2014

Titulka publikácie - Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR za rok 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-8/2015)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o počte návštev, dispenzarizovaných osôb a vyšetrení v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR. Údaje o dispenzarizovaných pre tuberkulózne aj vybrané netuberkulózne ochorenia dýchacej sústavy. Informuje aj o počte sledovaných pacientov s novozistenou chronickou chorobou dolných dýchacích ciest, astmou a pneumóniou. Počet diagnostikovaných prípadov tuberkulózy v SR za sledovaný rok je doplnený z Národného registra pacientov s tuberkulózou vo Vyšných Hágoch.


Titulka publikácie - Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-6/2015)
Štatistický prehľad poskytuje informácie o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia v dermatovenerologických ambulanciách SR. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, kategórie detí a dospelých a podľa kraja sídla ambulancie.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2015)
Publikácia informuje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného roka a počet novodiagnostikovaných za posledných 12 mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, veku a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, počte diagnostikovaných sprievodných ochorení ku koncu roku aj v posledných dvanástich mesiacoch a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-2/2015)
Štatistický prehľad poskytuje údaje z oblasti ambulantnej gynekologickej starostlivosti - základné informácie o počte a metódach gynekologických vyšetrení, počet návštev podľa druhu, počet žien užívajúcich antikoncepciu vo fertilnom veku a údaje o prvýkrát zistených onkologických ochoreniach.


Titulka publikácie - Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-3/2015)
Štatistický prehľad zachytáva výsledky štatistického zisťovania v kardiologických ambulanciách SR za rok 2014. Zisťuje sa počet návštev pacientov, počet sledovaných osôb a počet novoprijatých osôb do sledovania počas roku podľa vekových skupín, pohlavia a kraja sídla ambulancie. Vyčísľuje počet osôb s vybranými ochoreniami obehovej sústavy podľa veku a pohlavia v SR a krajoch.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-9/2015)
Obsahom prehľadu sú údaje o činnosti odborných útvarov nukleárnej medicíny, napr. počet podaných terapeutických aplikácií, počet vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo. Útvary klinickej onkológie sledujú počet pacientov, cyklov a podaní podľa charakteru liečby, prístrojové vybavenie a náklady na liečivá. Oblasť radiačnej onkológie uvádza najmä počet pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony či počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.


Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2015)
Publikácia poskytuje rozsiahly informačný zdroj o činnosti odborných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Údaje prezentujú činnosť útvarov s odborným zameraním klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ortopedická protetika, rádiológia, klinická imunológia a alergiológia a tiež patologická anatómia.

Aktualizácia 16.8.2016


Titulka publikácie - Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-5/2015)
Prehľad obsahuje informácie o počte návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytuje tiež údaje o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca a sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2015)
Vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog poskytujú obraz o druhu užívanej primárnej drogy, spôsobe jej podávania a dĺžke užívania primárnej drogy. Informuje aj o druhu užívanej sekundárnej drogy. Osoby sú triedené podľa pohlavia, vekovej kategórie, územia trvalého bydliska, úrovne ukončeného vzdelania či ekonomickej aktivity. Súčasťou sú vývojové rady sledovaných ukazovateľov.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2015)
Publikácia prináša prehľad a počet vybraných druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a počet operovaných pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri sledovaných ochoreniach. Obsah dopĺňa počet ambulantných chirurgických výkonov a počet operovaných pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2015)
Informácie o výskyte a vývoji novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, profesií, diagnóz MKCH-10, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla. Publikácia je obohatená o rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv spracovaný hlavným odborníkom MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2015)
Publikácia poskytuje informácie o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách podľa veku, základnej diagnózy a územia zdravotníckeho zariadenia. Vyčísľuje pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby. Obsahuje prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy aj počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-7/2015)
Prehľad informuje o výskyte chorôb prenosných sexuálnym stykom hlásených poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území SR. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnóze, k pohlaviu, veku a územiu trvalého bydliska pacienta. Zber údajov vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, štatistické výstupy boli spracované Národným centrom zdravotníckych informácií.


Titulka publikácie - Posteľový fond v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-49/2015)
Publikácia poskytuje prehľad o posteľovom fonde ústavných zdravotníckych zariadení v SR a krajoch. Posteľový fond je charakterizovaný ukazovateľmi: počet postelí, priemerný ošetrovací čas, využitie postelí, počet hospitalizovaných, personálne zabezpečenie lekármi a sestrami. Údaje sa sledujú vo vzťahu k odbornému útvaru. Obsah dopĺňa aj medzinárodné porovnanie počtu postelí v SR s členskými štátmi OECD.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2014 (PDF, 920 kB)
 
(ZŠ-7/2015)
Publikácia poskytuje podrobný štatistický prehľad o potratoch žien v SR v triedení podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1960.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2015)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti psychiatrických ambulancií, ktoré monitorujú počet vyšetrení a vyšetrených osôb podľa pohlavia, veku a psychiatrickej diagnózy. Tiež počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím. Obsahom druhej časti sú komplexné štatistické údaje o počte hospitalizácií pacientov v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2015)
Publikácia poskytuje údaje o počte úmyselných sebapoškodení osôb v členení podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územia trvalého bydliska. Obsahuje informácie o spôsobe, motíve, mieste vykonania činu a ďalšie. Prípady samovrážd sú hlásené z pracovísk súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Samovražedné pokusy sú spracované z hlásení psychiatrických a gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení.


Titulka publikácie - Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-50/2016)
Publikácia informuje o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve a sieti zdravotníckych zariadení v SR. Údaje o počte pracovníkov (lekári, sestry a iné vybrané kategórie povolaní) prepočítané na plné úväzky, sú triedené podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a jeho zriaďovateľa, druhu odborného útvaru, odborného zamerania ambulancií a posteľových útvarov. Výstupy sú uvádzané za SR a kraje.


Titulka publikácie - Spotreba liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-1/2015)
Prehľad informuje o množstve spotrebovaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za rok 2014. Uvádza množstvo spotrebovaných liekov podľa skupín ATC klasifikácie. Poskytuje rebríček 30 najčastejšie vydaných liekov na lekársky predpis aj voľnopredajných liekov.


Titulka publikácie - Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-51/2016)
Zdrojom pre informácie v publikácii sú štatistické hlásenia rezortu zdravotníctva Správa o rodičke a Správa o novorodencovi za rok 2014. Ženy – rodičky charakterizuje podľa veku, rodinného stavu, vzdelania, kraja trvalého bydliska. Zachytáva komplikácie počas tehotenstva, spôsob pôrodu, zdravotné údaje o novorodencovi ako vitalita, pôrodná hmotnosť, gestačný vek, vybrané choroby a komplikácie a iné. V závere publikácie poskytuje regionálne porovnanie vybraných údajov podľa územia zdravotníckeho zariadenia.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2015)
Publikácia poskytuje ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Je významným zdrojom sledovania chorobnosti populácie pri ochoreniach vyžadujúcich hospitalizáciu. Počet ukončených hospitalizácií, ukazovatele týkajúce sa dĺžky ošetrovania a počet zomretých sa sledujú v členení kapitol a skupín diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, najčastejších príčin hospitalizácie, pohlavia a veku pacienta. Uvádza hospitalizácie podľa odborného zamerania posteľových útvarov, územia trvalého bydliska pacienta alebo územia zdravotníckeho zariadenia. Obsah publikácie dopĺňajú vybrané demografické charakteristiky populácie SR.


Titulka publikácie - Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
Publikácia vo formáte tzv. knižky do vrecka poskytuje prierez základnými údajmi z demografie a zdravotníckej štatistiky o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, štruktúre pracovníkov v zdravotníctve, či spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok. Údaje v tabuľkách sú poskytované primárne za časové obdobie 2012 - 2014.


Titulka publikácie - Zubnolekárska starostlivosť v SR 2014
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-4/2015)
Štatistický prehľad informuje o činnosti ambulancií zubného lekára a zubnolekárskej starostlivosti o deti, dorast a dospelých. Sleduje ukazovatele: počet evidovaných osôb, počet návštev, počet preventívnych komplexných zubnolekárskych prehliadok, index orálneho zdravia a výkony zubného lekára.