko matky - Obec0551  
NDT_NIPT     bool     Neinvazívna diagnostika trizómií NIPT01111  
GRAVIDITA_IVF_ET     bool     Gravidita po IVF ET01121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 04: Diagnóza VCH podľa MKCH musí byť jednom z riadkov vyplnená. /M04R1 až R3, DIAGNOZA_1, DIAGNOZA_2, DIAGNOZA_3 / "CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1))04     R1S1;R2S1;R3S1  
501"Modul 05: Rodné číslo matky je chybné. Vek matky nemôže byť záporný."CHECK(R6S1<>777)05     R3S1  
502"Modul 05: Vek matky je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)05     R3S1ÁNO
600"Modul 05: Rodné číslo matky je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "05", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])05     R3S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):