Rozhranie: ZR_CHOS_AKS Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom

Typ záznamu ZR5_12

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Za mesiac (1-12)021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov Zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie061  
DAT_VYPL_UZV_FORM   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PACADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo)0171  
PACDATVYK   ÁNOdatetime     Dátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace AKS0211  
DAT_PREDCH_HOSP_ZN     date     Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii0221  
CAS_PREDCH_HOSP_ZN     varchar5   Všetky AKS|Čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii (len pr0231  
CAS_PREDCH_HOSP_N     bool     Všetky AKS|Čas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri preklade)0241  
CLASS   ÁNOvarchar3   Všetky AKS|Killip-Kimball klasifikácia stupňa závažnosti klin.pr0261  
SPECIFIKACIA_AKS   ÁNOvarchar1   Špecifikácia AKS (podľa dg. pri prepustení pacienta)0411  
SPOS_UKON_HOSP   ÁNOvarchar1   Spôsob ukončenia hospitalizácie0611  
PREKLAD_NAZOV_ZAR     varchar150   Preklad - kam (názov zdr. zariadenia a pracoviska)0621  
DATUM_UKON_HOSPIT   ÁNOdate     Dátum ukončenia hospitalizácie0631  
CAS_EXITU     varchar5   Úmrtie - čas (hh:mm)0641  
BEZP_PRICINA_UMRTIA     varchar2   Bezprostredná príčina úmrtia0651  
PRE_PREDCH_HOSP     varchar150   Ak preklad, odkiaľ ? (odd./nemocnica)0251  
CLASS_PRE     varchar3   Killip-Kimball pri prijatí pac. s AKS z prekl.odd.|údaj známy0271  
CLASS_PRE_N     bool     Killip-Kimball pri prijatí pac. s AKS z prekl.odd.|údaj neznámy0281  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Poznámka (správa pre správcu registra)0711  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0181  
TROMBOLYZA_2   ÁNOvarchar1   Trombolýza0511  
PCI_AKS_2   ÁNOvarchar1   PCI0521  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
ARTER_HYPERTENZIA_2   ÁNOvarchar1   Arteriálna hypertenzia0311  
ARTER_HYPERTENZIA_2L     varchar1   Arteriálna hypertenzia liečba0312  
HLP_2   ÁNOvarchar1   Hyperlipoproteinémia0321  
HLP_2_L     varchar1   Hyperlipoproteinémia liečba0322  
DIABETES_MELLITUS   ÁNOvarchar1   Diabetes mellitus0331  
DIABETES_MELLITUS_L     varchar1   Diabetes mellitus liečba0332  
IM_MINULOST_2   ÁNOvarchar1   Infarkt myokardu v minulosti0341  
CMP_MINULOST   ÁNOvarchar1   Cievna mozgová príhoda v minulosti0351  
PCI_MINULOST   ÁNOvarchar1   Perkutánna koronárna intervencia v minulosti0361  
CABG_MINULOST   ÁNOvarchar1   Revaskularizačná operácia srdca pomocou aorto-koronárneho premos0371  
REN_INSUF   ÁNOvarchar1   Renálna insuficiencia0381  
NADOR   ÁNOvarchar1   Liečba nádorového ochorenia0391  
OBEZITA_2   ÁNOvarchar1   Obezita03101  
FAJCENIE_2   ÁNOvarchar1   Fajčenie03111  
RF_INY     varchar150   Iný rizikový faktor03121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
6Modul 02: Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácií musí byť menší alebo rovný ako ako dátum aktuálneho príjmu. / M02R1 >= M02R2/check(getFunction("common/daysBetween.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null), getValueCM("02", "DAT_PREDCH_HOSP_ZN", null) ) <= 0, msgText(), [{moduleItem: "DAT_PREDCH_HOSP_ZN"}])02     R2S1  
16"Modul 06: Ak pacient exitoval, uvedenie príčiny smrti je povinné."CHECK( IF( R1S1==4 , NOT ISNULL(R5S1) , TRUE ) )06     R5S1  
200"Modul 03: Pri Arteriálnej hypertenzií je potrebné vyplniť či je ochorenie liečené alebo neliečené. /M03R1S1=áno tak vyplniť M03R1S2 ; ARTER_HYPERTENZIA_2; ARTER_HYPERTENZIA_2L/"CHECK(IF( M03R1S1==1 , NOT ISNULL(M03R1S2) , TRUE ))03     M03R1S2  
201"Modul 03: Pri Hyperlipoproteinémii je potrebné vyplniť či je ochorenie liečené alebo neliečené. /M03R2S1=áno tak vyplniť M03R2S2 ; HLP_2; HLP_2_L/"CHECK(IF( M03R2S1==1 , NOT ISNULL(M03R2S2) , TRUE ))03     M03R2S2  
202"Modul 03: Pri Diabetes mellitus je potrebné vyplniť ako je liečený. /M03R3S1=áno tak vyplniť M03R3S2 ; DIABETES_MELLITUS; DIABETES_MELLITUS_L/"CHECK(IF( M03R3S1==1 , NOT ISNULL(M03R3S2) , TRUE ))03     M03R3S2  
500Medzimodulová kontrola M02 a M0: Rok spracovania musí byť totožný s rokom aktuálneho príjmu. Preto nepokračujte vo vypĺňaní hlásenky a AKS nahláste do správneho roku.check(getValueCM("0", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleName: "0", moduleItem: "ROK_SPRAC"}, {moduleItem: "PACDATVYK"}])02     M0R1S1;M02R1S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):