2016

Titulka publikácie - Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 (PDF, 367 kB)
Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 (ZIP, 394 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-8/2017)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb s tuberkulózou aj netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej sústavy v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR. Rovnako o počte sledovaných s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest a pneumóniou. Počet hlásených prípadov tuberkulózy v SR je doplnený z Národného registra pacientov s tuberkulózou vo Vyšných Hágoch.


Titulka publikácie - Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 (PDF, 370 kB)
Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 (ZIP, 403 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-3/2017)
Štatistický prehľad obsahuje informácie o počte uskutočnených návštev a počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia sledované v dermatovenerologických ambulanciách. Vyšetrené osoby sú uvedené podľa pohlavia, vekového rozdelenia na deti a dospelých, diagnózy a podľa kraja sídla ambulancie.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016 (PDF, 1,0 MB)
Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016 (ZIP, 1,3 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-11/2017)
Publikácia informuje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného roka a počet novodiagnostikovaných za posledných 12 mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, veku a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, počte diagnostikovaných sprievodných ochorení ku koncu roka aj v posledných dvanástich mesiacoch a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016 (PDF, 288 kB)
Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016 (ZIP, 338 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-4/2017)
Údaje z oblasti ambulantnej gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné informácie o počte návštev podľa druhu, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení. Vývoj počtu žien užívajúcich antikoncepciu vo fertilnom veku a tiež prvýkrát zistené onkologické ochorenia v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách.


Titulka publikácie - Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 (PDF, 417 kB)
Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 (ZIP, 342 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-5/2017)
Štatistický prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania vykonávaného v kardiologických ambulanciách SR. Zisťuje sa počet návštev, počet sledovaných osôb ku koncu roka a počet novoprijatých osôb do sledovania počas roka podľa vekových skupín a pohlavia. Vyčísľuje počet osôb s vybranými ochoreniami obehovej sústavy, z nich osoby s novozistenou diagnózou.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-9/2017)
Informuje o počte zdravotníckych zariadení, pracovníkoch a návštev v odboroch nukleárna medicína, klinická onkológia a radiačná onkológia. Poskytuje údaje o množstve podaných terapeutických aplikácií a vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická onkológia sleduje počet pacientov a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie sa uvádza najmä počet pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony a počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.


Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2017)
Publikácia poskytuje rozsiahly informačný zdroj o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonávajúcich služby pre diagnostické a liečebné účely. Prezentuje činnosť útvarov s odborným zameraním klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ortopedická protetika, rádiológia, klinická imunológia a alergiológia a tiež patologická anatómia. Zahŕňa údaje o množstve a druhu laboratórnych aj ambulantných vyšetrení, odberoch vzoriek, rozboroch a výkonoch, pravidelných darcoch a prvodarcoch krvi, spotrebe transfúznych liekov, výdajniach ortopedicko-protetických pomôcok, technickom vybavení pracovísk a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016 (PDF, 658 kB)
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016 (ZIP, 750 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-7/2017)
Prehľad informuje o počte návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytuje tiež údaje o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca a počte sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016 (PDF, 1,6 MB)
Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016 (ZIP, 1,6 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-44/2017)
Publikácia obsahuje vybrané štatistické informácie o počte liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Poskytuje informácie týkajúce sa užívaných drog - druh primárnej drogy, spôsob a dĺžka užívania drogy, užívanie sekundárnej drogy aj informácie charakterizujúce pacienta - pohlavie, vek, územie trvalého bydliska, sociálno-ekonomický stav a pod. Vybrané údaje sú uvádzané zvlášť za osoby liečené v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR a iných zriaďovateľov a zvlášť za osoby liečené v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva spravodlivosti SR. Publikácia je rozšírená o vybrané ukazovatele indikátora Dopyt po liečbe (TDI) v zmysle požiadaviek Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť.

Aktualizácia 28.6.2018


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016 (PDF, 1,3 MB)
Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016 (ZIP, 1,0 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-10/2017)
Publikácia informuje o počte vybraných druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a počte operovaných pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri sledovaných ochoreniach. Obsah dopĺňajú údaje o počte ambulantných chirurgických výkonov a počte operovaných pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016 (PDF, 724 kB)
Choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016 (ZIP, 771 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-6/2017)
Publikácia prezentuje informácie o výskyte a vývoji novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu choroby, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla. Publikácia je obohatená o rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv spracovaný hlavným odborníkom MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2017)
Publikácia je zameraná na činnosť nefrologických ambulancií a dialyzačných stacionárov. Informuje o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia sídla ambulancie. Obsahuje prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy aj počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Pohlavné choroby v SR 2016 (PDF, 857 kB)
Pohlavné choroby v SR 2016 (ZIP, 338 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-2/2017)
Prehľad prináša informácie o výskyte chorôb prenosných sexuálnym stykom a vývoji vybraných pohlavných ochorení. Uvádza okrem diagnózy ochorenia aj druh liečby a údaje o pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina, rodinný a pracovný stav a kraj trvalého bydliska.


Titulka publikácie - Posteľový fond v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Posteľový fond v SR 2016 (PDF, 1,7 MB)
Posteľový fond v SR 2016 (ZIP, 1,2 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-49/2017)
Publikácia zachytáva stav posteľového fondu zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR a krajoch. Zisťujú sa ukazovatele: počet postelí, počet ošetrovacích dní, počet hospitalizovaných, počet pracovných úväzkov lekárov a sestier a ďalšie. Údaje sa sledujú za posteľové útvary zdravotníckeho zariadenia podľa ich odborného zamerania.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2016 (PDF, 1,0 MB)
Potraty v SR 2016 (ZIP, 1,1 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-7/2017)
Podrobný štatistický prehľad o potratoch žien v SR. Počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Publikácia zahrňuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1960.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Psychiatrická starostlivosť v SR 2016 (PDF, 3,0 MB)
Psychiatrická starostlivosť v SR 2016 (ZIP, 2,0 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-4/2017)
Publikácia mapuje činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Psychiatrické ambulancie poskytujú prehľad vyšetrených pacientov podľa diagnóz, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote. Druhá časť prezentuje údaje o počte hospitalizovaných pacientov v ústavnej psychiatrickej starostlivosti vo vzťahu k diagnóze, veku, pohlaviu a územiu.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 (PDF, 423 kB)
Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 (ZIP, 472 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-5/2017)
Publikácia obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu. Osoby sú členené podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územia trvalého bydliska, zistenej psychiatrickej diagnózy a ďalších údajov. Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch sú spracované z hlásení psychiatrických a gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a iných zriaďovateľov.


Titulka publikácie - Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2016 (ZIP, 2,9 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-50/2018)
Výstup o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti informuje o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve a sieti zdravotníckych zariadení v SR, stav k 31. 12. 2016. Údaje o počte zdravotníckych pracovníkov prepočítané na plné úväzky, sú triedené podľa druhu zdravotníckeho zariadenia, druhu útvaru v zdravotníckom zariadení a podľa odborného zamerania útvarov. Uvádzané sú za Slovenskú republiku a kraje. V súčasnosti prinášame väčší objem dát, preto ich zverejňujeme v podobe xlsx, ods výstupov a štruktúrovaných datasetov pre možnosť vytvárania vlastných výberov.


Titulka publikácie - Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-1/2017)
Prehľad informuje o množstve a úhrade vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v Slovenskej republike za rok 2016. Uvádza spotrebu liekov podľa skupín ATC klasifikácie a tiež poskytuje rebríček 30 najčastejšie vydaných liekov na lekársky predpis aj voľnopredajných liekov.


Titulka publikácie - Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 (PDF, 699 kB)
Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 (ZIP, 974 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-51/2017)
Hlásenia rezortu zdravotníctva, správa o rodičke a správa o novorodencovi, sú bohatým informačným zdrojom na monitorovanie úrovne pôrodnosti a zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a zdravotného stavu narodeného dieťaťa. Informuje o vekovej štruktúre, vzdelaní a rodinnom stave rodičiek podľa kraja trvalého bydliska. Zachytáva komplikácie počas tehotenstva, spôsob pôrodu, zdravotné údaje o novorodencovi ako vitalita, pôrodná hmotnosť, gestačný vek, vybrané choroby a komplikácie a iné. Záverečná časť publikácie poskytuje regionálne porovnanie vybraných ukazovateľov podľa územia (kraja) zdravotníckeho zariadenia.

Pôrody podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu rodičky za rok 2016 (XLSX, 71 kB), (ODS, 58 kB), 13.06.2018
Pôrody podľa územia trvalého bydliska a vzdelania rodičky za rok 2016 (XLSX, 121 kB), (ODS, 75 kB), 13.06.2018
Pôrody podľa územia zdravotníckeho zariadenia a spôsobu pôrodu za rok 2016 (XLSX, 32 kB), (ODS, 22 kB), 13.06.2018
Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu za rok 2016 (XLSX, 60 kB), (ODS, 32 kB)
Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a vzdelania za rok 2016 (XLSX, 71 kB), (ODS, 37 kB)


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Štatistika hospitalizovaných v SR 2016 (PDF, 2,2 MB)
Štatistika hospitalizovaných v SR 2016 (ZIP, 1,8 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-25/2017)
Poskytuje ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Je významným zdrojom sledovania chorobnosti populácie pri ochoreniach vyžadujúcich hospitalizáciu. Počet ukončených hospitalizácií, ukazovatele týkajúce sa dĺžky ošetrovania a počet zomretých sa sledujú v členení kapitol a skupín diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, najčastejších príčin hospitalizácie, pohlavia a veku pacienta. Uvádza hospitalizácie podľa odborného zamerania posteľových útvarov, územia trvalého bydliska pacienta alebo územia zdravotníckeho zariadenia. Obsah publikácie dopĺňajú vybrané demografické charakteristiky populácie SR.


Titulka publikácie - Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2016 (PDF, 1,2 MB)
Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2016 (ZIP, 770 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
Publikácia vo formáte tzv. knižky do vrecka poskytuje prierez základnými údajmi z demografie a zdravotníckej štatistiky o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, štruktúre pracovníkov v zdravotníctve, či spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok. Údaje v tabuľkách sú poskytované primárne za časové obdobie 2014 - 2016 a v grafoch až za obdobie desiatich rokov.


Titulka publikácie - Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016 (PDF, 217 kB)
Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016 (ZIP, 240 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-6/2017)
Informuje o činnosti ambulancií zubného lekárstva a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje o počte preventívnych komplexných zubnolekárskych prehliadok, indexe orálneho zdravia a výkonoch zubného lekára v ambulancii aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Dátum poslednej aktualizácie: 5.11.2019