2015

Titulka publikácie - Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-8/2016)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb s tuberkulózou aj netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej sústavy v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR. Rovnako o počte sledovaných s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest a pneumóniou. Počet novohlásených prípadov tuberkulózy v SR za sledovaný rok je doplnený z Národného registra pacientov s tuberkulózou.


Titulka publikácie - Činnosť dermatovenerologických ambulancií 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-7/2016)
Prehľad obsahuje informácie najmä o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia v dermatovenerologických ambulanciách. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, vekového rozdelenia na deti a dospelých, diagnózy a podľa kraja sídla ambulancie.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2016)
Publikácia informuje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu roka a počet novodiagnostikovaných za posledných 12 mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, veku a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, počte diagnostikovaných sprievodných ochorení a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-6/2016)
Prehľad zahŕňa informácie o počte evidovaných i tehotných žien, počte návštev v ambulanciách podľa zamerania, počte a druhu gynekologických vyšetrení, sleduje počet žien užívajúcich antikoncepciu, prvýkrát zistené onkologické ochorenia, a tiež počet vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím.


Titulka publikácie - Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-2/2016)
Štatistický prehľad informuje o počte sledovaných a novoprijatých osôb do sledovania kardiologických ambulancií v roku 2015 podľa vekových skupín a pohlavia. Uvádza počet osôb liečených na vybrané ochorenia obehovej sústavy, z nich osoby s diagnózou zistenou prvýkrát v živote.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-9/2016)
Poskytuje údaje o množstve podaných terapeutických aplikácií, vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická onkológia sleduje údaje o počte vyšetrení, počte pacientov podľa charakteru liečby a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie sa uvádza najmä počet pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony a počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.


Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2016)
Publikácia poskytuje rozsiahly informačný zdroj o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Ide o pracoviská klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopedickej protetiky, rádiológie, klinickej imunológie a alergiológie a tiež patologickej anatómie. Zahŕňa údaje o množstve a druhu laboratórnych aj ambulantných vyšetrení a výkonov, odberoch vzoriek, rozboroch a výkonoch, pravidelných darcoch a prvodarcoch krvi, výdajniach ortopedicko-protetických pomôcok, technickom vybavení a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-3/2016)
Prehľad prináša informácie o počte návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast za územie SR a krajov. Poskytuje tiež údaje o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca a počte sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2016)
Publikácia uvádza štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Poskytuje obraz o druhu užívanej primárnej drogy, spôsoboch podávania a dĺžke užívania primárnej drogy, aj o druhu užívanej sekundárnej drogy. Osoby sú klasifikované podľa pohlavia, vekovej kategórie, územia trvalého bydliska, úrovne ukončeného vzdelania a ekonomickej aktivity. Súčasťou sú vývojové rady sledovaných ukazovateľov.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2016)
Publikácia informuje o počte vybraných druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a počte operovaných pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri sledovaných ochoreniach. Obsah dopĺňa počet ambulantných chirurgických výkonov a počet operovaných pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2016)
Publikácia prináša informácie o výskyte a vývoji novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, kraja zdravotníckeho zariadenia a sídla organizácie, kde choroba vznikla.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2016)
Publikácia obsahuje informácie o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách podľa základnej diagnózy, vekovej skupiny, pohlavia a územia ambulancie. Informuje o počte pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradení do pravidelnej dialyzačnej liečby. Obsahuje prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy aj počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-5/2016)
Štatistický prehľad prináša informácie o výskyte chorôb prenosných sexuálnym stykom a vývoji chorobnosti na syfilis a gonokokovú infekciu v SR. Okrem druhu ochorenia a druhu liečby sleduje údaje o pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina, pracovný stav, rodinný stav a kraj trvalého bydliska. Zber hlásení vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, štatistické výstupy boli spracované Národným centrom zdravotníckych informácií.


Titulka publikácie - Posteľový fond v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-49/2016)
Publikácia zachytáva stav posteľového fondu ústavných zdravotníckych zariadení v SR a krajoch. Sledujú sa ukazovatele: počet postelí, priemerný ošetrovací čas v dňoch, počet hospitalizovaných, využitie postelí v dňoch a percentách, počet pracovných miest lekárov a sestier podľa odborného zamerania posteľového útvaru. Obsah je doplnený o medzinárodné porovnanie OECD.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2015 (PDF, 1,0 MB)
 
(ZŠ-7/2016)
Publikácia poskytuje podrobný štatistický prehľad o potratoch žien v SR. Počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Publikácia zahrňuje vývojové rady vybraných ukazovateľov.

Aktualizované 5.5.2015


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2016)
Publikácia v prvej časti poskytuje prehľad o počte vyšetrení a vyšetrených pacientov v psychiatrických ambulanciách podľa diagnóz, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s duševným ochorením zisteným prvýkrát v živote. Druhá časť prezentuje údaje o hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti vo vzťahu k diagnózam, pohlaviu, veku, územiu a ďalším.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2016)
Publikácia obsahuje informácie o počte úmyselných sebapoškodení, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu členené podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovného stavu, územia trvalého bydliska, psychiatrickej diagnózy a ďalších zistení. Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Samovražedné pokusy sú hlásené z psychiatrických útvarov zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR aj iných zriaďovateľov.


Titulka publikácie - Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-50/2016)
Publikácia informuje o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve a sieti zdravotníckych zariadení v SR, stav k 31. 12. 2015. Údaje o počte pracovníkov (lekári, sestry a iné vybrané kategórie povolaní) prepočítané na plné úväzky, sú triedené podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a jeho zriaďovateľa, druhu útvaru v zdravotníckom zariadení, podľa odborného zamerania ambulancií a posteľových útvarov. Výstupy sú uvádzané za Slovenskú republiku a kraje.


Titulka publikácie - Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-1/2016)
Prehľad informuje o množstve a úhrade vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v Slovenskej republike za rok 2015. Uvádza spotrebu liekov podľa skupín ATC klasifikácie a tiež poskytuje rebríček 30 najčastejšie vydaných liekov na lekársky predpis aj voľnopredajných liekov.


Titulka publikácie - Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015 (PDF, 614 kB)
Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015 (ZIP, 879 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-51/2017)
Publikácia sleduje zdravotný stav žien počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a zdravotný stav narodeného dieťaťa. Rodičky sú v nej charakterizované podľa veku, rodinného stavu, vzdelania, kraja trvalého bydliska. Zachytáva priebeh tehotenstva, komplikácie počas neho či spôsob pôrodu. Novorodencov sleduje podľa vitality, pôrodnej hmotnosti, gestačného veku, vybraných chorôb a komplikácií. Záverečná časť publikácie poskytuje regionálne porovnanie vybraných ukazovateľov podľa územia (kraja) zdravotníckeho zariadenia. Zdrojom údajov sú hlásenia rezortu zdravotníctva - Správa o rodičke a Správa o novorodencovi. Údaje sa týkajú roku 2015.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2016)
Publikácia poskytuje ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Sleduje počet ukončených hospitalizácií, ukazovatele týkajúce sa dĺžky ošetrovania, počet zomretých v členení kapitol a skupín diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, pohlavia a veku pacienta, územia trvalého bydliska pacienta alebo územia zdravotníckeho zariadenia, aj v členení odborného zamerania posteľových útvarov. Uvádza 30 najčastejších príčin hospitalizácie. Obsah publikácie dopĺňajú vybrané demografické charakteristiky populácie SR.


Titulka publikácie - Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
Publikácia vo formáte tzv. knižky do vrecka poskytuje prierez základnými údajmi z demografie a zdravotníckej štatistiky o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, štruktúre pracovníkov v zdravotníctve, či spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok. Údaje v tabuľkách sú poskytované primárne za časové obdobie 2013 - 2015 a v grafoch až za obdobie desiatich rokov.


Titulka publikácie - Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-4/2016)
Štatistický prehľad informuje o činnosti ambulancií zubného lekára. Prináša údaje o počte evidovaných osôb v ambulanciách, z nich o počte osôb s absolvovanou preventívnou zubnolekárskou prehliadkou, o počte výkonov zubného lekára v ambulancii aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Vyjadruje index orálneho zdravia 12-ročných a 15-ročných detí v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie.