2006

Titulka publikácie - Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2004 - 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-22/2007)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti kardiologických ambulancií na úrovni SR, krajov a okresov. Obsahuje údaje o počte i prevalencii dispenzarizovaných pacientov na choroby obehovej sústavy za rok 2007, ako aj údaje o počte novodispenzarizovaných pacientov v daných rokoch. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií.


Titulka publikácie - Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2006/2007
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-12/2007)
Publikované údaje sú prebraté zo štatistických zisťovaní Ústavu informácií a prognóz školstva. Obsahujú informácie o štátnych a cirkevných stredných zdravotníckych školách, o vývoji denného štúdia, štúdia popri zamestnaní, o počte škôl, tried, žiakov, absolventov a učiteľov podľa študijných odborov v SR a krajoch.


Titulka publikácie - Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-23/2007)
Publikácia obsahuje údaje z dermatovenerologických ambulancií, o počte evidovaných a novohlásených pacientov na kožné ochorenia podľa vybraných diagnóz ku koncu sledovaného roka. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií. Údaje sú publikované za Slovenskú republiku a kraje.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-26/2007)
Zdrojom informácií je Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast. V publikácii sa prezentujú údaje o druhoch vyšetrení – ošetrení detí a dorastu, o počte evidovaných ochorení u ťažko zdravotne postihnutých detí a dorastu s vybranou diagnózou. Údaje sú uvádzané za SR a jednotlivé kraje. V publikácii sú zahrnuté štatistické dáta charakterizujúce činnosť špecializovaných pediatrických ambulancií.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť – pneumológia a ftizeológia v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-21/2007)
Publikované údaje o epidemiologickej situácii v oblasti tuberkulózy sú čerpané z Ročného výkazu o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie. Publikácia sa zameriava na štatistické údaje o počte osôb, novozistených ochorení a recidív a počte úmrtí na tuberkulózu v SR a v krajoch. Obsah obohacujú vývojové rady vybraných štatistických údajov za roky 1985 – 2006.


Titulka publikácie - Anestéziologicko-resuscitačná činnosť a činnosť záchrannej zdravotnej služby v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-34/2007)
Publikácia poskytuje prehľad o počte oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, ambulancií, postelí a o kategóriách pracovníkov. Vybrané ukazovatele prezentujú údaje o anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v slovenskom a krajskom horizonte. Štatistickým zdrojom je Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. V roku 2006 sme do publikácie zaradili aj údaje o pracoviskách a činnosti záchrannej zdravotnej služby za roky 2005 a 2006, ktoré sú zbierané prostredníctvom štatistického zisťovania obsiahnutého vo výkaze o činnosti záchrannej zdravotnej služby.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-11/2007)
Národné centrum zdravotníckych informácií od roku 2000 zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva SR aj zber a spracovanie údajov za rezorty Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva obrany SR.


Titulka publikácie - Činnosť klinickej onkológie v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-46/2007)
V publikácii sú uvedené spracované štatistické údaje o štruktúre pracovísk a pracovných miest na oddeleniach a ambulanciách klinickej onkológie, o počte pacientov a vyšetrení, údaje o liečbe a nákladoch na liečivá. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2006
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-06/2007)
Zdrojom informácií pre túto publikáciu je Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania. Publikácia informuje o výskyte a vývoji hlásených chorôb z povolania podľa diagnóz, pohlavia, vekových skupín, oddielov odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, profesií a kraja zdravotníckeho zariadenia.


Titulka publikácie - Kúpeľná starostlivosť v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-08/2007)
Prezentované údaje sú spracované z Hlásenia o ukončenej kúpeľnej liečbe, ktoré vyplňujú kúpeľné zariadenia. Údaje sa vzťahujú k počtu odliečených pacientov (tuzemcov, cudzincov) v prírodných liečebných kúpeľoch SR, triedené podľa indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, spôsobu úhrady za pobyt a výsledku liečenia.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahradzujúca funkcie obličiek v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-31/2007)
Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahradzujúcej funkcie obličiek. Publikácia obsahuje údaje o personálnom a technickom zabezpečení pracovísk, o dispenzarizovaných pacientoch s rizikovými činiteľmi, o výkonoch dialyzačnej liečby a o činnosti nefrologických ambulancií v krajskom porovnaní. Obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1994.


Titulka publikácie - Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-10/2007)
Publikácia poskytuje štatistické údaje o počte operácií neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných chorobách podľa kraja zdravotníckeho zariadenia. Údaje zachytávajú časový interval od doby prijatia pacienta do nemocnice po dobu vykonania operácie. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2006
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-1/2007)
Publikácia Pohlavné choroby patrí do edície Zdravotnícka štatistika, ktorú vydáva NCZI. V publikácii sú údaje o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom – syfilis, gonokoková infekcia, chlamýdiový lymfogranulóm, mäkký vred a iné prevažne sexuálne prenosné choroby (dg A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.3, B86), o ich priebehu (vôbec prvé (v živote), recidíva, reinfekcia, chronické), podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, územia trvalého bydliska pacienta a územia zistenia pohlavnej choroby.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2006
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2006 (PDF, 318 kB)
 
(ZŠ-7/2007)
Odbornej verejnosti predkladáme publikáciu Potraty v SR 2006, ktorá vychádza v edícii Zdravotnícka štatistika. Publikácia bola prvýkrát vydaná v roku 1960 v spolupráci s ÚZIS-om Praha, ktorá až do roku 1992 zahŕňala federálne údaje rozdelené na Českú a Slovenskú republiku.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2006
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-04/2007)
Súborná publikácia obsahuje údaje z viacerých štatistických zdrojov. Poskytuje prehľad o pacientoch hospitalizovaných v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach v krajskom i okresnom členení, ktoré sú triedené podľa pohlavia, vekových skupín, skupín psychiatrických diagnóz, dĺžky hospitalizácie, vzdelania a pracovnej aktivity. Časť publikácie dokumentuje odbornú činnosť v psychiatrických ambulanciách. Podklady tvoria Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení, Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne a Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-5/2007)
Publikácia Samovraždy a samovražedné pokusy patrí do edície Zdravotnícka štatistika, ktorú vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave. Prvotným podkladom na zisťovanie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu je formulár Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia.


Titulka publikácie - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-48/2007)
Základ pre publikáciu je spracovaný z výkazov o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie, o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny, o činnosti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a ambulancie, o činnosti rádiológie, o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia a o činnosti oddelenia patologickej anatómie. Publikácia zahŕňa údaje o počte pacientov podľa druhu diagnózy a klasifikačných skupín, štruktúre vyšetrení a o počte pracovných miest v jednotlivých špecializáciách.


Titulka publikácie - Starostlivosť o ženu v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-14/2007)
Predmet publikácie je zameraný na údaje týkajúce sa ženskej populácie v oblasti gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti. Údaje obsahujú počty a druhy gynekologických vyšetrení a vyšetrovacích metód, informácie o užívaní antikoncepcie, sumárne údaje o počte pôrodov a druhoch pôrodníckych operácií a iné ukazovatele pôrodníckej starostlivosti. Prezentované vývojové rady vybraných ukazovateľov za SR sú od roku 1985. Podkladom na spracovanie údajov je Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti a Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií.


Titulka publikácie - Stomatologická starostlivosť v SR 2006
 
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
(ZŠ-15/2007)
Podkladom pre spracovanie štatistických údajov bol Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti A (MZ SR) 8-01 za rok 2006 za rezort Ministerstva zdravotníctva SR a za rezorty Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva obrany SR.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2006
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2007)
V publikácii prezentujeme vybrané sumárne údaje za Slovenskú republiku. Vstupným formulárom na zber údajov zo zdravotníckych zariadení je Záznam o hospitalizácii a Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia. Informácie sú spracované za všetky posteľové zdravotnícke zariadenia v SR vrátane mimorezortných posteľových zariadení. Základné informácie ponúkajú ucelený prehľad o vývoji obyvateľstva, počte postelí, počte hospitalizovaných osôb a o príčinách smrti, ktoré sa najviac podieľali na celkovej úmrtnosti v SR. V tomto členení vychádza publikácia od roku 1987.


Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2006
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v knižnej podobe
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-3/2007)
Odbornej verejnosti predkladáme publikáciu Vrodené chyby v SR 2006, ktorá vychádza v edícii Zdravotnícka štatistika. Publikácia bola prvýkrát vydaná v roku 1965 v spolupráci s ÚZIS-om Praha, ktorá až do roku 1992 zahŕňala federálne údaje rozdelené na Českú a Slovenskú republiku.