2009

Tlačenú formu publikácie je možné objednať na základe individuálnej objednávky prostredníctvom Centra poskytovania informácií.


Titulka publikácie - Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-23/2010)
Publikácia poskytuje prehľad o činnosti dermatovenerologických ambulancií, o počte vyšetrených osôb, triedené podľa zistenej diagnózy, veku a pohlavia za sledované obdobie. Údaje sú publikované za Slovenskú republiku a kraje v členení podľa pohlavia. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť – pneumológia a ftizeológia
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-21/2010)
Publikácia prehľadne informuje o počte dispenzarizovaných osôb podľa špecifikácie ochorenia na pľúcnu a mimopľúcnu tbc aj s údajmi o novoprijatých osobách do dispenzára v sledovanom roku, či osôb prijatých na základe potvrdenej recidívy. Súčasťou publikácie sú spracované údaje o počte sledovaných osôb s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest v členení podľa pohlavia a päťročných vekových skupín. Súbor dát obsahuje aj údaje o počte očkovaných detí proti tbc a údaje za rizikové skupiny podliehajúce povinnému očkovaniu v zmysle zdravotného odborného usmernenia v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie.


Titulka publikácie - Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-26/2010)
Publikácia poskytuje sumarizované údaje o výskyte ochorení u aktívne sledovaných osôb vo vekovej kategórii detí a dorastu do 26 rokov podľa pohlavia a skupín diagnóz MKCH-10. Spracované údaje prezentujú počty návštev pacientov v ambulanciách všeobecného lekára pre deti a dorast, počet vyšetrení a počet vykonaných preventívnych prehliadok v stanovených vekových skupinách. V publikácii nájdete informáciu o počte všetkých evidovaných detí, ktoré pri dosiahnutí príslušného veku boli plne dojčené. Údaje sú uvádzané za SR a kraje. Zdrojom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.


Titulka publikácie - Činnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-34/2010)
Publikácia prezentuje údaje o pracovných miestach, štruktúre pacientov podľa klasifikácie ASA – Americká spoločnosť anestéziológov, o spôsoboch aplikácie anestetík, počte výkonov súvisiacich s anestéziologickou starostlivosťou počas hospitalizácie pacientov a v ambulantnej starostlivosti. Uvádzame počet konziliárnych vyšetrení vo vzťahu k anestetickej činnosti na iných operačných a neoperačných oddeleniach vykonaných pracovníkmi ARO. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2010)
Publikácia poskytuje údaje o počte a vekovom zložení dispenzarizovaných osôb v diabetologických ambulanciách v SR, prehľad o počte návštev pacientov v ambulanciách, forme liečby a zároveň poskytuje údaje o sprievodných chorobách u diabetikov. Prehľady sú spracované z hľadiska ochorenia podľa klasifikácie typu diabetes mellitus a prezentujú počty dispenzarizovaných osôb v päťročných vekových skupinách. Spracované výstupy obsahujú časové vývojové rady vybraných ukazovateľov. Publikáciu sme rozšírili o informácie výskytu ochorenia diabetes mellitus 1. typu v detskej populácii, údaje sú spracované z predmetného zdravotného registra. Základné štatistické údaje sú spracované zo štatistického zisťovania Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie.


Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2010)
Obsah publikácie oproti minulým ročníkom sa viac zameriava na zachytenie činností, ktoré poskytujú odborným útvarom laboratóriá klinickej biochémie, pracoviská SVLZ v oblasti hematológie a transfúziológie poskytujúce laboratórne vyšetrenia, výrobu, nákup a predaj transfúznych liekov a ich distribúciu. V publikácii nájdete informácie o činnosti rádiológie podľa typu rádiologických vyšetrení a prístrojovom vybavení pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov. Spracované údaje o činnosti pracovísk fyziatrie a rehabilitácie poskytujú obraz o počte liečených pacientov a výkonoch realizovaných na uvedených pracoviskách. Vybrané údaje o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie dokumentujú počet vybraných vyšetrení humorálnej a celulárnej imunity. Súbor údajov v publikácii je doplnený informáciami z Ročného výkazu o činnosti patologickej anatómie.


Titulka publikácie - Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-22/2010)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti kardiologických ambulancií na úrovni SR a krajov. Obsahuje údaje o počte dispenzarizovaných pacientov podľa vybraných chorôb obehovej sústavy, podľa vekových skupín a pohlavia, ako aj údaje o počte novodispenzarizovaných pacientov v danom roku. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií.


Titulka publikácie - Činnosť klinickej a radiačnej onkológie
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-46/2010)
Publikácia obsahuje spracované údaje o štruktúre pracovísk a pracovných miest na oddeleniach a ambulanciách klinickej onkológie, o počte pacientov a vyšetrení, údaje o liečbe a nákladoch na liečivá. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie a Ročný výkaz o činnosti oddelenia radiačnej onkológie.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2010)
Publikácia obsahuje štatistické informácie o počtoch hlásených užívateľov drog. Údaje sa triedia podľa typu užívanej primárnej drogy, pohlavia, vekových skupín, spôsobu podávania drogy, územného členenia poskytovateľa liečby a trvalého bydliska klienta. Podkladom na spracovanie údajov je formulár Hlásenie liečby užívateľa drog.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2010)
Prvé vydanie súbornej publikácie o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach, chirurgických ambulanciách zahrňujúca aj realizované výkony jednodňovej chirurgie v sledovanom období. Publikácia poskytuje informácie o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách, ktoré uvádzame podľa času vykonania operácie od prijatia pacienta do nemocnice a vývojové rady o počtoch operácií neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných chorobách. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach, Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2010)
Publikácia informuje o výskyte a vývoji hlásených chorôb z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, oddielov odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, profesií a kraja zdravotníckeho zariadenia. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahradzujúca funkciu obličiek
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2010)
Publikácia podáva prehľad o sledovaných osobách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL). Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy a veku. Doplňujúcim ukazovateľom sú údaje o pacientoch podľa vybraných diagnóz členených do päťročných vekových skupín. Významnú časť údajov tvoria spracované ukazovatele prezentujúce činnosti dialyzačného stacionára, ktoré poskytujú informácie o počte miest vyhradených pre dialyzovaných pacientov, pohyb pacientov, dĺžku liečby, počet transplantácií. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie a Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Pohlavné choroby (PDF, 393 kB)
 
(ZŠ-1/2010)
Publikácia obsahuje údaje o pohlavných chorobách podľa druhu ochorenia a ich priebehu podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity a trvalého bydliska pacienta. V publikácii sú prezentované vývojové rady počtu ochorení v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie pohlavnej choroby.


Titulka publikácie - Potraty
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty (PDF, 796 kB)
 
(ZŠ-7/2010)
Publikácia poskytuje údaje o počte potratov podľa druhu potratu, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, vekovej skupiny, rodinného stavu, vzdelania, územného členenia trvalého bydliska ženy. Primárne údaje sú spracované aj podľa územného členenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Publikácia obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od r. 1960. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2010)
Publikácia obsahuje údaje o sieti psychiatrických zariadení, o posteľovom fonde a o činnosti psychiatrických ambulancií. Údaje sú triedené podľa pohlavia, vekových skupín, diagnóz, dĺžky hospitalizácie, vzdelania a pracovnej aktivity. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Štatistický lístok pacienta prijatého do ústavnej starostlivosti v psychiatrickom zariadení, Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie a Ročný výkaz o činnosti stacionára.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2010)
Publikácia obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územného členenia a trvalého bydliska. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia.


Titulka publikácie - Starostlivosť o ženu v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-14/2010)
Publikácia poskytuje údaje o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, informácie o užívaní antikoncepcie, o pôrodoch a pôrodníckych operáciách. Publikácia prezentuje vývojové rady vybraných štatistických ukazovateľov dlhodobo sledovaných a jej obsah sme doplnili o štatistické údaje týkajúce sa vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím a údajmi o počte výkonov jednodňovej starostlivosti v odborných útvaroch gynekológia a pôrodníctvo. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie, Správa o rodičke a Správa o novorodencovi a Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti.


Titulka publikácie - Stomatologická starostlivosť
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-15/2010)
Publikácia obsahuje údaje o počte vyšetrení a poskytnutých druhoch výkonov v stomatologických ambulanciách, informuje o systematickej starostlivosti o chrup detí a dorastu. Údaje sú uvedené podľa kraja zdravotníckeho zariadenia a doplnené o počty výkonov jednodňovej starostlivosti v zubnom lekárstve. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára a Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti.


Titulka publikácie - Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2009/2010
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-12/2010)
Publikované údaje sú prebraté zo štatistických zisťovaní Ústavu informácií a prognóz školstva. Prinášajú prehľad počtu študujúcich na stredných zdravotníckych školách podľa formy štúdia a študijných odborov v SR a krajoch.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných
Publikácia je dostupná v slovensko-anglickom preklade
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2010)
Publikácia prezentuje základné štatistické údaje o počte hospitalizácií v posteľových zdravotníckych zariadeniach SR. Z vyčerpávajúceho súboru hospitalizovaných uvádzame počet hospitalizovaných, počet zomretých, ošetrovací čas. Sú k dispozícii prehľady podľa príčin hospitalizácie alebo podľa oddelení. Prehľad je doplnený štatistikou posteľového fondu zdravotníckych zariadení a základnými demografickými údajmi, počet obyvateľov a počet zomretých podľa príčin smrti, ktoré sa najviac podieľali na celkovej úmrtnosti v SR. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Záznam o hospitalizácii, Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia a demografické údaje ŠÚ SR.


Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2009
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Vrodené chyby v SR 2009 (PDF, 559 kB)
 
(ZŠ-3/2010)
Publikácia obsahuje údaje o živonarodených a mŕtvonarodených deťoch s vrodenou chybou, o umelých prerušeniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Údaje sú triedené podľa diagnóz vrodených chýb, pohlavia dieťaťa, hmotnosti a dĺžky, týždňa tehotenstva, veku matky a otca a územného členenia – okresu trvalého bydliska matky. Podkladom na spracovanie štatistických údajov je Hlásenie vrodenej chyby. Publikácia je doplnená o údaje z Národného registra pacientov.