2013

Titulka publikácie - Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-5/2014)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR. Počet dispenzarizovaných osôb na vybrané netuberkulózne ochorenia dýchacej sústavy, napr. astma a chronická obštrukčná choroba pľúc. Počet prípadov tuberkulózy v SR je doplnený z Národného registra pacientov s tuberkulózou vo Vyšných Hágoch.


Titulka publikácie - Činnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-7/2014)
Štatistický prehľad prezentuje činnosť odborných útvarov anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR. Počet podaných anestézií je delený podľa druhov anestézií, vekových skupín pacientov aj územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje triedenie pacientov na základe klasifikácie anestetického rizika podľa Americkej spoločnosti anestéziológov.


Titulka publikácie - Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-8/2014)
Poskytuje informácie o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia v dermatovenerologických ambulanciách SR. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, kategórie detí a dospelých a podľa kraja sídla odborných útvarov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-11/2014)
Publikácia informuje o počte dispenzarizovaných a liečených osôb s ochorením diabetes mellitus v diabetologických ambulanciách SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného roka a počet novodiagnostikovaných za posledných 12 mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, veku a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, počte diagnostikovaných sprievodných ochorení ku koncu roku aj v posledných dvanástich mesiacoch a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-10/2014)
Štatistický prehľad poskytuje prehľad o počte evidovaných osôb, návštev a vyšetrení podľa vyšetrovacej metódy v gynekologických ambulanciách. Sleduje počet žien užívajúcich antikoncepciu aj prvýkrát zistené onkologické ochorenia v gynekologických ambulanciách SR. Údaje sú prezentované v krajskom členení na základe územia sídla ambulancie.

Aktualizácia: 18.11.2014 (PDF, 74 kB)


Titulka publikácie - Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-22/2014)
Publikácia prezentuje výsledky štatistického zisťovania vykonávaného v kardiologických ambulanciách SR o činnosti ambulancií a populácii pacientov za rok 2013. Zisťuje sa počet návštev, počet sledovaných osôb ku koncu roku a počet novoprijatých osôb počas roku podľa vekových skupín a pohlavia. Osobitne sa sleduje počet osôb s vybranými ochoreniami obehovej sústavy a počet osôb s diagnostikovanými ochoreniami v posledných dvanástich mesiacoch podľa veku a pohlavia.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-11/2014)
Prehľad poskytuje údaje o činnosti odborných útvarov nukleárnej medicíny charakterizovanej najmä počtom návštev a vyšetrení pacientov, počtom podaných terapeutických aplikácií a rádionuklidových vyšetrení. V útvaroch klinickej onkológie sú sledované ukazovatele: počet návštev pacientov a vyšetrení, počet pacientov podľa charakteru liečby, náklady na liečivá a prístrojové vybavenie. Z oblasti radiačnej onkológie je zisťovaný počet pacientov podľa charakteru poskytnutej liečby, počet terapeutických výkonov, počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku a ďalšie informácie.Titulka publikácie - Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-48/2014)
Publikácia poskytuje rozsiahly informačný zdroj o činnosti odborných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Údaje prezentujú činnosť útvarov s odborným zameraním klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, ortopedická protetika, rádiológia, klinická imunológia a alergiológia a tiež patologická anatómia.


Titulka publikácie - Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-9/2014)
Prehľad ponúka údaje o počte návštev, počte vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytuje tiež údaje o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca a počet sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-44/2014)
Publikácia poskytuje štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Poskytuje obraz o druhu užívanej primárnej drogy a sekundárnej drogy, spôsobe podávania a dĺžke pravidelného užívania primárnej drogy. Populácia liečených užívateľov drog je triedená podľa pohlavia, vekovej kategórie, územia trvalého bydliska, úrovne ukončeného vzdelania a ekonomickej aktivity.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-10/2014)
Publikácia vyčísľuje chirurgické výkony vykonané v posteľových oddeleniach, chirurgických ambulanciách a realizované výkony v rámci jednodňovej chirurgie. Poskytuje vybrané informácie o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách, ktoré sú spracované podľa času vykonania operácie od prijatia pacienta do nemocnice.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2014)
Publikácia informuje o výskyte novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrozeniach chorobou z povolania. Počet prípadov je uvádzaný v členení podľa druhu ochorenia, pohlavia a vekových skupín osôb, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, kraja zdravotníckeho zariadenia alebo sídla organizácie, kde choroba vznikla. Publikácia je obohatená o rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv spracovaný hlavným odborníkom MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia


Titulka publikácie - Kúpeľná liečba v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-2/2014)
Štatistický prehľad informuje o počte pacientov/klientov (tuzemcov, cudzincov), ktorí ukončili kúpeľnú liečbu v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach SR v roku 2013. Údaje sú triedené podľa indikácií pre kúpeľnú starostlivosť, pohlavia, hradenia pobytu a pracovného stavu pacientov. Základné ukazovatele je možné sledovať vo vývojových radoch.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2014)
Publikácia podáva prehľad o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje aj prehľad siete nefrologických stacionárov poskytujúcich dialyzačnú liečbu s počtom miest, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy či počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-4/2014)
Štatistický prehľad obsahuje údaje o pohlavných ochoreniach prenosných pohlavným stykom. Povinnému štatistickému hláseniu podliehajú syfilis, gonokoková infekcia, mäkký vred, chlamýdiový lymfogranulóm a iné prevažne sexuálne prenosné choroby. Štatistické zisťovanie hlásenie pohlavnej choroby Z (MZ SR) 8-12 predkladajú zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytli zdravotnú starostlivosť prostredníctvom svojich dermatovenerologických lôžkových oddelení a ambulancií.


Titulka publikácie - Posteľový fond v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-49/2014)
Publikácia obsahuje prehľad posteľového fondu ústavných zdravotníckych zariadení. Posteľový fond je charakterizovaný ukazovateľmi: počet postelí, dĺžka priemerného ošetrovacieho času, percento využitia postelí, personálne zabezpečenie lekármi a sestrami. Údaje sa sledujú vo vzťahu k odbornému útvaru. Územné členenie je podľa územia kraja zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje aj medzinárodné porovnanie ukazovateľov s členskými štátmi OECD a vývojové rady od roku 2000.


Titulka publikácie - Potraty v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v SR 2013 (PDF, 1,0 MB)
 
(ZŠ-7/2014)
Publikácia poskytuje podrobný štatistický prehľad o potratoch žien v SR. Počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy a veku ženy. Potraty sú dokumentované aj podľa počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Údaje sú spracované aj podľa územného členenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. K dispozícii je aj údaj o potratoch v súvislosti s ohrozením ženy násilím. Publikácia obsahuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1960.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-4/2014)
Publikácia poskytuje informácie o činnosti zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Činnosť psychiatrických ambulancií je charakterizovaná údajmi o počte návštev, počte vyšetrení podľa diagnóz, počte pacientov v ochrannej liečbe. Podáva prehľad vyšetrených pacientov podľa diagnóz, pohlavia a vekových skupín, a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote. V druhej časti sú prezentované údaje o hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-5/2014)
Publikácia obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity, územného členenia trvalého bydliska. Údaje o samovraždách sú poskytnuté z oddelení súdneho lekárstva a sú sumarizované zo zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva obrany SR. Údaje o samovražedných pokusoch sú spracované z hlásení psychiatrických a gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení.


Titulka publikácie - Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-50/2015)
Publikácia informuje o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve a sieti zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike, stav k 31. 12. 2013. Údaje o počte pracovníkov (lekári a ďalšie vybrané kategórie povolaní), prepočítané na plné úväzky, sú triedené podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a jeho zriaďovateľa, druhu odborného útvaru, odborného zamerania ambulancií a posteľových oddelení. Výstupy sú uvádzané za SR a kraje.


Titulka publikácie - Spotreba liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-1/2014)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o spotrebe liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vydaných bez lekárskeho predpisu podľa typu výdaja a miesta vydania lieku – územia kraja SR a taktiež údaje o spotrebe liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vydaných na lekársky predpis alebo poukaz podľa zdravotných poisťovní.

Aktualizácia: 18.11.2014 (PDF, 77 kB)


Titulka publikácie - Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-51/2015)
Zdrojom pre informácie v publikácii sú hlásenia rezortu zdravotníctva Správa o rodičke a Správa o novorodencovi za rok 2013. Ženy – rodičky charakterizuje podľa veku, rodinného stavu, vzdelania a kraja trvalého bydliska. Zachytáva priebeh tehotenstva a spôsob pôrodu. Novorodencov sleduje podľa vitality, pôrodnej hmotnosti, gestačného veku, trvalého bydliska, vybraných chorôb a komplikácií a ďalších ukazovateľov. V záverečnej časti publikácie poskytuje regionálne porovnanie vybraných údajov podľa územia (kraja) zdravotníckeho zariadenia.


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-25/2014)
Publikácia poskytuje ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Počet ukončených hospitalizácií, ukazovatele týkajúce sa dĺžky ošetrovania a počet zomretých sa sledujú v členení kapitol medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, najčastejších príčin hospitalizácie, pohlavia a veku pacienta. Hospitalizácie sú tiež triedené podľa odborných útvarov, územia trvalého pobytu pacienta alebo územia zdravotníckeho zariadenia. Obsah publikácie dopĺňajú vybrané demografické charakteristiky populácie SR.


Titulka publikácie - Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-3/2014)
Štatistický prehľad informuje o hospitalizáciách pre duševné poruchy a poruchy správania v posteľových zdravotníckych zariadeniach. Údaje sú hlásené z útvarov s odborným zameraním psychiatria, detská psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria a neuropsychiatria. Hospitalizácie sú triedené podľa skupín psychiatrických diagnóz, pohlavia, veku pacienta a kraja trvalého bydliska pacienta.


Titulka publikácie - Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
Publikácia vo formáte tzv. knižky do vrecka poskytuje prierez základnými údajmi z demografie a zdravotníckej štatistiky o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, štruktúre pracovníkov v zdravotníctve, či spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok. Údaje v tabuľkách sú poskytované primárne za časové obdobie 2011 - 2013.


Titulka publikácie - Zubnolekárska starostlivosť v SR 2013
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-6/2014)
Štatistický prehľad informuje o činnosti ambulancií zubného lekára a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast a dospelých, ako počet preventívnych komplexných zubno- lekárskych prehliadok, index orálneho zdravia a výkony zubného lekára.