Aktuálne

Prehľad obsahuje najnovšie publikačné výstupy Národného centra zdravotníckych informácií.

JANUÁR 2020

22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018
13.01.2020 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 – 2018

DECEMBER 2019

27.12.2019 Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike 2018
27.12.2019 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za roky 2013 - 2018
24.12.2019 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch za roky 2013 – 2018
24.12.2019 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018
24.12.2019 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike 2018
23.12.2019 Spotreba humánnych liekov v Slovenskej republike za 1.-3. štvrťrok 2019
13.12.2019 Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018
13.12.2019 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2018
05.12.2019 Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2018

NOVEMBER 2019

29.11.2019 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2018
28.11.2019 Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2018
28.11.2019 Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za roky 2014 – 2018
27.11.2019 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01 za roky 2013 – 2018
27.11.2019 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01 za roky 2013 - 2018
27.11.2019 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01 za roky 2013 - 2018
26.11.2019 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01 za roky 2013 – 2018
25.11.2019 Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike za rok 2018
25.11.2019 Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike za rok 2018
25.11.2019 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy za rok 2018
25.11.2019 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska za rok 2018
25.11.2019 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01 za roky 2013 - 2018
20.11.2019 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za roky 2013- 2018
18.11.2019 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2018
18.11.2019 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2018
18.11.2019 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
12.11.2019 Posteľový fond v Slovenskej republike 2018
06.11.2019 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

OKTÓBER 2019

21.10.2019 Sumárna správa o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za 1. polrok 2019
08.10.2019 Spotreba humánnych liekov v SR za 1.-2. štvrťrok 2019 (Datasety)
02.10.2019 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2018

SEPTEMBER 2019

19.09.2019 Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
05.09.2019 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ATC skupiny lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za roky 2018 a 2017
05.09.2019 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za roky 2018 a 2017

AUGUST 2019

21.08.2019 Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018
19.08.2019 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2018 (Publikačné tabuľkové výstupy, Datasety)

JÚL 2019

30.07.2019 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2017
30.07.2019 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2018
19.07.2019 Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018
1.07.2019 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2019

JÚN 2019

27.06.2019 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018
19.06.2019 Kúpeľná starostlivosť v SR 2018
19.06.2019 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018

MÁJ 2019

15.05.2019 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018
03.05.2019 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2017

APRÍL 2019

11.04.2019 Potraty v SR 2018

MAREC 2019

29.03.2019 Spotreba humánnych liekov v Slovenskej republike (Publikačné tabuľkové výstupy, Datasety)
22.03.2019 Program publikovania štatistických výstupov

FEBRUÁR 2019

14.02.2019 Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (Štatistický prehľad)

JANUÁR 2019

31.01.2019 Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (Štatistický prehľad)
24.01.2019 Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (Publikácia)
24.01.2019 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
24.01.2019 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
24.01.2019 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
23.01.2019 Vrodené chyby v SR 2015 (Publikácia)
15.1.2019 Top 100 liekov za 3. štvrťrok 2018 (Analytické tabuľkové výstupy)
14.1.2019 Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (Štatistický prehľad)
14.1.2019 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
10.1.2019 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017 (Štatistický prehľad)

DECEMBER 2018

06.12.2018 Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (Štatistický prehľad)
06.12.2018 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

NOVEMBER 2018

20.11.2018 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.11.2018 Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (Publikácia)
12.11.2018 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
09.11.2018 Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011 (Publikácia)

OKTÓBER 2018

26.10.2018 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
26.10.2018 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
16.10.2018 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (Publikácia)
16.10.2018 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01 za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
09.10.2018 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 (Publikácia)
03.10.2018 Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (Publikácia)
03.10.2018 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
03.10.2018 Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách – diagnóza zistená prvýkrát v živote za roky 2009 – 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

SEPTEMBER 2018

27.09.2018 Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
27.09.2018 Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol, v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR za roky 2014 – 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
27.09.2018 Top 100 liekov za 2. štvrťrok 2018 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Posteľový fond v SR 2017 (Publikácia)
12.09.2018 Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (Štatistický prehľad)
12.09.2018 Top 100 liekov za 1. štvrťrok 2018 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

AUGUST 2018

16.08.2018 Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a veku v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
16.08.2018 Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
16.08.2018 Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

JÚL 2018

31.07.2018 Pohlavné choroby v SR 2017 (Štatistický prehľad)
25.07.2018 Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (Publikácia)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

JÚN 2018

28.06.2018 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (Publikácia)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia zdravotníckeho zariadenia v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a vzdelania v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Pôrody podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu rodičky v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Pôrody podľa územia trvalého bydliska a vzdelania rodičky v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Pôrody podľa územia zdravotníckeho zariadenia a spôsobu pôrodu v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a vzdelania v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
07.06.2018 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017 (Štatistický prehľad)
07.06.2018 TOP 100 liekov v roku 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

Dátum poslednej aktualizácie: 24.1.2020