Rozhranie: ZR_DM_DOSPELI Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus - dospelí

Typ záznamu ZR_DM_DO

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta161ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Adresa trvalého bydliska obec171  
ROK_DM   ÁNOvarchar4   Rok určenia diagnózy diabetes mellitus DM211  
PACVEK_DM_START     integer3   Vek v čase stanovenia diagnózy DM221ÁNO
DM_TYP   ÁNOvarchar1   Typ DM231  
DM_TYP_INY     varchar150   Typ DM iný typ DM uveď241  
PAC_DISPENZAR   ÁNOvarchar1   Typ pacienta v súvislosti k stanoveniu dg. DM311  
PAC_DISPENZAR_ZMENA     varchar1   Zmeny v dispenzári pacienta321  
KD_NEFROPATIA   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Diabetická nefropatia411  
KD_CHRI   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Chronická renálna insuficiencia421  
KD_DIALYZA   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Dialýza431  
KD_OBLICKA   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Transplantácia obličky441  
KD_RETINOPATIA_NEP   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Diabetická retinopatia neproliferatívna forma bez451  
KD_SLEPOTA   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Diabetická retinopatia slepota zahŕňa slepotu na 461  
KD_NEUROPATIA   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Diabetická neuropatia471  
KD_NOHA   ÁNOvarchar1   Komplikácie DM Diabetická noha defekt481  
OA_ICHS     varchar1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA ischemická choroba srdca4101  
OA_IM     varchar1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA infarkt myokardu IM4111  
OA_HYPERTENZIA     varchar1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA hypertenzia4121  
OA_DYSLIPIDEMIA     varchar1   Iné choroby stavy v osobnej anamnéze OA dyslipidémia4131  
AL_DIETA     varchar1   Iba diéta bez farmakoterapie511  
AL_OAD     varchar1   Liečba orálnymi antidiabetikami OAD521  
AL_INZULIN     varchar1   Liečba inzulínom531  
AL_INKRE_UCINOK     varchar1   Liečba založená na inkretínovom účinku541  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Doplňujúca informácia lekára o pacientovi611  
KD_AMPUTACIA_DK   ÁNOvarchar1   Amputácia dolnej končatiny 491  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
3"Modul 4: Ak je retinopatia bez slepoty, nemôže byť označená so slepotou. /M4R6/"CHECK(IF( M4R5S1==1 , M4R6S1==2 , TRUE))4     R6S1  
5"Modul 5: V module 5 musí byť vyplnená aspoň jedna aktuálna liečba ."CHECK(M5R1S1==1 OR M5R2S1==1 OR M5R3S1==1 OR M5R4S1==1)5     R1S1;R2S1;R3S1;R4S1  
501"Modul 1: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný."CHECK(R6S1<>777)1     R1S1  
502"Modul 1: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)1     R1S1ÁNO
600"Modul 4: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):