Rozhranie: ZR_NOR_OPE Hlásenie zhubného nádoru - chirurgická liečba/výkon

Typ záznamu ZR_NOR_OPE

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0ZR_NOR11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0ZR_NOR21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0ZR_NOR31  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód)0ZR_NOR41  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov organizácie0ZR_NOR51  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Vyplnil (meno a priezvisko)0ZR_NOR61  
TEL     varchar35   Telefónne číslo0ZR_NOR71  
EMAIL     varchar128   e-mail0ZR_NOR81  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia0ZR_NOR91  
PACKRSTMENO   ÁNOvarchar200   Krstné meno pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo0131  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0141  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie0161  
EC_PAC_2     varchar10   Evidenčné číslo pacienta v POKO0151  
MKCH   ÁNOvarchar5   Klasifikácia ochorenia, MKCH-100311  
LATERALITA     varchar1   Lateralita0271  
TNM_T     varchar2   TNM klasifikácia T (tumor)0361  
TNM_N1     varchar2   TNM klasifikácia N (nodes)0371  
TNM_M     varchar1   TNM klasifikácia M (metastasis)0381  
NADOR_PRED_LIECBA_SJ     varchar1   Klinický rozsah nádoru pri operácii0281  
TNM_T_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky)0331  
TNM_N_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky)0341  
TNM_M_PHIS     varchar1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky)0351  
OCHOR_STADIUM_TXT_SJ     varchar150   Klinické štádium ochorenia slovne0391  
OPERACIA_U     varchar1   Chirurgická liečba (typ operácie)|Aplikovanie0211  
OPERACIA     varchar1   Chirurgická liečba (typ operácie)0231  
OPERACIA_POZ     varchar50   Chirurgická liečba (iná ako číselníková)0241  
OPERACIA_D     date     Chirurgická liečba|Dátum začatia liečby0221  
OPERACIA_C     varchar1   Chirurgická liečba|Cieľ chirurgickej liečby - liečba0261  
OPERACIA_ODSTR_NAD     varchar1   Chirurgická liečba|Odstránenie nádoru0251  
HISTOLOGIA_VYSET     varchar1   Histologické vyšetrenie0321  
POZN_LIECBA     varchar256   Poznámka - dôležitá doplňujúca informácia0411  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
REFERENT_NCZI     varchar3   Vypĺňa NCZI (Referent NCZI)10011  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1Modul 0ZR_NOR: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}])0ZR_NOR     R4S1ÁNO
2Modul 01: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R3. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania veku pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R3S1ÁNO
3"Modul 02: Neuvádzate údaj za lateralitu na riadku R7. Zvážte možné uvedenie niektorej z možností /LATERALITA/. "Check(NOT ISNULL(R7S1))02     R7S1ÁNO
4"Modul 03: Neuvádzate údaj za Klinické štádium ochorenia na riadku R9. Zvážte možné uvedenie niektorej z možností /OCHOR_STADIUM_TXT_SJ/."Check(NOT ISNULL(R9S1))03     R9S1ÁNO
5"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum výkonu, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikovala /OPERACIA_D, OPERACIA_U/."Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))02i={2}   RiS1  
9"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikoval, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum výkonu /OPERACIA_D, OPERACIA_U/."Check(IF(NOT ISNULL(R2S1), RiS1==1, TRUE))02i={1}   RiS1  
13"Modul 02: Neuvádzate Druh výkonu, riadok R3. /OPERACIA/."Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R3S1), TRUE))02i={1}   R3S1  
14"Modul 02: Neuvádzate Odstránenie nádoru na riadku R5. /OPERACIA_ODSTR_NAD/."Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R5S1), TRUE))02i={1}   R5S1ÁNO
15"Modul 02: Neuvádzate Cieľ výkonu - liečbu na riadku R6, /OPERACIA_C/."Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R6S1), TRUE))02i={1}   R6S1  
40"Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka T na riadku R3. /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/."Check(IF(NOT ISNULL(R3S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R4S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE)))03     R3S1  
41"Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka N na riadku R4. /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/."Check(IF(NOT ISNULL(R4S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE)))03     R4S1  
42"Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka M na riadku R5. /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/."Check(IF(NOT ISNULL(R5S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1),FALSE,TRUE)))03     R5S1  
43"Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pT na riadku R6. /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/."Check(IF(NOT ISNULL(R6S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R7S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE)))03     R6S1  
44"Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pN na riadku R7. /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/."Check(IF(NOT ISNULL(R7S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE)))03     R7S1  
45"Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pM na riadku R8. /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/."Check(IF(NOT ISNULL(R8S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R7S1),FALSE,TRUE)))03     R8S1  
46"Modul 03: V náväznosti na riadok R2, odsek pre TNM - klasifikáciu, riadky R3 až R5 alebo riady R6 až R8, nie je zadaný v zmysle uvedenej voľby na tomto riadku R2."Check(IF(R2S1==1, NOT ISNULL(R3S1), IF(R2S1==2, NOT ISNULL(R6S1), TRUE)))03     R2S1  
55Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Chirurgický výkon/operácia, riadky R1 až R6 tvoria logický miš maš.check(getFunction("validations/ZR_NOR_OPE/IsChirCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "OPERACIA_U" }])02     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):