2005

Titulka publikácie - Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-23/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií. Publikácia obsahuje údaje o činnosti dermatovenerologických ambulancií, o počte evidovaných a novohlásených pacientov na kožné ochorenia ku koncu sledovaného roka podľa vybraných diagnóz. Údaje sú publikované za Slovenskú republiku a kraje.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-26/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast. Publikácia obsahuje údaje o druhoch vyšetrení – ošetrení detí a dorastu, o počte ochorení dispenzarizovaných detí a dorastu podľa hlavných skupín MKCH-10 v SR a v jednotlivých krajoch a o činnosti špecializovaných pediatrických ambulancií.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť – pneumológia a ftizeológia v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-21/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie. Obsahuje údaje o počte osôb sledovaných na tuberkulózu, novozistených ochoreniach, recidívach a úmrtiach na tuberkulózu, výsledkoch röntgenových vyšetrení na Slovensku a v krajoch. Ponúka vývojové rady vybraných údajov za roky 1985 – 2005.


Titulka publikácie - Anestéziológicko-resuscitačná činnosť v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-34/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Publikácia obsahuje údaje o počte oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, ambulancií, postelí a o kategóriách pracovníkov. Ďalej obsahuje údaje o anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti a vývojové rady vybraných ukazovateľov za roky 1994 – 2005. Údaje za rok 2005 sú publikované za územie SR i krajov.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-11/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií. Publikácia poskytuje štatistické údaje o činnosti diabetologických ambulancií, počte a vekovom zložení evidovaných diabetikov, dĺžke trvania choroby, počte vyšetrení a štruktúre liečby v SR a krajoch. Obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1980.


Titulka publikácie - Činnosť klinickej onkológie v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-46/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie. Publikácia obsahuje spracované štatistické údaje o štruktúre pracovísk a pracovných miest na oddeleniach a ambulanciách klinickej onkológie, o počte pacientov a vyšetrení, údaje o liečbe a nákladoch na liečivá. Publikácia je doplnená o vývoj incidencie a úmrtnosti na najčastejšie nádorové ochorenia.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-44/2006)
Publikácia vychádza od roku 1994. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie liečby užívateľa drog. Publikácia obsahuje údaje o klientoch so závislosťou od ilegálnych návykových látok, ktorým bola poskytnutá liečba, usilujúca o zlepšenie psychologického, medicínskeho alebo sociálneho stavu jedincov, ktorí hľadajú pomoc kvôli svojim problémom s užívaním drog. Údaje sa triedia podľa užívanej primárnej drogy, pohlavia, vekových skupín, spôsobu podávania, podľa územného členenia poskytovateľa liečby užívateľovi drog a trvalého bydliska klienta (kraje, okresy).


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2005
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania. Publikácia informuje o výskyte a vývoji hlásených chorôb z povolania podľa pohlavia, vekových skupín, oddielov odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, profesií a kraja zdravotníckeho zariadenia.


Titulka publikácie - Kúpeľná starostlivosť v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-8/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe. Publikácia obsahuje údaje o počte odliečených pacientov (tuzemcov, cudzincov) v prírodných liečebných kúpeľoch SR. Údaje sú triedené podľa indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, hradenia pobytu, výsledku liečenia a pohlavia. Uvádza vývoj počtu odliečených kúpeľných pacientov v SR od roku 1996.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahradzujúca funkcie obličiek v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-31/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahradzujúcej funkcie obličiek. Publikácia obsahuje údaje o personálnom a technickom zabezpečení pracovísk, o dispenzarizovaných pacientoch s rizikovými činiteľmi, o výkonoch dialyzačnej liečby a o činnosti nefrologických ambulancií v krajskom porovnaní. Obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1994.


Titulka publikácie - Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-10/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach. Publikácia poskytuje štatistické údaje o počte operácií neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných chorobách podľa kraja zdravotníckeho zariadenia. Ďalej obsahuje časové údaje, kedy sa operácie vykonali od prijatia pacienta do nemocnice a vývojové rady o počtoch operácií neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných chorobách od roku 1985.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2005
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-1/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie pohlavnej choroby. Publikácia obsahuje informácie o pohlavných chorobách podľa druhu ochorenia (prvé ochorenie v živote, recidíva, reinfekcia, chronické a zistené pri úmrtí), podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, diagnózy, územného členenia trvalého bydliska pacienta (kraje, okresy) a o hlásených ochoreniach podľa zdravotníckych zariadení.


Potraty v SR 2005
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2005 (PDF, 339 kB)
 
(ZŠ-7/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu. Publikácia poskytuje údaje o počte potratov podľa druhu potratu, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, vekovej skupiny, rodinného stavu, vzdelania, územného členenia trvalého bydliska ženy (kraje, okresy) a územného členenia hlásenia potratu (kraje). Ďalej sa v publikácii uvádza vývoj počtu potratov v SR od roku 1960.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2005
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení, Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne a Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií.
Publikácia obsahuje údaje o sieti psychiatrických zdravotníckych zariadení a posteľovom fonde. Obsahuje prehľad odbornej činnosti v psychiatrických ambulanciách a evidovaných pacientov podľa diagnóz, pohlavia a vekových skupín. Ďalšie údaje poskytuje o pacientoch hospitalizovaných v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach v krajskom i okresnom členení, ktoré sú triedené podľa pohlavia, vekových skupín, skupín psychiatrických diagnóz, dĺžky hospitalizácie, vzdelania a pracovného stavu.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-5/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia. Publikácia obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe vykonania činu, skupinách psychiatrických diagnóz, motíve činu, mieste vykonania činu, čase vykonania činu, rozčlenené podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovného stavu, územného členenia (kraje, okresy) trvalého bydliska a hlásenia úmyselného sebapoškodenia.


Titulka publikácie - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-48/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov, ktoré sú uvedené v publikácii, bol Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie K (MZ SR) 1-01, Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku) K (MZ SR) 2-01, Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny K (MZ SR) 3-01, Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01, Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie K (MZ SR) 5-01 a Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie K (MZ SR) 8-01.


Titulka publikácie - Starostlivosť o ženu v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-14/2006)
Publikácia obsahuje štatistické údaje o počte novoprijatých tehotných žien do starostlivosti ženského lekára, počty gynekologických vyšetrení, ukazovatele o užívaní antikoncepcie u žien fertilného veku, prehľad o počte prvýkrát zistených prekanceróz maternicového krčka a ca rodidiel. Ukazovatele o počte pôrodov, pôrodníckych a gynekologických operáciách, gynekologických vyšetreniach a údaje o novorodencoch. Tieto údaje sú publikované podľa krajov SR.


Titulka publikácie - Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2005/2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-12/2006)
Štatistické informácie sa zabezpečujú prostredníctvom prvotných vstupných formulárov - výkazov MŠ SR:
- Škol (MŠ SR) 7-01 Výkaz o gymnáziu - strednej odbornej škole - konzervatóriu (podľa stavu k 15.9.2005),
- Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže (podľa stavu k 31.10.2005)


Titulka publikácie - Stomatologická starostlivosť v SR 2005
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-15/2006)
Podkladom pre spracovanie štatistických údajov bol Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti A (MZ SR) 8-01 za rok 2005 za rezort Ministerstva zdravotníctva SR a za rezorty Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva obrany SR.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2005
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2006)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov v predkladanej publikácii je Záznam o hospitalizácii. Informácie sú spracované za všetky posteľové zdravotnícke zariadenia v SR vrátane mimorezortných posteľových zariadení. Publikované údaje za kraje a okresy sú prevzaté z Posteľového fondu nemocníc.


Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2005
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-3/2006)
Odbornej verejnosti predkladáme publikáciu Vrodené chyby v SR 2005, ktorá vychádza v edícii Zdravotnícka štatistika. Publikácia bola prvýkrát vydaná v roku 1965 v spolupráci s ÚZIS-om Praha, ktorá až do roku 1992 zahŕňala federálne údaje rozdelené na Českú a Slovenskú republiku.