Rozhranie: ZR_NEUR_NMUSK Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou.

Typ záznamu ZR_NEU_NM

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvaláho bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
DATUM_PR_KL_PRIZ     date     Prvé klinické príznaky - dátum 02 1 1  
DATUM_STAN_DIAG   ÁNO date     Stanovenie diagnózy - dátum 02 2 1  
DIAG_INE     varchar 150   Iné závažné choroby 02 3 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 02 5 1  
DIAG_SPECI     varchar 5   Špecifikácia diagnózy Výber z ponuky 03 1 1  
DIAG_SPECI_INA     varchar 150   Špecifikácia diagnózy Iná (uveďte) 03 2 1  
OMIM     varchar 50   Podľa OMIM (vyplní NCZI) 03 3 1  
ORPHA     varchar 50   Podľa ORPHA (vyplní NCZI) 03 4 1  
DNA_DIAG     bool     DNA diagnostika 04 1 1  
EMG_DIAG     bool     EMG diagnostika 04 4 1  
SVAL_BIOPSIA     bool     Svalová biopsia 04 5 1  
VYSETRENIE_CSL     bool     Vyšetrenie CSL 04 6 1  
APLATKY_SPEC_AGEN     bool     Autoprotilátky proti špecifickým antigénom 04 7 1  
ENZYM_DIAG     bool     Enzymologická diagnostika 04 8 1  
DIAG_INE_2_TEXT     varchar 256   Diagnostika určenia diagnózy iná 04 9 1  
KORTIKOTERAPIA     bool     Kortikoterapia 05 1 1  
IMUNSUP     bool     Imunosupresívna liečba - preparát 05 2 1  
PLAZMAFER     bool     Plazmaferéza 05 3 1  
IVIG     bool     IVIg 05 4 1  
TYMEKTOMIA     bool     Tymektómia 05 5 1  
MONOKLON_PLATKA     bool     Monoklónová protilátka 05 6 1  
ENZYM_SUB     bool     Enzymatická substitučná liečba 05 7 1  
LIECBA_INA     varchar 256   Iná liečba 05 10 1  
PAC_NOVY_STAV     varchar 150   Klinický stav pacienta pri nastavení na liečbu 06 1 1  
CAS_LIECBY     varchar 150   Celkové trvanie liečby (roky, mesiace, uveďte) 06 6 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznánmka lekára/ alebo pre NCZI 07 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 8 1  
NAZOV_2     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
TYP_HLASENIA   ÁNO varchar 1   Špecifikácia hlásenia 02 4 1  
DNA_TYP_MUTACIE     varchar 1   DNA diagnostika, typ mutácie 04 2 1  
KLINICKY_STAV     varchar 1   Klinický stav pacienta od poslednej kontroly 06 2 1  
DLZKA_LIECBY     varchar 1   Trvanie doterajšej liečby 06 3 1  
ZMENA_V_LIECBE     varchar 1   Zmena v liečbe 06 4 1  
ZMENA_V_LIECBE_TEXT     varchar 150   Zmena v liečbe dôvod 06 5 1  
DNA_BOD_MUTACIA_TYP     varchar 150   Bodová mutácia DNA typ 04 3 1  
NUS_ANT_OLI     bool     Nusinersen - antisense - oligonukleotidy 05 8 1  
TRANSLARNA     bool     Translarna 05 9 1  
BEZ_LIECBY     bool     Bez kauzalnej liecby 05 11 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 03: Špecifikácia diagnózy musí byť vyplnená. M03R1 alebo R2 /DIAG_SPECI, DIAG_SPECI_INA/ " CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1), NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1), TRUE)) 03     R1S1;R2S1  
2 "Modul 04: Musí byť niečo vyplnené pri metodike určenia diagnózy. M04R1 až R9" CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) , R1S1==1 OR R4S1==1 OR R5S1==1 OR R6S1==1 OR R7S1==1 OR R8S1==1 OR NOT ISNULL(R9S1) , TRUE)) 04     R1S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1  
3 "Modul 04: Pri DNA diagnostike musí byť vyplnený typ mutácie. M04R2 /DNA_TYP_MUTACIE/" CHECK(IF(R1S1==1 , NOT ISNULL(R2S1) , TRUE)) 04     R2S1  
4 "Modul 05: Z liečby musí byť niečo vyplnené. M05R1 až R11" CHECK(IF (NOT ISNULL(M01R1S1), Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R10S1), TRUE )) 05 i={1-9,11}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):