2012

Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-26/2013)
Počet návštev, počet vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín sú obsahom publikácie Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2012. Poskytuje tiež údaje o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca a počet sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia.


Titulka publikácie - Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-2/2013)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR. Počet dispenzarizovaných osôb na vybrané netuberkulózne ochorenia dýchacej sústavy ako napr. astma a chronická obštrukčná choroba pľúc. Počet prípadov tuberkulózy v SR je doplnený z Národného registra pacientov s tuberkulózou vo Vyšných Hágoch.


Titulka publikácie - Činnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-3/2013)
Štatistický prehľad prezentuje činnosť odborných útvarov anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR. Počet podaných anestézií je delený podľa druhov anestézií, vekových skupín pacientov, aj územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje triedene pacientov na základe klasifikácie anestetického rizika podľa Americkej spoločnosti anestéziológov.


Titulka publikácie - Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-1/2013)
Štatistický prehľad o činnosti dermatovenerologických ambulancií 2012 vychádza z ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01. Poskytuje informácie o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia v dermatovenerologických ambulanciách SR za rok 2012. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, kategórie detí a dospelých a podľa kraja sídla odborných útvarov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2013)
V publikácii nájdete údaje o činnosti diabetologických ambulancií, počte návštev všetkých, ako aj dispenzarizovaných pacientov. Celkové počty dispenzarizovaných osôb s ochorením na diabetes mellitus (DM) so sprievodnými chorobami uvádzame aj ako počet novodiagnostikovaných sprievodných ochorení za posledných 12 mesiacov. Počty pacientov v päťročných vekových skupinách s ochorením na diabetes mellitus členené podľa typu DM a počty tehotných žien s DM. Údaje prezentujú počty pacientov s DM podľa spôsobu liečby.


Titulka publikácie - Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-22/2013)
Publikácia poskytuje prehľad o počte pacientov sledovaných v kardiologických ambulanciách SR podľa veku a pohlavia pacienta a vybraných ochorení obehovej sústavy. Vyčleňuje počet osôb s novozistenou diagnózou v roku 2012 u sledovaných chorôb obehovej sústavy.


Titulka publikácie - Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2013)
Publikované údaje z oblasti ambulantnej gynekologickej starostlivosti poskytujú základné informácie o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení. Počet návštev, percento novozistených ohrozených tehotenstiev z celkového počtu prijatých tehotných žien v sledovanom období, ako aj počet žien užívajúcich antikoncepciu vo fertilnom veku sú prezentované v časových radoch za SR. Uvádzame aj počet prípadov žien vyšetrených v gynekologických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie  v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-46/2013)
Publikácia informuje o činnosti odborných útvarov nukleárnej medicíny, klinickej onkológie a radiačnej onkológie. Pracoviská nukleárnej medicíny vykazujú údaje z oblasti hodnotenia stavu a funkcie orgánov, orgánových systémov a tkanív in vivo po aplikácii rádiofarmák, liečby pomocou rádiofarmák a laboratórnej diagnostiky rádioimunoanalytickými metódami. Časť klinickej onkológie sleduje údaje ako počet pacientov, cyklov a podaní podľa charakteru liečby, prístrojové vybavenie a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie uvádza najmä počet pacientov liečených podľa charakteru liečby, počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy a ďalšie informácie.


Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2013)
Publikácia poskytuje bohatý informačný zdroj o činnostiach špecializovaných odborných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Údaje prezentujú činnosť ambulancií a pracovísk odborov klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, fyziatrie, balneológie a rehabilitácie, ortopedickej protetiky, či prehľad vyšetrení vykonaných v odborných útvaroch rádiológie. Nájdete v nej aj informácie o laboratórnych vyšetreniach klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, klinickej imunológie a alergiológie, ako aj počet vyšetrených bioptických a cytologických materiálov a iných vyšetrení v odborných útvaroch patologickej anatómie.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2013)
Publikácia vyčísľuje chirurgické výkony vykonané v posteľových oddeleniach, chirurgických ambulanciách a realizované výkony v rámci jednodňovej chirurgie za rok 2012. Poskytuje vybrané informácie o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách, ktoré sú spracované podľa času vykonania operácie od prijatia pacienta do nemocnice.

Upozornenie na dodatočné spresnenie údajov v publikácii

V tabuľke 1.8 boli aktualizované údaje dňa 16.10.2014.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2013)
Informácie o výskyte a vývoji hlásených chorôb z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, profesií a kraja zdravotníckeho zariadenia. Publikácia je obohatená o rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv spracovaný hlavným odborníkom MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Údaje prezentujú počty hlásených novopriznaných chorôb z povolania.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2013)
Vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a zdravotníckych zariadení v pôsobnosti iných zriaďovateľov. V úvodnej časti nájdete prehľadné časové rady od roka 2001 o užívateľoch drog liečených zo závislosti, triedené podľa hlavných skupín užívanej primárnej drogy, pohlavia, vekovej kategórie a územia trvalého bydliska. Od roka 2006 sledujeme v štatistickom zisťovaní aj užívanie kombinácie psychoaktívnych látok. Prezentované údaje poskytujú obraz o spôsoboch a dĺžke užívania primárnej drogy a tiež klasifikáciu liečených užívateľov drog z hľadiska úrovne ukončeného vzdelania či ich ekonomickej aktivity.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2013)
Publikácia uvádza prehľad sledovaných osôb v nefrologických ambulanciách SR za rok 2012 podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje aj prehľad siete nefrologických stacionárov poskytujúcich dialyzačnú liečbu s počtom miest, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy či počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-1/2013)
Publikácia obsahuje údaje o pohlavných chorobách podľa druhu ochorenia a ich priebehu podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity a trvalého bydliska pacienta. V publikácii sú prezentované vývojové rady počtu ochorení v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie pohlavnej choroby.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2012 (PDF, 570 kB)
 
(ZŠ-7/2013)
Publikácia poskytuje údaje o počte potratov podľa druhu potratu, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, vekovej skupiny, rodinného stavu, vzdelania, územného členenia trvalého bydliska ženy. Primárne údaje sú spracované aj podľa územného členenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Publikácia obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1960.

Upozornenie na dodatočné spresnenie údajov v publikácii
13.03.2014

T1 Vývoj potratov v rokoch 1960 – 2012
Aktualizácia údajov za rok 2012 v stĺpcoch 1 – 4
T2 Vývoj potratov v rokoch 1960 – 2012
Aktualizácia údajov za rok 2012 v stĺpcoch 2 a 5
T4 Všeobecná miera potratovosti podľa územia trvalého bydliska v SR
Aktualizácia údajov v stĺpcoch 1 – 3
T8 Potraty podľa druhu, územia trvalého bydliska ženy a rodinného stavu
Oprava údajov v stĺpcoch 1 – 10 okrem riadkov Slovenská republika úhrn a kraje spolu


Titulka publikácie - Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-50/2014)
Publikácia informuje o sieti zdravotníckych zariadení a počte pracovníkov v zdravotníctve podľa povolaní v SR a krajoch za rok 2012. Poskytuje údaje o počte zdravotníckych pracovníkov, lekárov a sestier vyjadrených v prepočte na plné úväzky. Údaje sú členené podľa územia činnosti zdravotníckeho zariadenia, územia činnosti odborného útvaru v zdravotníckych zariadeniach, podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a jeho zriaďovateľa, podľa druhu odborného útvaru a jeho odborného zamerania poskytovania zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2013)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Údaje o činnosti psychiatrických ambulancií sú doplnené údajmi o pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti a ukazovateľmi z posteľového fondu ústavných psychiatrických zariadení . Štatistické údaje o počte vyšetrení, počte pacientov v ochrannej liečbe, ako aj evidovaných pacientov podľa diagnóz. Prehľad je doplnený o hospitalizácie pacientov v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2013)
Publikácia obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územného členenia a trvalého bydliska. Údaje o samovražedných pokusoch sú spracované z hlásení psychiatrických a gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení. Údaje o samovraždách sú poskytnuté z oddelení súdneho lekárstva a sú sumarizované zo zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva obrany SR.


Titulka publikácie - Stomatologická starostlivosť v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-15/2013)
Publikácia obsahuje údaje o počte vyšetrení a poskytnutých druhoch výkonov v stomatologických a m b u l a n c i á c h , i n f o r m u j e o systematickej starostlivosti o chrup detí a dorastu. V tabuľkách a grafoch uvádzame sumarizované údaje za Slovensko a kraje, počty evidovaných osôb, počty návštev pacientov v ambulanciách, z preventívnych prehliadok vyplývajúci počet potrebného ošetrenia a výkony zubných lekárov. Pre porovnateľnosť je v publikácii prezentovaný vývojový prehľad vybraných údajov z posteľového fondu v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia s počtom postelí, priemerným ošetrovacím časom v dňoch a počtom lekárskych miest a pracovných miest sestier.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2013)
Súborná publikácia poskytuje prehľad posteľového fondu a štatistiku hospitalizácií v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti SR. Posteľový fond je charakterizovaný ukazovateľmi ako počet postelí, dĺžka priemerného ošetrovacieho času, percento využitia postelí, personálne zabezpečenie lekármi a sestrami podľa odborných útvarov. Štatistika ukončených hospitalizácií je triedená podľa miesta zdravotníckeho zariadenia, miesta trvalého pobytu pacienta, pohlavia a veku pacienta, podľa kapitol MKCH-10, najčastejšie sa vyskytujúcich diagnóz, aj odborných útvarov.


Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Vrodené chyby v SR 2012 (PDF, 2,0 MB)
 
(ZŠ-3/2013)
Výskyt vrodených chýb v populácii patrí medzi dôležité ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. Súvisí s úrovňou prenatálnej a postnatálnej diagnostiky. Publikácia obsahuje údaje o živonarodených a mŕtvonarodených deťoch s vrodenou chybou. Deti s vrodenou chybou sú triedené podľa orgánového postihnutia, veku matky a územného členenia trvalého bydliska matky.


Titulka publikácie - Zdravotnícke školstvo v SR 2012/2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-5/2013)
V Štatistickom prehľade Zdravotnícke školstvo v SR 2012/2013 prinášame prehľad počtu študujúcich a absolventov na stredných zdravotníckych školách a vysokých školách lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied v školskom roku 2012/2013. Počet študentov je triedený podľa študijných odborov, druhu, formy a dĺžky štúdia. Údaje sú prevzaté zo spracovania štatistických zisťovaní Ústavu informácií a prognóz školstva SR.