2008

Tlačenú formu publikácie je možné objednať na základe individuálnej objednávky prostredníctvom Centra poskytovania informácií.


Titulka publikácie - Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-23/2009)
Publikácia poskytuje prehľad o činnosti dermatovenerologických ambulancií, o počte evidovaných a novohlásených pacientov podľa vybraných diagnóz kožných ochorení ku koncu sledovaného roka. Údaje sú publikované za Slovenskú republiku a kraje. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť – pneumológia a ftizeológia v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-21/2009)
Publikácia prehľadne informuje o počte osôb sledovaných na tuberkulózu, novozistených ochoreniach, recidívach a úmrtiach na tuberkulózu, výsledkoch röntgenových vyšetrení v SR a v krajoch. Obsahuje aj údaje o očkovaní proti tbc. Ponúka vývojové rady vybraných údajov za roky 1985 – 2008. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-26/2009)
Publikácia poskytuje údaje najmä o počte ochorení evidovaných u ťažko zdravotne postihnutých detí a dorastu do 19 rokov podľa pohlavia a skupín diagnóz MKCH-10, o počte liečebných a preventívnych vyšetrení podľa vekových skupín detí a dorastu. Údaje sú sumarizované za SR a kraje. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast.


Titulka publikácie - Činnosť anesteziológie a intenzívnej medicíny v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-34/2009)
Publikácia prezentuje údaje o pracovných miestach, štruktúre pacientov, spôsobe liečby v oblastiach anestéziologickej starostlivosti, anestéziologicko-resuscitačnej a intenzívnej činnosti za SR a kraje.Ďalej obsahuje údaje o pracoviskách a činnosti záchrannej zdravotnej služby. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny a Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (poskytovateľov ZZS).


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2009)
Publikácia poskytuje údaje o počte a vekovom zložení evidovaných diabetikov, poskytuje prehľad činností diabetologických ambulancií, informuje o počte vyšetrení a štruktúre liečby v SR a krajoch. Obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1980. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií.


Titulka publikácie - Činnosť klinickej onkológie v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-46/2009)
Publikácia obsahuje spracované údaje o štruktúre pracovísk a pracovných miest na oddeleniach a ambulanciách klinickej onkológie, o počte pacientov a vyšetrení, údaje o liečbe a nákladoch na liečivá. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie a Ročný výkaz o činnosti oddelenia radiačnej onkológie.


Titulka publikácie - Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-22/2009)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti kardiologických ambulancií na úrovni SR a krajov. Obsahuje údaje o počte dispenzarizovaných pacientov podľa vybraných chorôb obehovej sústavy, podľa vekových skupín a pohlavia, ako aj údaje o počte novodispenzarizovaných pacientov v danom roku. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2009)
Publikácia obsahuje štatistické informácie o počtoch hlásených užívateľov drog. Údaje sa triedia podľa užívanej primárnej drogy, pohlavia, vekových skupín, spôsobu podávania drogy, územného členenia poskytovateľa liečby a trvalého bydliska klienta. Podkladom na spracovanie údajov je formulár Hlásenie liečby užívateľa drog.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania  v SR 2008
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2009)
Publikácia informuje o výskyte a vývoji hlásených chorôb z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, oddielov odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, profesií a kraja zdravotníckeho zariadenia. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.


Titulka publikácie - Kúpeľná starostlivosť v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-8/2009)
Publikácia obsahuje údaje o počte odliečených pacientov (tuzemcov, cudzincov) v prírodných liečebných kúpeľoch SR. Údaje sú triedené podľa indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, hradenia pobytu, výsledku liečenia a pohlavia. Publikácia uvádza vývoj počtu odliečených kúpeľných pacientov v SR od roku 1996. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe a Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2009)
Publikácia podáva prehľad o dispenzarizovaných pacientoch s rizikovými činiteľmi, o výkonoch dialyzačnej liečby, o personálnom a technickom zabezpečení pracovísk a o činnosti nefrologických ambulancií v krajskom porovnaní. Obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1995. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahradzujúcej funkciu obličiek.


Titulka publikácie - Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2009)
Publikácia poskytuje informácie o počte operácií podľa vybraných druhov ochorení a kraja zdravotníckeho zariadenia. Ďalej obsahuje údaje o čase vykonania operácií od prijatia pacienta do nemocnice a vývojové rady o počtoch operácií neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných chorobách od roku 1985. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2008
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-1/2009)
Publikácia obsahuje údaje o pohlavných chorobách podľa druhu ochorenia, podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity a trvalého bydliska pacienta (kraje, okresy). Obsahuje vývoj počtu ochorení v SR od roku 1960. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie pohlavnej choroby.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2008
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2008 (PDF, 940 kB)
 
(ZŠ-7/2009)
Publikácia poskytuje údaje o počte potratov podľa druhu potratu, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, vekovej skupiny, rodinného stavu, vzdelania, územného členenia trvalého bydliska ženy (kraje, okresy) a územného členenia hlásenia potratu (kraje). Publikácia obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od 1960. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva (UPT), Hlásenie potratu a mimomaternicového tehotenstva.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2008
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2009)
Publikácia obsahuje údaje o sieti psychiatrických zariadení, o posteľovom fonde a o činnosti psychiatrických ambulancií. Údaje sú triedené podľa pohlavia, vekových skupín, diagnóz, dĺžky hospitalizácie, vzdelania a pracovnej aktivity. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Štatistický lístok pacienta prijatého do ústavnej starostlivosti v psychiatrickom zariadení a Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2009)
Publikácia obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územného členenia a trvalého bydliska. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia.


Titulka publikácie - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2009)
Publikácia obsahuje údaje o štruktúre pracovných miest, o počte vyšetrení a výkonov, o počte pacientov a ich rozdelení podľa druhu diagnózy a klasifikačných skupín. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie, Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny, Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie, Ročný výkaz o činnosti rádiológie, Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku) a Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie.


Titulka publikácie - Starostlivosť o ženu v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-14/2009)
Publikácia poskytuje údaje o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, informácie o užívaní antikoncepcie, o pôrodoch a pôrodníckych operáciách. Publikácia prezentuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1987. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti, Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií, Správa o rodičke a Správa o novorodencovi.


Titulka publikácie - Stomatologická starostlivosť v SR 2008
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-15/2009)
Publikácia obsahuje údaje o počte vyšetrení a poskytnutých druhoch výkonov v stomatologických ambulanciách, informuje o systematickej starostlivosti o chrup detí a dorastu. Údaje sú uvedené podľa kraja zdravotníckeho zariadenia. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti.


Titulka publikácie - Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2008/2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-12/2009)
Publikované údaje sú prebraté zo štatistických zisťovaní Ústavu informácií a prognóz školstva. Prináša prehľad študujúcich stredných zdravotníckych škôl podľa formy štúdia a študijných odborov v SR a krajoch.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2008
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2009)
Publikácia prezentuje základné štatistické údaje za všetky zdravotnícke zariadenia SR z registra hospitalizovaných – počet hospitalizovaných, počet zomretých, ošetrovací čas, a to podľa príčin hospitalizácie alebo podľa oddelení. Prehľad je doplnený štatistikou posteľového fondu zdravotníckych zariadení a základnými demografickými údajmi, počet obyvateľov a počet zomretých podľa príčin smrti, ktoré sa najviac podieľali na celkovej úmrtnosti v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Záznam o hospitalizácii, Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia a demografické údaje ŠÚ SR.


Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2008
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Vrodené chyby v SR 2008 (PDF, 736 kB)
 
(ZŠ-3/2009)
Publikácia obsahuje údaje o živonarodených a mŕtvonarodených deťoch s vrodenou chybou, o umelých prerušeniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Údaje sú triedené podľa diagnóz vrodených chýb, pohlavia dieťaťa, hmotnosti a dĺžky, týždňa tehotenstva, veku matky a otca a územného členenia – okresu trvalého bydliska matky.Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie vrodenej chyby. Publikácia je doplnená o údaje z Národného registra pacientov s vrodenou chybou srdca.