Rozhranie: ZR_VCH_ZR Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou

Typ záznamu ZR_VCH_ZR

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS0031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie0061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia0071  
TYP_PAC_VCH   ÁNOvarchar1   Typ pacienta s vrodenou chybou0111  
PACPRIEZVISKO     varchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO     varchar200   Meno pacienta0131  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta0141  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0151ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0161ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0171ÁNO
PAC_ADRESA     varchar150   Adresa trvaláho bydliska - ulica, číslo0181  
PACNARODNOST     varchar2   Národnosť pacienta01101  
AS_NOSIC_MUTACIE     bool     Asymptomatický nosič dominantnej mutácie01111  
MON_CHOR     varchar256   Monogénová choroba0211  
CHRM_ANOM     varchar256   Chromozómová anomália0221  
KLIN_GEN_SYNDROM     varchar256   Klinicko-genetický syndróm0231  
DIAGNOZA     varchar5   Diagnóza0311  
DIAGNOZA_INA     varchar150   Diagnóza iná0321  
ORPHA     varchar6   ORPHA kód0331  
OMIM     varchar6   OMIM kód0341  
KARYOTYP     varchar20   Karyotyp symbol0351  
DNA     varchar1   DNA odobratá0361  
DNA_VYS     varchar256   Výsledok DNA analýzy0371  
PACIENT_DOPL_INFOR     varchar3000   Doplnenie informácií o pacientovi0381  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0191  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 02: V module musí byť niečo vyplnené. /M02R1 až R3, MON_CHOR, CHRM_ANOM, KLIN_GEN_SYNDROM/"CHECK(NOT ISNULL(M02R1S1) OR NOT ISNULL(M02R2S1) OR NOT ISNULL(M02R3S1))02     R1S1;R2S1;R3S1  
2"Modul 03: V module v riadkoch R1 a R4 musí byť niečo vyplnené. /DIAGNOZA, DIAGNOZA_INA, ORPHA, OMIM/"CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1))03     R1S1;R2S1;R3S1;R4S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný."CHECK(R7S1<>777)01     R4S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R7S1<>888)01     R4S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R4S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):