2011

Tlačenú formu publikácie je možné objednať na základe individuálnej objednávky prostredníctvom Centra poskytovania informácií.


Titulka publikácie - Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-23/2012)
Publikácia poskytuje prehľad o činnosti dermatovenerologických ambulancií, o počte pacientov triedených podľa zistenej diagnózy, veku a pohlavia. Údaje sú publikované za Slovenskú republiku a kraje. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie.

Upozornenie: Po dodatočne nahlásenej oprave boli spresnené publikované údaje v tabuľkách 12 a 13 (farebne rozlíšené).


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-26/2012)
Publikácia poskytuje základné informácie o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast. Obsahuje údaje o evidovaných osobách od 0-ročných až do veku 26 rokov v päťročných vekových skupinách. Osoby aktívne sledované ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom pre konkrétnu chorobu alebo stav s cieľom poskytovať zdravotnú starostlivosť sú prezentované v dvoch vekových kategóriách 0- až 18-ročné a 19 až 26-ročné.V publikácii nájdete informáciu aj o počte plne dojčených detí podľa dosiahnutého mesiaca veku. Údaje sú uvádzané za SR a kraje.


Titulka publikácie - Činnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-34/2012)
Publikácia poskytuje údaje o činnosti odborných útvarov v špecializačnom odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR. Informácie sú doplnené vybranými údajmi z posteľového fondu s počtom postelí v ústavných odborných útvaroch a prepočítaným počtom lekárskych miest podľa regionálneho členenia. Rozdelenie pacientov podľa klasifikácie ASA ( Americká spoločnosť anesteziológov )charakterizuje závažnosť systémového ochorenia.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2012)
V publikácii nájdete údaje o činnosti diabetologických ambulancií, počte návštev všetkých, ako aj dispenzarizovaných pacientov. Celkové počty dispenzarizovaných osôb s ochorením na DM so sprievodnými chorobami uvádzame aj ako počet novodiagnostikovaných sprievodných ochorení za posledných 12 mesiacov. Počty pacientov v päťročných vekových skupinách s ochorením na diabetes mellitus členené podľa typu DM a počty tehotných žien s DM. Údaje prezentujú počty pacientov s DM podľa spôsobu liečby.


Titulka publikácie - Činnosť v kardiologických ambulanciách
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-22/2012)
V publikácii sú spracované informácie o činnosti kardiologických ambulancií na úrovni SR a krajov a údaje o počte sledovaných osôb podľa vekových skupín a pohlavia. Jej obsah je zameraný na choroby obehovej sústavy u sledovaných pacientov podľa vybraných skupín diagnóz, veku a pohlavia doplnené o údaje z posteľového fondu a štatistiky hospitalizovaných. Publikácia obsahuje samostatnú grafickú časť pre ľahšiu vizuálnu orientáciu v spracovaných údajoch.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-46/2012)
Údaje o činnosti odborných pracovísk delené do troch samostatných častí obsahujú vybrané informácie o činnosti nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie. V tabuľkách uvádzame aj počty zdravotníckych zariadení v krajoch, ktoré v sledovanom roku prevádzkovali aspoň jeden odborný útvar s predmetným zameraním. Pracoviská nukleárnej medicíny vykazujú údaje z oblasti hodnotenia stavu, funkcie a morfológie orgánov a tkanív in vivo po aplikácii rádiofarmák, liečby pomocou rádiofarmák a laboratórnej diagnostiky imunoanalytickými metódami. Spracované štatistické údaje poskytujúce prehľad činností odborných útvarov klinickej a radiačnej onkológie sledujú údaje o pacientoch s medikamentovou liečbou cytostatickou, hormonálnou, imunomodulačnou, ako aj paliatívnou a podpornou. V publikácii uvádzame aj výšku nákladov na liečivá v odborných útvaroch klinickej onkológie. Posledná časť je venovaná pracoviskám radiačnej onkológie s uvedením počtu vyšetrení, prístrojového vybavenia a počtu pacientov liečených podľa charakteru liečby. Počet protinádorových a nenádorových terapeutických výkonov u liečených pacientov podľa územia zdravotníckeho zariadenia.


Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2012)
Publikácia poskytuje bohatý informačný zdroj o činnostiach špecializovaných odborných útvarov SVLZ (ambulancie, pracoviská) a jej obsah je spestrený informáciami zo siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o počte pracovných miest podľa vybraných povolaní. Údaje prezentujú činnosti ambulancií klinickej biochémie, hematologickej, fyziatricko-rehabilitačnej, ortopedickej protetiky a klinickej imunológie a alergiológie za sledované obdobie. Nájdete v nej informácie o činnostiach laboratórií klinickej biochémie, pracoviskách hematológie a transfúziológie, klinickej imunológie a alergiológie, rádiológie, výdajne ortopedicko-protetických pomôcok, ako aj počty vyšetrených bioptických a cytologických materiálov v odbornom útvare patologickej anatómie. Počet pravidelných darcov a prvodarcov krvi, s počtom vyšetrení na hematologicko-transfúziologických pracoviskách. Prehľad o výrobe, nákupe, predaji, presunoch, ako aj expedícii transfúznych a špeciálnych transfúznych liekov.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2012)
Publikácia prezentuje chirurgické výkony v posteľových oddeleniach, chirurgických ambulanciách a realizované výkony v rámci jednodňovej chirurgie v sledovanom období. Poskytuje vybrané informácie o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách, ktoré sú spracované podľa času vykonania operácie od prijatia pacienta do nemocnice a vývojové rady o počtoch operácií neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných chorobách.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2012)
V publikácii sú spracované štatistické údaje, ktoré poukazujú na dynamiku vývoja počtu hlásených chorôb z povolania za uplynulé 12 ročné obdobie. Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania predkladá ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, oddelenie (klinika) pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorá chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania priznala. Od 1.1.2011 nastala zmena metodiky pre vypĺňanie položky v hlásení „Zamestnanie postihnutého“. Zamestnanie sa určuje podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní – ISCO 08. V publikácii prezentované štatistické výstupy (tabuľky, grafy) sú doplnené o rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv v SR za rok 2011, ktorý na základe štatistických podkladov pre publikáciu poskytol Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., hlavný odborník MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2012)
Vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti iných zriaďovateľov. Prehľady obsahujú údaje o osobách, ktoré začali liečbu v spracovateľskom období, t. j. od 1. 1. do 31. 12. Pre porovnanie, v prvej časti publikácie nájdete dlhšie časové rady vývoja hlásených drogovo závislých pacientov spracované podľa hlavných skupín užívanej drogy, pohlavia, vekovej kategórie a územia trvalého bydliska. Od roku 2006 sledujeme v štatistickom zisťovaní aj užívanie kombinácie psychoaktívnych látok. Prezentované údaje poskytujú obraz o spôsoboch užívania primárnej drogy a pohľady na liečených užívateľov drog z hľadiska úrovne ukončeného vzdelania či ich ekonomickej aktivity.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2012)
Publikácia podáva prehľad o sledovaných osobách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL). Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy a veku. Doplňujúcim ukazovateľom sú údaje o pacientoch podľa vybraných diagnóz členených do päťročných vekových skupín. Významnú časť údajov tvoria spracované ukazovatele prezentujúce činnosti dialyzačného stacionára, ktoré poskytujú informácie o počte miest vyhradených pre dialyzovaných pacientov, pohyb pacientov, dĺžku liečby, počet transplantácií. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie a Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2012)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Údaje o činnosti psychiatrických ambulancií sú doplnené údajmi o pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti a ukazovateľmi z posteľového fondu ústavných psychiatrických zariadení. Štatistické údaje o počte vyšetrení, počte pacientov v ochrannej liečbe, ako aj evidovaných pacientov podľa diagnóz. Prehľad je doplnený o hospitalizácie pacientov v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-1/2012)
Publikácia obsahuje údaje o pohlavných chorobách podľa druhu ochorenia a ich priebehu podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity a trvalého bydliska pacienta. V publikácii sú prezentované vývojové rady počtu ochorení v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie pohlavnej choroby.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2011 (PDF, 711 kB)
 
(ZŠ-7/2012)
Publikácia svojím obsahom nadväzuje na každoročne publikované štatistické údaje o počte potratov v triedení podľa druhu potratu: spontánny, legálne umelé prerušenie tehotenstva, ukončenie mimomaternicového tehotenstva, iný a v prípade výskytu aj lekárske ošetrenie nelegálne vykonaného UPT. Zdrojom údajov je štatistický formulár Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu. Publikácia obsahuje časové rady vybraných ukazovateľov už od r. 1960 a aktuálne štatistické údaje za rok 2011. Prezentované štatistické údaje sú využiteľné pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva, v národnej demografickej štatistike, ako aj pre medzinárodné porovnania v krajinách EÚ.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2012)
Publikácia obsahuje komplexné informácie o úmyselných sebapoškodeniach – o vývoji, spôsobe, motíve, čase a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územného členenia zdravotníckeho zariadenia a trvalého bydliska poškodeného. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia zasielané vybranými zdravotníckymi zariadeniami.


Titulka publikácie - Stomatologická starostlivosť v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-15/2012)
Publikácia obsahuje údaje o počte vyšetrení a poskytnutých druhoch výkonov v stomatologických ambulanciách, informuje o systematickej starostlivosti o chrup detí a dorastu. V tabuľkách a grafoch uvádzame sumarizované údaje za Slovensko a kraje, počty evidovaných osôb, počty návštev pacientov v ambulanciách, z preventívnych prehliadok vyplývajúci počet potrebného ošetrenia a výkony zubných lekárov. Pre porovnateľnosť je v publikácii prezentovaný vývojový prehľad vybraných údajov z posteľového fondu v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia s počtom postelí, priemerným ošetrovacím časom v dňoch a počtom lekárskych miest a pracovných miest sestier.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2012)
Súborná reprezentačná publikácia, ktorá prostredníctvom relevantných štatistických informácií poskytuje odbornej, ako aj širokej verejnosti prierezový obraz zmien a prognóz z hľadiska demografického vývoja obyvateľov v Slovenskej republike, prehľad a vývoj posteľového fondu v nadväznosti na štatistiku hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Publikácia svojím obsahom nadväzuje na dlhoročne Národným centrom zdravotníckych informácií vydávanú publikáciu obsahujúcu údaje o hospitalizáciách v ústavných zariadeniach SR. Jej aktualizované a rozšírené vydanie obsahuje viaceré zdroje štatistických informácií v jednotlivých tabuľkových kapitolách a sprievodný text. Publikácia je doplnená grafmi prezentujúcimi časové vývojové trendy sledovaných ukazovateľov.


Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2011
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Vrodené chyby v SR 2011 (PDF, 407 kB)
 
(ZŠ-3/2012)
Výskyt vrodených chýb v populácii patrí medzi najsledovanejšie ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. V incidencii VCH sa odrážajú viaceré dôležité faktory, ako genetická záťaž populácie, ekologické zmeny, ako aj úroveň zdravotnej starostlivosti. Publikácia obsahuje údaje o živonarodených a mŕtvonarodených deťoch s vrodenou chybou, o umelých prerušeniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Údaje sú triedené podľa diagnóz vrodených chýb, pohlavia dieťaťa, hmotnosti a dĺžky, týždňa tehotenstva, veku matky a otca a územného členenia – okresu trvalého bydliska matky.


Titulka publikácie - Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-12/2012)
Publikácia informuje o štatistickom sledovaní hlavných ukazovateľov stredných a vysokých zdravotníckych škôl v SR v školskom roku 2011/2012. Zdrojom a spracovateľom štatistických údajov je Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave. Sumarizované údaje prinášajú detailnejší prehľad o počte študujúcich v študijných odboroch denného a externého štúdia na stredných a vysokých školách a štúdiu popri zamestnaní.