2017

Titulka publikácie - Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (PDF, 641 kB)
Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (ZIP, 635 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-9/2018)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb s tuberkulózou aj netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej sústavy v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR. Rovnako o počte sledovaných s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest a pneumóniou. Počet prípadov tuberkulózy v SR je doplnený z Národného registra pacientov s tuberkulózou.


Titulka publikácie - Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 360 kB)
Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (ZIP, 404 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-8/2018)
Štatistický prehľad obsahuje informácie o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia v dermatovenerologických ambulanciách SR. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, vekového rozdelenia na deti a dospelých, diagnózy a podľa kraja sídla ambulancie.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 728 kB)
Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (ZIP, 3,0 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-11/2018)
Publikácia informuje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného roka a počet novodiagnostikovaných za posledných 12 mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, veku a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, počte diagnostikovaných sprievodných ochorení ku koncu roka aj v posledných dvanástich mesiacoch a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (PDF, 309 kB)
Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (ZIP, 358 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-4/2018)
Údaje z oblasti ambulantnej gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné informácie o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, počte návštev podľa druhu. Prehľad sa zaoberá tiež počtom žien v reprodukčnom veku užívajúcich antikoncepciu a vývojom jej užívania.


Titulka publikácie - Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 421 kB)
Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (ZIP, 454 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-5/2018)
Prehľad zachytáva výsledky štatistického zisťovania vykonávaného v kardiologických ambulanciách SR. Uvádza počet návštev, počet sledovaných osôb ku koncu roka a počet novoprijatých osôb do sledovania počas roka podľa vekových skupín a pohlavia. Vyčísľuje počet osôb s vybranými ochoreniami obehovej sústavy, z nich aj osoby s novozistenou diagnózou.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-6/2018)
Poskytuje údaje o množstve podaných terapeutických aplikácií a vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická onkológia sleduje počet pacientov a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie sa uvádza najmä počet pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony a počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.


Titulka publikácie - Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (PDF, 612 kB)
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (ZIP, 711 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-7/2018)
Prehľad prináša informácie o počte návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytuje tiež údaje o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca a počte sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (PDF, 1,1 MB)
Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (ZIP, 1,2 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-44/2018)
Vybrané štatistické údaje o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Publikácia poskytuje obraz o druhu užívanej primárnej drogy, spôsoboch podávania a dĺžke užívania primárnej drogy, aj o druhu užívanej sekundárnej drogy. Vybrané údaje sú uvádzané zvlášť za osoby liečené vo väzeniach. Súčasťou sú vývojové rady sledovaných ukazovateľov. Publikáciu dopĺňajú ukazovatele podľa metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), kde sa pozoruje aj typ liečebného zariadenia, dôvod vyhľadania liečby, frekvencia užívania primárnej drogy a iné.

Liečení užívatelia drog podľa územia zdravotníckeho zariadenia za rok 2017 (XLSX, 190 kB), (ODS, 164 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska za rok 2017 (XLSX, 291 kB), (ODS, 249 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu za rok 2017 (XLSX, 121 kB), (ODS, 88 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a vzdelania za rok 2017 (XLSX, 303 kB), (ODS, 207 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu za rok 2017 (XLSX, 335 kB), (ODS, 267 kB), 28.06.2018


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (PDF, 559 kB)
Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (ZIP, 685 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-10/2018)
Publikácia informuje o počte vybraných druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a počte operovaných pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri sledovaných ochoreniach. Obsah dopĺňajú údaje o počte ambulantných chirurgických výkonov a počte operovaných pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2018)
Prehľad o výskyte a vývoji novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, príčinného faktoru a kategórie práce, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla. Publikácia je obohatená o rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv spracovaný hlavným odborníkom MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.

Choroby z povolania podľa územia sídla organizácie za rok 2017 (XLSX, 52 kB), (ODS, 42 kB), 17.04.2018
Choroby z povolania podľa územia zdravotníckeho zariadenia, ekonomickej činnosti a klasifikácie zamestnaní za rok 2017 (XLSX, 116 kB), (ODS, 132 kB), 17.04.2018


Kúpeľná starostlivosť v SR 2017


Kúpeľná liečba podľa indikačnej skupiny a veku za rok 2017 (XLSX, 25 kB), (ODS, 19 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa pracovného stavu za rok 2017 (XLSX, 19 kB), (ODS, 13 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa výsledku liečenia za rok 2017 (XLSX, 43 kB), (ODS, 23 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba - vývoj ukazovateľov za roky 2008 – 2017 (XLSX, 19 kB), (ODS, 15 kB), 21.05.2018


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2018)
Publikácia je zameraná na činnosť nefrologických ambulancií a dialyzačných stacionárov. Informuje o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy aj počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Pohlavné choroby v SR 2017 (PDF, 276 kB)
Pohlavné choroby v SR 2017 (ZIP, 342 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-2/2018)
Prehľad prináša informácie o výskyte chorôb prenosných sexuálnym stykom a vývoji vybraných ochorení. Uvádza okrem diagnózy ochorenia aj druh liečby a údaje o pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina, rodinný a pracovný stav a kraj trvalého bydliska.

Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a veku za rok 2017 (XLSX, 105 kB), (ODS, 69 kB), 16.08.2018
Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu za rok 2017 (XLSX, 28 kB), (ODS, 20 kB), 16.08.2018
Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu za rok 2017 (XLSX, 31 kB), (ODS, 23 kB), 16.08.2018


Titulka publikácie - Posteľový fond v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Posteľový fond v SR 2017 (PDF, 489 kB)
Posteľový fond v SR 2017 (ZIP, 649 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-49/2018)
Publikácia zachytáva stav posteľového fondu zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR a krajoch. Posteľový fond je charakterizovaný počtom postelí, priemerným ošetrovacím časom v dňoch, počtom hospitalizovaných, percentom využitia postelí, personálnym zabezpečením lekármi, sestrami a ďalšími ukazovateľmi. Údaje sa sledujú podľa odborného zamerania lôžkového útvaru. Obsah je doplnený o medzinárodné porovnanie.


Titulka publikácie - Potraty v Slovenskej republike 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v Slovenskej republike 2017 (PDF, 1,0 MB)
Potraty v Slovenskej republike 2017 (ZIP, 1,1 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-7/2018)
Podrobný prehľad o potratoch žien v SR. Počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Publikácia zahrňuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1960.

Potraty podľa územia zdravotníckeho zariadenia a veku ženy za rok 2017 (XLSX, 46 kB), (ODS, 32 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavu ženy za rok 2017 (XLSX, 122 kB), (ODS, 98 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania ženy za rok 2017 (XLSX, 177 kB), (ODS, 138 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a počtu živonarodených detí pred potratom za rok 2017 (XLSX, 146 kB), (ODS, 101 kB), 23.03.2018


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (PDF, 1,2 MB)
Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (ZIP, 1,5 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-4/2018)
Činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Publikácia sa skladá z dvoch častí, prvá poskytuje prehľad o vyšetrených pacientoch v psychiatrických ambulanciách podľa diagnózy, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote. Druhá časť prezentuje údaje o hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Tu sa sledujú jednak diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní, vek a pohlavie, sociálny status (vzdelanie, rodinný a pracovný stav), ale aj úmrtia hospitalizovaných pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 (PDF, 464 kB)
Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 (ZIP, 542 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-5/2018)
Obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia trvalého bydliska. Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch sú spracované z hlásení psychiatrických a gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a iných zriaďovateľov.

Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a mesiaca vykonania činu za rok 2017 (XLSX, 80 kB), (ODS, 47 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska, psychiatrickej diagnózy a pracovného stavu za rok 2017 (XLSX, 116 kB), (ODS, 91 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a spôsobu vykonania činu za rok 2017 (XLSX, 89 kB), (ODS, 61 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a veku za rok 2017 (XLSX, 89 kB), (ODS, 55 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavu za rok 2017 (XLSX, 50 kB), (ODS, 34 kB)
Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania za rok 2017 (XLSX, 57 kB), (ODS, 38 kB)


Titulka publikácie - Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017 (PDF, 431 kB)
Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017 (ZIP, 479 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-1/2018)
Prehľad informuje o množstve vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia, úhrade poisťovní a doplatku pacientov a tiež o množstve a úhrade za vydané humánne lieky neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytuje prehľad 50 najčastejšie vydaných liekov na lekársky predpis aj voľnopredajných liekov.

Aktualizácia 24.07.2018 (PDF, 29 kB)


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (PDF, 840 kB)
Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (ZIP, 1,2 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-25/2018)
Publikácia poskytuje ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Je významným zdrojom sledovania chorobnosti populácie pri ochoreniach vyžadujúcich hospitalizáciu. Počet ukončených hospitalizácií, ukazovatele týkajúce sa dĺžky ošetrovania a počet zomretých sa sledujú v členení kapitol a skupín diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, najčastejších príčin hospitalizácie, pohlavia a veku pacienta. Uvádza hospitalizácie podľa odborného zamerania posteľových útvarov, územia trvalého bydliska pacienta alebo územia zdravotníckeho zariadenia. Obsah publikácie dopĺňajú vybrané demografické charakteristiky populácie SR.


Titulka publikácie - Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (PDF, 224 kB)
Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (ZIP, 243 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-1/2018)
Informuje o činnosti ambulancií zubného lekárstva a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje o počte sledovaných osôb v ambulanciách a osôb, ktoré absolvovali komplexnú preventívnu zubnolekársku prehliadku. Vypovedá o indexe orálneho zdravia podľa veku aj územia sídla ambulancie a o výkonoch zubného lekára v ambulancii aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Dátum poslednej aktualizácie: 18.10.2019