2010

Tlačenú formu publikácie je možné objednať na základe individuálnej objednávky prostredníctvom Centra poskytovania informácií.


Titulka publikácie - Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-23/2011)
Publikácia poskytuje prehľad o činnosti dermatovenerologických ambulancií, o počte aktívne prítomných pacientov, triedených podľa zistenej diagnózy, veku a pohlavia ku koncu sledovaného obdobia. Údaje sú publikované za Slovenskú republiku a kraje. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-26/2011)
Publikácia poskytuje sumarizované údaje o výskyte ochorení u aktívne sledovaných osôb vo vekovej kategórii detí a dorastu do 26 rokov podľa pohlavia a skupín diagnóz MKCH-10. Spracované údaje prezentujú počty návštev pacientov v ambulanciách všeobecného lekára pre deti a dorast, štruktúra vyšetrení aj vykonaných preventívnych prehliadok v stanovených vekových skupinách. V publikácii nájdete informáciu o počte všetkých evidovaných detí, ktoré pri dosiahnutí príslušného veku boli plne dojčené. Údaje sú uvádzané za SR a kraje. Publikácia je doplnená údajmi o úmrtnosti a hospitalizovanosti vo vybraných vekových skupinách. Zdrojom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť – pneumológia a ftizeológia v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-21/2011)
Publikácia prehľadne informuje o počte dispenzarizovaných osôb podľa špecifikácie ochorenia na pľúcnu a mimopľúcnu tbc aj s údajmi o novoprijatých osobách do dispenzára v sledovanom roku, či osôb prijatých na základe potvrdenej recidívy. Súčasťou publikácie sú spracované údaje o počte sledovaných osôb s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest v členení podľa pohlavia a päťročných vekových skupín. Súbor dát obsahuje aj údaje o počte očkovaných detí do 1 roka proti tbc a údaje za rizikové skupiny podliehajúce povinnému očkovaniu v zmysle zdravotného odborného usmernenia v SR. V poskytnutých údajoch je zahrnutá aj informácia o počte transplantovaných pľúc, počet zomretých na choroby dýchacej sústavy a vybrané údaje z posteľového fondu. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie.


Titulka publikácie - Činnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-34/2011)
Publikácia prezentuje údaje o pracovných miestach, štruktúre pacientov podľa klasifikácie ASA – American Society of Anaesthesiologists, o spôsoboch aplikácie anestetík, počte výkonov súvisiacich s anestéziologickou starostlivosťou počas hospitalizácie pacientov a v ambulantnej starostlivosti. Uvádzame počet konziliárnych vyšetrení vo vzťahu k anestetickej činnosti na iných operačných a neoperačných oddeleniach vykonaných pracovníkmi ARO. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny doplnený o vybrané údaje zo štatistického výkazu o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2011)
Publikácia poskytuje údaje o počte a vekovom zložení dispenzarizovaných osôb v diabetologických ambulanciách v SR, prehľad o počte návštev pacientov v ambulanciách, forme liečby a zároveň poskytuje údaje o sprievodných chorobách u diabetikov. Prehľady sú spracované z hľadiska ochorenia podľa klasifikácie typu diabetes mellitus a prezentujú počty dispenzarizovaných osôb v päťročných vekových skupinách. Spracované výstupy obsahujú časové vývojové rady vybraných ukazovateľov. Publikáciu sme rozšírili o informácie výskytu ochorenia diabetes mellitus 1. typu v detskej populácii, údaje sú spracované z predmetného zdravotného registra. Základné štatistické údaje sú spracované zo štatistického zisťovania Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie a Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus typ 1.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-46/2011)
Údaje o činnosti odborných pracovísk delené do troch samostatných častí obsahujú vybrané informácie o činnosti nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie. V tabuľkách uvádzame aj počty zdravotníckych zariadení v krajoch, ktoré v sledovanom roku prevádzkovali aspoň jeden odborný útvar s predmetným zameraním. Pracoviská nukleárnej medicíny vykazujú údaje z oblasti hodnotenia stavu, funkcie a morfológie orgánov a tkanív in vivo po aplikácii rádiofarmák, liečby pomocou rádiofarmák a laboratórnej diagnostiky imunoanalytickými metódami. Spracované štatistické údaje poskytujúce prehľad činností odborných útvarov klinickej a radiačnej onkológie sledujú údaje o pacientoch s medikamentovou liečbou cytostatickou, hormonálnou, imunomodulačnou ako aj paliatívnou a podpornou. V publikácii uvádzame aj výšku nákladov na liečivá v odborných útvaroch klinickej onkológie. Posledná časť je venovaná pracoviskám radiačnej onkológie s uvedením počtu vyšetrení, prístrojového vybavenia a počtu pacientov liečených podľa charakteru liečby. Počet protinádorových a nenádorových terapeutických výkonov u liečených pacientov podľa územia zdravotníckeho zariadenia.


Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2011)
Publikácia poskytuje bohatý informačný zdroj o činnostiach špecializovaných odborných útvarov SVLZ (ambulancie, pracoviská) a jej obsah je spestrený informáciami zo siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o počte pracovných miest podľa vybraných povolaní. Údaje prezentujú činnosti ambulancií klinickej biochémie, hematologickej, fyziatricko-rehabilitačnej, ortopedickej protetiky a klinickej imunológie a alergiológie za sledované obdobie. Nájdete v nej informácie o činnostiach laboratórií klinickej biochémie, pracoviskách hematológie a transfúziológie, klinickej imunológie a alergiológie, rádiológie, výdajne ortopedicko-protetických pomôcok, ako aj počty vyšetrených bioptických a cytologických materiálov v odbornom útvare patologickej anatómie. Počet pravidelných darcov a prvodarcov krvi, s počtom vyšetrení na hematologicko-transfúziologických pracoviskách. Prehľad o výrobe, nákupe, predaji, presunoch, ako aj expedícii transfúznych a špeciálnych transfúznych liekov.


Titulka publikácie - Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-22/2011)
Spracované informácie o činnosti kardiologických ambulancií na úrovni SR a krajov. Údaje o počte sledovaných osôb podľa vekových skupín a pohlavia. Jej obsah je zameraný na choroby obehovej sústavy u sledovaných pacientov podľa vybraných skupín diagnóz, veku a pohlavia doplnené o údaje z posteľového fondu a štatistiky hospitalizovaných. Publikácia obsahuje samostatnú grafickú časť pre ľahšiu vizuálnu orientáciu v spracovaných údajoch.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2011)
Publikácia obsahuje vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach v roku 2010. Podkladom pre spracovanie je Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti, ktoré predkladajú vybrané spravodajské jednotky poskytujúce liečbu. Prehľady obsahujú údaje o osobách, ktoré začali liečbu v spracovateľskom období, t.j. od 1.1. do 31.12. 2010. Údaje sa triedia podľa typu užívanej primárnej drogy, pohlavia, vekových skupín, spôsobu podávania drogy, územného členenia poskytovateľa liečby a trvalého bydliska klienta.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2011)
Publikácia informuje o výskyte a vývoji hlásených chorôb z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, sekcií štatistickej klasifikácie ekonomických činností, hlavných tried profesií a kraja zdravotníckeho zariadenia. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2011)
Publikácia je v 3 častiach: 1. chirurgické ambulancie a ich činnosť, 2. realizované výkony v posteľových oddeleniach ústavnej zdravotníckej starostlivosti a 3. jednodňová starostlivosť v špecializačných odboroch za sledované obdobie. Poskytuje informácie o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách, ktoré uvádzame podľa času vykonania operácie od prijatia pacienta do nemocnice a vývojové rady o počtoch operácií neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných chorobách. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach, Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2011)
Publikácia podáva prehľad o sledovaných osobách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL). Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy a veku. Doplňujúcim ukazovateľom sú údaje o pacientoch podľa vybraných diagnóz členených do päťročných vekových skupín. Významnú časť údajov tvoria spracované ukazovatele prezentujúce činnosti dialyzačného stacionára, ktoré poskytujú informácie o počte miest vyhradených pre dialyzovaných pacientov, pohyb pacientov, dĺžku liečby, počet transplantácií. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie a Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-1/2011)
V tejto publikácii sú uvádzané hlavne choroby prenášané sexuálnym stykom. Údaje sú zoradené podľa druhu ochorenia a jeho priebehu, podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity a trvalého bydliska pacienta. Nájdeme tu aj vývojové rady počtu týchto ochorení v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie pohlavnej choroby.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2010 (PDF, 710 kB)
 
(ZŠ-7/2011)
Publikácia prezentuje údaje o počte potratov podľa druhu potratu, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, vekovej skupiny, rodinného stavu, vzdelania, územného členenia trvalého bydliska ženy. Primárne údaje sú spracované aj podľa územného členenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný a dajú sa rozlíšiť potraty žien s trvalým pobytom v SR a cudziniek. Publikácia obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od r. 1960. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2011)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Údaje o činnosti psychiatrických ambulancií sú doplnené údajmi o pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti a ukazovateľmi z posteľového fondu ústavných psychiatrických zariadení. Štatistické údaje o počte vyšetrení, počte pacientov v ochrannej liečbe, ako aj evidovaných pacientov podľa diagnóz. Prehľad je doplnený o hospitalizácie pacientov v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2011)
Publikácia obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve, čase a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územného členenia zdravotníckeho zariadenia a trvalého bydliska poškodeného. Údaje o samovražedných pokusoch sú hlásené z psychiatrických a gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení a údaje o samovraždách z oddelení súdneho lekárstva. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia.


Titulka publikácie - Starostlivosť o ženu v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-14/2011)
Publikácia poskytuje údaje o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, informácie o užívaní antikoncepcie, o pôrodoch a pôrodníckych operáciách. Publikácia prezentuje vývojové rady vybraných štatistických ukazovateľov dlhodobo sledovaných a jej obsah sme doplnili o štatistické údaje týkajúce sa vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím a údajmi o počte výkonov jednodňovej starostlivosti v odborných útvaroch gynekológia a pôrodníctvo. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie, Správa o rodičke a Správa o novorodencovi a Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti.


Titulka publikácie - Stomatologická starostlivosť v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-15/2011)
V publikácii sú obsiahnuté údaje o počte preventívnych vyšetrení a poskytnutých druhoch výkonov v stomatologických ambulanciách, informuje o systematickej starostlivosti o chrup detí a dorastu. Údaje sú uvedené podľa kraja zdravotníckeho zariadenia a doplnené o počty výkonov jednodňovej starostlivosti v zubnom lekárstve. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára a Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti.


Titulka publikácie - Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2010/2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-12/2011)
Publikované údaje sú prebraté zo štatistických zisťovaní Ústavu informácií a prognóz školstva. Prinášajú prehľad o počte študujúcich a absolventov na stredných zdravotníckych školách podľa formy zriaďovateľa školy, druhu štúdia, študijných odborov a o počte pedagógov v krajskom členení.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2011)
Publikácia prezentuje základné štatistické údaje o počte hospitalizácií v posteľových zdravotníckych zariadeniach SR. Z vyčerpávajúceho súboru hospitalizovaných uvádzame počet hospitalizovaných, počet zomretých, ošetrovací čas. Sú k dispozícii prehľady podľa príčin hospitalizácie alebo podľa oddelení. Prehľad je doplnený štatistikou posteľového fondu zdravotníckych zariadení a základnými demografickými údajmi, počet obyvateľov a počet zomretých podľa príčin smrti, ktoré sa najviac podieľali na celkovej úmrtnosti v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Záznam o hospitalizácii, Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia a demografické údaje ŠÚ SR.


Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Vrodené chyby v SR 2010 (PDF, 616 kB)
 
(ZŠ-3/2011)
Výskyt vrodených chýb v populácii patrí medzi najsledovanejšie ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. V incidencii VCH sa odrážajú viaceré dôležité faktory, ako genetická záťaž populácie, ekologické zmeny, úroveň zdravotníckej starostlivosti. Preto treba získavať čo najpresnejšie údaje o výskyte VCH v časovom slede, ako aj podľa územnej lokalizácie.
Publikácia obsahuje údaje o živonarodených a mŕtvonarodených deťoch s vrodenou chybou, o umelých prerušeniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Údaje sú triedené podľa diagnóz vrodených chýb, pohlavia, hmotnosti a dĺžky dieťaťa, týždňa tehotenstva, veku matky a otca a územného členenia – okresu trvalého bydliska matky. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie vrodenej chyby. Publikácia je doplnená o údaje z Národného registra pacientov.