Rozhranie: ZR_TRP Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc

Typ záznamu ZR_TRP

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
DATUM_VYPLNENIA     date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 01 4 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek 03 3 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 6 1  
DG_MKCH     varchar 5   Špecifikácia diagnózy pred transplantáciou podľa MKCH 10 02 1 1  
DG_TEXT     varchar 150   Iná diagnóza 02 2 1  
DG_OMIM     varchar 150   podľa OMIM (vyplní NCZI) 02 3 1  
DG_ORPHA     varchar 150   podľa ORPHA (vyplní NCZI) 02 4 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum transplantácie 03 1 1  
TYP_TRANSPLAN   ÁNO varchar 1   Typ transplantácie - lokalizácia 03 2 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka k údajom/ alebo pre NCZI 04 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko dieťaťa - Obec 01 7 1  
NAZOV_2     varchar 150   Názov zariadenia (dopočítaný) 00 5 1 ÁNO
PACDATUMR     date     Dátum úmrtia pacienta po transpaltácii 03 4 1  
PACDATNAR_2   ÁNO date     Dátum narodenia 01 5 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 02: Špecifikácia diagnózy pred transplantáciou musí byť vyplnená. /M02R1 alebo M02R2, DG_MKCH alebo DG_TEXT/" CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 02     R1S1;R2S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. /PACRC/" CHECK(R3S1<>777) 03     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne. /PACRC/" CHECK(R3S1<>888) 03     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO
700 "Modul 01: Dátum narodenia nie je zhodný s dátumom narodenia z rodného čísla. /PACDATNAR_2/" check(getFunction("validations/ZR_TRP/IsDatRC_and_DatNarCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"PACDATNAR_2"}]) 01     R5S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):