Rozhranie: ZR_SCO_HT Hlásenie hypertenzie u detí do veku 18 rokov

Typ záznamu ZR14_12

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Za mesiac (1-12)021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov Zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0151ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0161ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0171ÁNO
PACADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo)0181  
DATUM_NAVSTEVA     date     Dátum návštevy0331  
OKOL_TACHYKARDIA   ÁNOvarchar1   Okolnosti zistenia vyššieho TK, ev. poruchy rytmu0211  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNOvarchar1   O akého pacienta ide?0221  
OA_INE     varchar150   Osobná anamnéza II.|Iné ochorenie0431  
RF_INE_OA     varchar150   Iné RF0541  
HLASENIE_TYP   ÁNOvarchar1   Typ hlásenia0231  
ST_HMOTNOST     integer3   Vyšetrenia|Hmotnosť dieťaťa (kg)08B41  
ST_VYSKA     integer3   Vyšetrenia|Výška dieťaťa (cm)08B51  
ST_BMI     float1   Vyšetrenia|BMI08B61ÁNO
ST_PAS     integer3   Vyšetrenia|Obvod pása (cm)08B71  
ST_TK_SED1     integer3   Vyšetrenia|V sede|TK|Systolický tlak08B21  
ST_TK_SED2     integer3   Vyšetrenia|V sede|TK|Diastolický tlak08B31  
DATUM_HOLTER     date     Dátum Holter vyšetrenia (prvé Holter vyšetrenie)08A11  
ST_24_MONITOR_TK1     integer3   24 hod. TK ABPM|Systolický tlak08A51  
ST_24_MONITOR_TK2     integer3   24 hod. TK ABPM|Diastolický tlak08A61  
ST_DENNY1     integer3   Denný|priemerný TK|Systolický tlak08A71  
ST_DENNY2     integer3   Denný|priemerný TK|Diastolický tlak08A81  
ST_DENNY_PULZ     integer3   Denný|priemerný pulz08A91  
ST_NOCNY1     integer3   Nočný|priemerný TK|Systolický tlak08A101  
ST_NOCNY2     integer3   Nočný|priemerný TK|Diastolický tlak08A111  
ST_NOCNY_PULZ     integer3   Nočný|priemerný pulz08A121  
ST_INE     varchar150   Iné0921  
MONOTERAPIA     varchar2   Liečba|Monoterapia1041  
DIURETICUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |diureticum1061  
ACE_INHIBITOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |ACE inhibítor1071  
SARTAN     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |sartan10111  
BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |betablokátor1081  
K_BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |kalciový blokátor1091  
A_HYPERTENZIVUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |centrálne antihypertenzívum10101  
INA_TERAPIA     varchar150   Iná terapia10121  
ZDRAV_STAV   ÁNOvarchar1   Stav1141  
POPIS     varchar3000   Popis1211  
DATUM_MERANIA     date     Dátum merania antropometrických parametrov08B11  
PAC_NOVO_DG     date     Prvá návšteva novodiagnostikovaného pacienta0311  
PAC_DISPENZAR     date     Prvá návšteva u dispenzarizovaného pacienta0321  
HOL_HMOTNOST     integer3   Hmotnosť (kg) holter08A21  
HOL_VYSKA     integer3   Výška (cm) holter08A31  
HOL_BMI     float1   BMI holter08A41ÁNO
MONOTERAPIA_2     varchar150   Aktuálna Monoterapia text1051  
ZAVER_DG   ÁNOvarchar1   Záverečná diagnóza1111  
SH     varchar1   Sekundárna hypertenzia číselník1121  
SH_INA     varchar150   Sekundárna hypertenzia iná1131  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0191  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
OA_HMOTNOST_2   ÁNOvarchar1   Pôrodná hmotnosť pod 2500 g0411  
OA_POZITIVNA   ÁNOvarchar1   Pozitívna osobná anamnéza0421  
HORMON_LIECBA_TEXT     varchar150   Hormonálna liečba dôvod0561  
HOLTER_AKTUALNY   ÁNOvarchar1   Holter vyšetrenie v hlásenom roku0711  
HOLTER_MINULOST   ÁNOvarchar1   Holter vyšetrenie v minulosti0721  
ORGANOVE_ZMENY   ÁNOvarchar1   Orgánové zmeny z dôvodu hypertenzie0911  
POPULACIA_2   ÁNOvarchar1   Riziková skupina0141  
FAJCENIE_2   ÁNOvarchar1   Fajčenie0521  
ALKOHOL_2   ÁNOvarchar1   Alkohol0531  
HORMON_LIECBA_2   ÁNOvarchar1   Hormonálna liečba0551  
RO_POZITIVNA_1_2   ÁNOvarchar1   Rodinná anamnéza Pozitívna u 1. stupňových príbuzných0611  
PSYCHO_TERAPIA_2   ÁNOvarchar1   Psychoterapia1011  
NFARMA_LIECBA_2   ÁNOvarchar1   Nefarmakologická liečba1021  
FARMA_LIECBA_2   ÁNOvarchar1   Súčasná farmakologická liečba1031  
PAC_ROKY_SLED_2   ÁNOinteger2   Roky sledovania pacienta v ambulancii0241  
SPORT_2   ÁNOvarchar1   Športová aktivita0511  
FARM_LIECBA_2   ÁNOvarchar1   Charakteristika farmakologickej liečby10131  
DISPENZAR_VYRA_2   ÁNOvarchar1   Dispenzár dôvod vyradenia1151  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
11"Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o novodiagnostikovaného pacienta, musí byť vyplnený dátum prvej návštevy. /M02R3=1 potom dátum v M03R1/"CHECK(IF(M02R3S1==1, NOT ISNULL(M03R1S1) , TRUE))02     M03R1S1  
12"Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o prvé hlásenie dispenzarizovaného pacienta, musí byť vyplnený dátum prvej návštevy a dátum návštevy - kontroly. /M02R3=2 potom dátum v M03R2 a v M03R3/"CHECK(IF(M02R3S1==2, NOT ISNULL(M03R2S1) AND NOT ISNULL(M03R3S1), TRUE))02     M03R2S1;M03R3S1  
13"Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o kontrolné hlásenie, musí byť vyplnený dátum kontroly. /M02R3=3 potom dátum v M03R3/"CHECK(IF(M02R3S1==3, NOT ISNULL(M03R3S1) , TRUE))02     M03R3S1  
14"Kontrola M02: Pokiaľ sa jedná o nového pacienta, musí byť novodiagnostikovaný. /M02R2=1 potom M02R3=1/"CHECK(IF(M02R2S1==1, M02R3S1==1 , TRUE))02     M02R3S1  
16"Kontrola M09: Pokiaľ sú prítomné orgánové zmeny, tak musia byť spresnené . /M09R1, M09R2/"CHECK(IF(M09R1S1==1, NOT ISNULL(M09R2S1) , TRUE))09     R2S1  
17"Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak musí byť monoterapia či kombinované terapia vyplnená. /M10R3==1 potom niečo v M10R4 až R12/"CHECK( IF(M10R3S1==1 , NOT ISNULL(M10R4S1) OR NOT ISNULL(M10R5S1) OR M10R6S1==1 OR M10R7S1==1 OR M10R8S1==1 OR M10R9S1==1 OR M10R10S1==1 OR M10R11S1==1 OR NOT ISNULL(M10R12S1) , TRUE ))10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
18"Kontrola M10: Keďže sa jedná o kombinovanú terapiu, musia byť vyplnené minimálne dve položky. /M10R6 až R12/"CHECK(IF ( Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(M10R12S1) , Sum(i, RiS1)>=2 OR (Sum(i, RiS1)==1 AND NOT ISNULL(R12S1)) , TRUE ))10i={6-11}   R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
20"Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M10R3==1 potom len M10R4 a R5 alebo R6 až R12/"CHECK( IF((M10R3S1==1 AND NOT ISNULL(M10R4S1)) , M10R6S1==0 AND M10R7S1==0 AND M10R8S1==0 AND M10R9S1==0 AND M10R10S1==0 AND M10R11S1==0 AND ISNULL(M10R12S1) , TRUE ))10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
21"Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M10R3==1 potom len M10R4 a R5 alebo R6 až R12/"CHECK( IF(NOT ISNULL(M10R4S1) AND M10R3S1==1 AND (M10R6S1==0 AND M10R7S1==0 AND M10R8S1==0 AND M10R9S1==0 AND M10R10S1==0 AND M10R11S1==0 AND ISNULL(M10R12S1) ) , (ISNULL(M10R5S1) AND M10R3S1==1) , TRUE ))10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
22"Kontrola M10: Ak je súčasná farmakologická liečba nie, tak riadky 4 až 12 musia byť prázdne. /M10R3=2 potom R4 až R12 prázdne/"CHECK(IF(M10R3S1==2 , Sum(i, RiS1)<1 AND ISNULL(R12S1) AND ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) , TRUE))10i={6-11}   R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
23"Kontrola M10: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M10R3==1 potom len M10R4 a R5 alebo R6 až R12/"CHECK( IF( (M10R3S1==1 AND NOT ISNULL(M10R5S1)) , M10R6S1==0 AND M10R7S1==0 AND M10R8S1==0 AND M10R9S1==0 AND M10R10S1==0 AND M10R11S1==0 AND ISNULL(M10R12S1) , TRUE ))10     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
24"Medzimodulová kontrola M07 a M08A: Pri absolvovanom Holter vyšetrení v hlásenom roku sa musí uviesť aktuálna výška a hmotnosť. /M08AR2 a R3/"CHECK(IF(M07R1S1==1, NOT ISNULL(M08AR2S1) AND NOT ISNULL(M08AR3S1) , TRUE))08A     R2S1;R3S1  
25"Medzimodulová kontrola M07 a M08B: Pri neabsolvovanom Holter vyšetrení v hlásenom roku sa musí uviesť výška a hmotnosť v module 08B. /M08BR4 a R5/"CHECK(IF(M07R1S1==2, NOT ISNULL(M08BR4S1) AND NOT ISNULL(M08BR5S1) , TRUE))08B     R4S1;R5S1  
111"Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o novodiagnostikovaného pacienta, nesmie byť vyplnený dátum prvej návštevy pacienta dispenzarizovaného v minulosti. /M02R3=1 potom dátum v M03R2/"CHECK(IF(M02R3S1==1, ISNULL(M03R2S1) , TRUE))02     M03R2S1  
112"Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o prvé hlásenie dispenzarizovaného pacienta, nesmie byť vyplnený dátum prvej návštevy u novodiagnostikovaného pacienta . /M02R3=2 potom dátum v M03R1/"CHECK(IF(M02R3S1==2, ISNULL(M03R1S1), TRUE))02     M03R1S1  
500Medzimodulová kontrola: Rok z prvej návštevy novodiagnostikovaného pacienta sa musí rovnať roku spracovania. /M0R1 = rok z M3R1/check(getFunction("validations/ZR_SCO_HT/IsPACNovoDgCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PAC_NOVO_DG"}])03     R1S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné, alebo nie je vyplnený dátum hlásenia."CHECK(R7S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R7S1<>888 )01     R1S1ÁNO
503Modul 0: Rok z dátumu vyplnenia musí byť totožný s rokom spracovania.check(getValueCM("0", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("0", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleItem: "ROK_SPRAC"}, {moduleItem: "PACDATVYK"}])0     R7S1  
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):