Elektronické zdravotníctvo

Národné centrum zdravotníckych informácií je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.

Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Je zrejmé, že ak by existovali o našom zdravotnom stave správne informácie, v správny čas na správnom mieste, naše šance na vyliečenie by boli omnoho vyššie, možnosť omylu lekára menšia a ušetrili by sa aj značné finančné prostriedky (napr. odstránením duplicitných vyšetrení).

Nástrojom, ktorý vie takúto úlohu najlepšie splniť, je elektronické zdravotníctvo. Zavádzanie elektronického zdravotníctva do praxe je dlhodobý proces a realizuje sa viacerými projektmi. Doteraz boli realizované projekty:

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (ESZ, známy aj ako eSO1) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.

Cieľom projektu bolo:
  • vytvoriť a uviesť do prevádzky Národný portál zdravia – ako miesto s množstvom overených a aktuálnych informácií o zdraví, chorobách, liekoch, zdravotníctve a pod., pričom v prvej etape má byť portál naplnený základným obsahom,
  • vytvoriť systém pre nasadenie elektronickej zdravotnej knižky občana,
  • vytvoriť systém pre elektronické objednávanie najmä laboratórnych vyšetrení a očkovaní,
  • vytvoriť systém pre nasadenie elektronickej preskripcie a medikácie, čím sa postupne nahradí papierový recept elektronickým,
  • vytvoriť systém pre pripojenie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným riešením elektronického zdravotníctva.

Projekt Elektronické služby zdravotníctva bol ku dňu 21.12.2015 ukončený.

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.

Základnými cieľmi projektu boli:
  • konsolidácia údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • umožnenie správy a aktualizácie údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,
  • nové funkcionality elektronických služieb zdravotníctva.

Projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb bol ku dňu 21.12.2015 ukončený.

Problematika elektronického zdravotníctva je natoľko rozsiahla, že si vyžiadala zriadenie samostatnej internetovej stránky www.ezdravotnictvo.sk