Rozhranie: ZR_KCHR Register kardiochirurgických výkonov

Typ záznamu ZR_KCHR

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 01_KCHR 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 01_KCHR 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 01_KCHR 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 01_KCHR 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 01_KCHR 5 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 02 1 1  
PACMENO     varchar 30   Meno 02 2 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko 02 3 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia 02 4 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 02 6 1 ÁNO
PACVYSKA     integer 3   Výška 02 7 1  
PACHMOTNOST     integer 3   Váha 02 8 1  
PACBMI     float 2   BMI 02 9 1 ÁNO
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum prijatia 03 1 1  
ROK_PRIJATIA     varchar 4   Rok prijatia 03 2 1 ÁNO
ANGINA_PECTORIS     varchar 1   Angina pectoris 04 1 1  
DUSNOST     varchar 1   Dušnosť pred operáciou(NYHA klasifikácia) 04 2 1  
PR_SRD_OP_ZIADNA     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-žiadna 05 1 1  
PR_SRD_OP_ACB     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-ACB 05 2 1  
PR_SRD_OP_CHLOPNA     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-chlopna 05 3 1  
PR_SRD_OP_PRE_VVV     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-pre VVV 05 4 1  
PR_SRD_OP_IN_KARDIO     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-InáKardiochr.Operácia 05 5 1  
PR_SRD_OP_AO_ASC_OBL     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-AortaAscAleboOblúk 05 6 1  
PR_SRD_OP_AO_DESC     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-AortaDescendentná 05 7 1  
PR_SRD_OP_IN_HRUD     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-InáHrudnáOprerácia 05 8 1  
POC_SRDC_OPER     varchar 1   Počet predchádzajúcich srdcových operácií 05 9 1  
ABUSUS_TABAK     varchar 1   Abusus tabaku 06 1 1  
DIABETES_VYSKYT     bool     Diabetes v osobnej anamnéze 06 2 1  
DIABETES_TYP     varchar 1   Typ diabetu 06 3 1  
DIABETES_LIECBA     bool     Diabetes liečený 06 4 1  
DIABETES_DRUH_LIECBY     varchar 1   Druh liečby diabetu 06 5 1  
ANAM_HYPERT     varchar 2   Anamnéza hypertenzie 06 6 1  
DISLIPIDEMIA     bool     Dislipidémia 06 7 1  
OCHOR_OBLIC_ZIAD     bool     Obličkové ochorenie - žiadne 06 9 1  
OCHOR_OBLIC_TRANS     bool     Obličkové ochorenie - funkčný trasnplantát 06 10 1  
OCHOR_OBLIC_S_KREAT     bool     Obličkové ochorenie - sérový kreatinín >200µmol/l 06 11 1  
OCHOR_OBLIC_DIAL_AK     bool     Obličkové ochorenie-dialýzaAkútneZlyhanieDo6týždňovPredOperáciou 06 12 1  
OCHOR_OBLIC_DIAL_CH     bool     Obličkové ochorenie-dialýzaChronickáViacNež6týždňovPredPeráciou 06 13 1  
OCHOR_OBLIC_NEZ     bool     Obličkové ochorenie-neznáme 06 14 1  
PLUCNE_OCHOR     varchar 1   Anamnéza pľúcneho ochorenia 06 15 1  
NEURO_OCH_ZIAD     bool     Anamnéza neurologického ochorenia-ziadne 06 16 1  
NEURO_OCH_KOMA     bool     Anamnéza neurologického ochorenia-kóma 06 17 1  
NEURO_OCH_TIA     bool     Anamnéza neurologického ochorenia-TIA 06 18 1  
NEURO_OCH_CMP_NOR     bool     AnamnézaNeurologickéhoOchoreniaCMPSPlnouNormalizáciou 06 19 1  
NEURO_OCH_CMP_DEF     bool     AnamnézaNeurologickéhoOchoreniaSReziduálnymDeficitom 06 20 1  
NEURO_DYSF     bool     Anamnéza neurologickej dysfunkcie 06 21 1  
POST_TEPIEN_ZAS_MOZ     bool     Významné postihnutie tepien zásobujúcich mozog 06 22 1  
CHOR_PERIF_TEPIEN     bool     Ochorenia (postihnutia) periférnych tepien 06 23 1  
SRDCOVY_RYTMUS     varchar 1   Predoperačný srdcový rytmus 06 24 1  
INE_OCH_INE     bool     Iné pridr.ochorenia alebo komplikácie- iné 06 25 1  
POC_KOR_TEP     varchar 2   Počet postihnutých koronárnych tepien 07 1 1  
POS_KM_L_KOR     varchar 2   Postihnutie kmeňa ľavej koronárnej tepny 07 2 1  
TLAK     integer 3   Systolický tlak v a.pulmonalis 07 3 1  
LVEDP     integer 3   Lvedp 07 4 1  
SH_PAWP_LA     float 1   Stredná hodnota PAWP/LA 07 5 1  
EJEK_FRAKCIA     float 2   Ejekčná frakcia 07 6 1  
KAT_EJEK_FRAKCIA     varchar 2   Kategória ejekčnej frakcie 07 7 1 ÁNO
STRED_GARD_AOR_CH     float 1   Stredný gradient na aortálnej chlopni 07 8 1  
AORTALNA_STENOZA     bool     Aortálna stenóza 07 9 1  
MITRALNA_STENOZA     bool     Mitrálna stenóza 07 10 1  
INSUF_AORT_CHLOP     varchar 1   Insuficiencia aortálnej chlopne 07 11 1  
INSUF_MITR_CHLOP     varchar 1   Insuficiencia mitrálnej chlopne 07 12 1  
INSUF_TRIKUS_CHLOP     varchar 1   Insuficiencia trikuspidálnej chlopne 07 13 1  
HEMODYN_STAV     varchar 1   Hemodynamický stav pred operáciou 08 1 1  
KARDIO_SOK     bool     Kardiogénny šok pred operáciou 08 2 1  
KARDIOPUL_RESUS     bool     Kardiopulmonálna resuscitácia < 24 hodín pred operáciou 08 3 1  
UM_PLUC_VENT     bool     Umelá pľúcna ventilácia pred operáciou 08 4 1  
DVO_OP_ANGINA_PEC     bool     Dôvod súč.operácie -angína pectoris 08 5 1  
DVO_OP_ZAV_PROG     bool     Dôvod súč.oper. -závaž.prognost. nález u asymptomatic. Pacienta 08 6 1  
DVO_OP_ZAV_CHLO_CH     bool     Dôvod súč.operácie - závažná chlopňová chyba 08 7 1  
DVO_OP_CHR_ZLYHANIE     bool     Dôvod súč.operácie - chronické srdcové zlyhanie 08 8 1  
DVO_OP_DUSNOST     bool     Dôvod súč.operácie - dušnosť pred operáciou 08 9 1  
DVO_OP_AK_IM     bool     Dôvod súč.operácie - akútny IM 08 10 1  
DVO_OP_NEUS_PCI     bool     Dôvod súč.operácie - neúspešná PCI 08 11 1  
DVO_OP_ARYTMIA     bool     Dôvod súč.operácie - arytmia 08 12 1  
DVO_OP_TUMOR     bool     Dôvod súč.operácie - tumor 08 13 1  
DVO_OP_TROM_SR     bool     Dôvod súč.operácie - trombus srdca 08 14 1  
DVO_OP_AK_ENDOKA     bool     Dôvod súč.operácie - akútna endokarditída 08 15 1  
DVO_OP_SUB_ENDOK     bool     Dôvod súč.operácie - subakútna endokarditída 08 16 1  
DVO_OP_TRAUMA     bool     Dôvod súč.operácie - trauma 08 17 1  
DVO_OP_AK_DIS_A     bool     Dôvod súč.operácie - akútna disekcia A 08 18 1  
DVO_OP_CHRON_DIS_A     bool     Dôvod súč.operácie - chronická disekcia A 08 19 1  
DVO_OP_AK_DIS_B     bool     akútna disekcia B 08 20 1  
DVO_OP_CHRON_DIS_B     bool     Dôvod súč.operácie - chronická disekcia B 08 21 1  
DVO_OP_VYD_VZ_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť vzostupnej aorty 08 22 1  
DVO_OP_VYD_OBL_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť oblúka aorty 08 23 1  
DVO_OP_VYD_ZOS_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť zostupnej aorty 08 24 1  
DVO_OP_VYD_THOR_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť thorakoabdominálnej aorty 08 25 1  
DVO_OP_NEMA_ISCH     bool     Dôvod súč.operácie - nemá ischémia 08 26 1  
DVO_OP_DEF_SEP_PR     bool     Dôvod súč.operácie - defekt predsieňového septa 08 27 1  
DVO_OP_IN_VROD_CH     bool     Dôvod súč.operácie - iná vrodená srdcová chyba 08 28 1  
DVO_OP_HYP_OB_KAR     bool     Dôvod súč.operácie - hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia 08 29 1  
DVO_OP_RUPT_KOM_SEP     bool     Dôvod súč.operácie - poinfarktová ruptúra komorového septa 08 30 1  
DVO_OP_RUPT_VOL_STEN     bool     Dôvod súč.operácie - ruptúra voľnej steny srdca 08 31 1  
DVO_OP_VYD_L_KOM     bool     Dôvod súč.operácie - výduť ľavej srdcovej komory 08 32 1  
DVO_OP_PSEUDOA_LK     bool     Dôvod súč.operácie - pseudoaneuryzma ľavej srdcovej komory 08 33 1  
DVO_OP_PSEUDOA_A     bool     Dôvod súč.operácie - pseudoaneuryzma aorty 08 34 1  
DVO_OP_INE     bool     Dôvod súč.operácie - iné 08 37 1  
OPER_PERIKARDU     bool     Operácia perikardu 08 35 1  
DAT_OPERACIE     datetime     Dátum a čas zahájenia operácie 09 1 1  
VEK_OPR     integer 3   Vek v čase operácie 09 2 1 ÁNO
OPER_PRIEZVISKO     varchar 60   Operatér - priezvisko 09 3 1  
OP_PRISTUP_STERNO     bool     Operačný prístup sternotomia 09 4 1  
OP_PR_THORAKOTOMIA     bool     Operačný prístup horakotomia 09 5 1  
OP_PRISTUP_MINITHORA     bool     Operačný prístup minithorakotomia 09 6 1  
OP_PR_THORAKOSKOPIA     bool     Operačný prístup thorakoskopia 09 7 1  
OP_PRISTUP_KON_STER     bool     Operačný prístup konverzia na sternotomiu 09 9 1  
OP_PRISTUP_INE     bool     Operačný prístup iné 09 10 1  
TYP_OPERACIE     varchar 1   Typ operácie 09 11 1  
DOVOD_URG_OPER     varchar 1   Hlavný dôvod pre urgentnú operáciu 09 12 1  
POC_ANAS_TEP_ST     integer 2   Počet vykonaných periférnych anastomóz tepennými štepmi 10 1 1  
POC_ANAS_ZIL_ST     integer 2   Počet vykonaných periférnych anastomóz žilnými štepmi 10 2 1  
POC_ANAS_SPOLU     integer 2   Celkový počet vykonaných periférnych anastomóz 10 3 1 ÁNO
MIESTO_PER_ANAST_1     varchar 1   Miesto prevedenia - 1. periférna anastomóza 10 4 1  
MIESTO_PER_ANAST_2     varchar 1   Miesto prevedenia - 2. periférna anastomóza 10 5 1  
MIESTO_PER_ANAST_3     varchar 1   Miesto prevedenia - 3. periférna anastomóza 10 6 1  
MIESTO_PER_ANAST_4     varchar 1   Miesto prevedenia - 4. periférna anastomóza 10 7 1  
MIESTO_PER_ANAST_5     varchar 1   Miesto prevedenia - 5. periférna anastomóza 10 8 1  
MIESTO_PER_ANAST_6     varchar 1   Miesto prevedenia - 6. periférna anastomóza 10 9 1  
MIESTO_PER_ANAST_7     varchar 1   Miesto prevedenia - 7. periférna anastomóza 10 10 1  
MIESTO_PER_ANAST_8     varchar 1   Miesto prevedenia - 8. periférna anastomóza 10 11 1  
MIESTO_PER_ANAST_9     varchar 1   Miesto prevedenia - 9. periférna anastomóza 10 12 1  
MIESTO_PER_ANAST_10     varchar 1   Miesto prevedenia - 10. periférna anastomóza 10 13 1  
STEP_1     varchar 1   Použitý štep - 1. periférna anastomóza 10 14 1  
STEP_2     varchar 1   Použitý štep - 2. periférna anastomóza 10 15 1  
STEP_3     varchar 1   Použitý štep - 3. periférna anastomóza 10 16 1  
STEP_4     varchar 1   Použitý štep - 4. periférna anastomóza 10 17 1  
STEP_5     varchar 1   Použitý štep - 5. periférna anastomóza 10 18 1  
STEP_6     varchar 1   Použitý štep - 6. periférna anastomóza 10 19 1  
STEP_7     varchar 1   Použitý štep - 7. periférna anastomóza 10 20 1  
STEP_8     varchar 1   Použitý štep - 8. periférna anastomóza 10 21 1  
STEP_9     varchar 1   Použitý štep - 9. periférna anastomóza 10 22 1  
STEP_10     varchar 1   Použitý štep - 10. periférna anastomóza 10 23 1  
OP_AOR     bool     Operácia na aortálnej chlopni 11 1 1  
OP_MITRAL     bool     Operácia na mitrálnej chlopni 11 2 1  
OP_TRIKUSPID     bool     Operácia na trikuspidálnej chlopni 11 3 1  
OP_PULMON     bool     Operácia na pulmonálnej chlopni 11 4 1  
POC_OPER_CHLOP     integer 1   Počet chlopní, na ktorých bol vykonaný výkon 11 5 1  
HEM_PAT_AOR_CHLOP     varchar 1   Hemodynamická patológia - aortálna chlopňa 11 6 1  
HEM_PAT_MITR_CHLOP     varchar 1   Hemodynamická patológia -mitrálna chlopňa 11 7 1  
HEM_PAT_TR_CHLOP     varchar 1   Hemodynamická patológia - trikuspidálna chlopňa 11 8 1  
HEM_PAT_PUL_CHLOP     varchar 1   Hemodynamická patológia - pulmonálnachlopňa 11 9 1  
EXP_AOR_CHLOP     varchar 1   Explantácia aortálnej chlopne 11 10 1  
EXP_MITR_CHLOP     varchar 1   Explantácia mitrálnej chlopne 11 11 1  
EXP_TR_CHLOP     varchar 1   Explantácia trikuspidálnej chlopne 11 12 1  
EXP_PUL_CHLOP     varchar 1   Explantácia pulmonálnej chlopne 11 13 1  
DOV_REOP_AOR_CHLOP     varchar 2   Hlavný dôvod reoperácie - aortálna chlopňa 11 14 1  
DOV_REOP_MITR_CHLOP     varchar 2   Hlavný dôvod reoperácie - mitrálna chlopňa 11 15 1  
DOV_REOP_TR_CHLOP     varchar 2   Hlavný dôvod reoperácie - trikuspidálna chlopňa 11 16 1  
DOV_REOP_PUL_CHLOP     varchar 2   Hlavný dôvod reoperácie - pulmonálna chlopňa 11 17 1  
TYP_OP_CHL_AOR_CHLOP     varchar 1   Typ operácie na aortálnej chlopne 11 18 1  
TYP_OP_CHL_MITR_CHLO     varchar 1   Typ operácie na mitrálnej chlopne 11 19 1  
TYP_OP_CHL_TR_CHLOP     varchar 1   Typ operácie na trikuspidálnej chlopne 11 20 1  
TYP_OP_CHL_PUL_CHLOP     varchar 1   Typ operácie na pulmonálnej chlopne 11 21 1  
PAT_NAT_AOR_CHL     varchar 2   Patológia natívnej chlopne - aortálna chlopňa 11 22 1  
PAT_NAT_CHL_DIS_AO     bool     Patológia natívnej aor.chlopne-disekcia aorty 11 23 1  
PAT_NAT_CHL_ANE_VS     bool     Patológia natívnej aor.chlopne -aneuryzma Valsalvovho sínu 11 24 1  
PAT_NAT_MITR_CHL     varchar 2   Patológia natívnej chlopne - mitrálna chlopňa 11 25 1  
PAT_NAT_MT_CHL_FD     bool     Patológia mitrálnej chlopne - fibroelastická degenerácia 11 26 1  
PAT_NAT_MT_CHL_MD     bool     Patológia mitrálnej chlopne - myxomatózna degenerácia 11 27 1  
PAT_NAT_MT_CHL_PPC     bool     Patológia mitrálnej chlopne - prolaps predného cípu 11 28 1  
PAT_NAT_MT_CHL_PZC     bool     Patológia mitrálnej chlopne - prolaps zadného cípu 11 29 1  
PAT_NAT_MT_CHL_DA     bool     Patológia mitrálnej chlopne - dilatácia anulu 11 30 1  
PAT_NAT_MT_CHL_RZC     bool     Patológia mitrálnej chlopne - reštrikcia zadného cípu 11 31 1  
PAT_NAT_MT_CHL_RS     bool     Patológia mitrálnej chlopne - ruptúra šlašinky 11 32 1  
PAT_NAT_MT_CHL_DPS     bool     Patológia mitrálnej chlopne - dysfunkcia papilárneho svalu 11 33 1  
PAT_NAT_MT_CHL_MR     bool     Patológia mitrálnej chlopne - dilatácia/dysfunkcia ľavej komory 11 34 1  
PAT_NAT_MT_CHL_RPS     bool     Patológia mitrálnej chlopne - ruptúra papilárneho svalu 11 35 1  
PAT_NAT_TR_CHL     varchar 2   Patológia natívnej chlopne - trikuspidálna chlopňa 11 36 1  
PAT_NAT_TR_CHL_DA     bool     Patológia natívnej chlopne-trikus.chlopňa-dilatácia anulu 11 37 1  
PAT_NAT_TR_CHL_MD     bool     Patológia natívnej chlopne-trikus.chlopňa-myxomatózna deg 11 38 1  
PAT_NAT_PUL_CHL     varchar 2   Patológia natívnej chlopne - pulmonálna chlopňa 11 39 1  
TYP_NAH_AOR_CHLOP     varchar 1   Typ náhrady - aortálna chlopňa 11 40 1  
TYP_NAH_MITR_CHLOP     varchar 1   Typ náhrady - mitrálna chlopňa 11 41 1  
TYP_NAH_TRI_CHLOP     varchar 1   Typ náhrady - trikuspidálna chlopňa 11 42 1  
TYP_NAH_PUL_CHLOP     varchar 1   Typ náhrady - pulmonálna chlopňa 11 43 1  
VEL_AO_CHLOP_PRST     integer 2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - aortálna 11 44 1  
VEL_MI_CHLOP_PRST     integer 2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - mitrálna 11 45 1  
VEL_TR_CHLOP_PRST     integer 2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - trikuspidálna 11 46 1  
VEL_PL_CHLOP_PRST     integer 2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - pulmonálna 11 47 1  
KOD_IMP_AO     varchar 4   Kód implantátu - aortálna 11 48 1  
KOD_IMP_MI     varchar 4   Kód implantátu - mitrálna 11 49 1  
KOD_IMP_TR     varchar 4   Kód implantátu - trikuspidálna 11 50 1  
KOD_IMP_PL     varchar 4   Kód implantátu - pulmonálna 11 51 1  
TYP_MI_PL_AP     bool     Typ mitral.plastiky-anuloplastika prstencom 11 52 1  
TYP_MI_PL_ABP     bool     Typ mitral.plastiky-anuloplastika bez prstenca 11 53 1  
TYP_MI_PL_RZC     bool     Typ mitral.plastiky-resekcia zad.cípu (vrát.sliding plastiky) 11 54 1  
TYP_MI_PL_RPC     bool     Typ mitral.plastiky-resekcia predného cípu 11 55 1  
TYP_MI_PL_RS     bool     Typ mitral.plastiky-resekcia šlašiniek 11 56 1  
TYP_MI_PL_PS     bool     Typ mitral.plastiky-prenos šlašiniek (flip over) 11 57 1  
TYP_MI_PL_AN     bool     Typ mitral.plastiky-arteficiálne neochordy 11 58 1  
TYP_MI_PL_VNPS     bool     Typ mitral.plastiky-výkon na papilárnom svale 11 59 1  
TYP_MI_PL_IVNZA     bool     Typ mitral.plastiky-iný výkon na závesnom aparáte 11 60 1  
TYP_MI_PL_D     bool     Typ mitral.plastiky-dekalcifikácia 11 61 1  
TYP_MI_PL_ZP     bool     Typ mitral.plastiky-záplata perikardom 11 62 1  
TYP_MI_PL_K     bool     Typ mitral.plastiky-komisurotómia 11 63 1  
TYP_MI_PL_A     bool     Typ mitral.plastiky-Alfieri 11 64 1  
TYP_MI_PL_I     bool     Typ mitral.plastiky-iný typ plastiky 11 65 1  
IN_KAR_INT_ZIAD     bool     InéKardiochirurgickéInterven.-žiadne 12 1 1  
IN_KAR_INT_RVLK     bool     InéKardiochirurgickéInterven.-resekcia výdute ľavej komory 12 2 1  
IN_KAR_INT_OZDSK     bool     InéKardioch.Interven.-operáciaZískanéhoDefektuKomorovéhoSepta 12 3 1  
IN_KAR_INT_UDSS     bool     InéKardioch.Interven-uzáver defektu predsieňového septa 12 4 1  
IN_KAR_INT_BORLK     bool     InéKardioch.Interven-BatistovaoOeráciaInáRedukciaĽavejKomory 12 5 1  
IN_KAR_INT_CHRLK     bool     InéKardioch.Interven-chirurgickáRemodeláciaĽavejKomory 12 6 1  
IN_KAR_INT_IOVVS     bool     Iné kardioch.Interven-iná operácia vrodenej chyby srdca 12 7 1  
IN_KAR_INT_TLR     bool     Iné kardioch.Interven-transmyokardiálna laserová revask. 12 8 1  
IN_KAR_INT_OSPT     bool     Iné kardioch.Interven-operácia srdca pre traumu 12 9 1  
IN_KAR_INT_TS     bool     Iné kardioch.Interven-transplantácia srdca 12 10 1  
IN_KAR_INT_IP     bool     Iné kardioch.Interven-implantácia pacemakeru 12 11 1  
IN_KAR_INT_I_AICD     bool     Iné kardioch.Interven-implantácia AICD 12 12 1  
IN_KAR_INT_OPRSK     bool     Iné kardioch.Interven-operácia pre ruptúru srdcovej komory 12 13 1  
IN_KAR_INT_P     bool     Iné kardioch.Interven-perikardektómia 12 14 1  
IN_KAR_INT_OM     bool     Iné kardioch.Interven-operácia myxómu 12 15 1  
IN_KAR_INT_OITS     bool     Iné kardioch.Interven-operácia iného tumoru srdca 12 16 1  
IN_KAR_INT_MAZE_R     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - rádiofrekvencia 12 17 1  
IN_KAR_INT_MAZE_K     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - kryoablácia 12 18 1  
IN_KAR_INT_MAZE_I     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - iný 12 20 1  
IN_KAR_INT_IOPPR     bool     Iné kardioch.Interven-iná operácia pre poruchu rytmu 12 21 1  
IN_KAR_INT_RHSKR     bool     Iné kardioch.Interven-resekcia hypertrofického komorového septa 12 22 1  
IN_KAR_INT_PE     bool     Iné kardioch.Interven-pulmonálna embolektómia 12 23 1  
IN_KAR_INT_ZMP     bool     Iné kardioch.Interven-zavedenie mechanickej podpory 12 24 1  
IN_KAR_INT_EIE     bool     Iné kardioch.Interven-extrakcia intrakardiálnych elektród 12 25 1  
IN_KAR_INT_IEE     bool     Iné kardioch.Interven-implantácia epikardiálnych elektród 12 26 1  
IN_KAR_INT_ISO     bool     Iné kardioch.Interven-iná operácia srdca 12 28 1  
IN_INTER_ZIAD     bool     Iné intervencie-žiadna 12 29 1  
IN_INTER_AORTA     bool     Iné intervencie-výkon na aorte 12 30 1  
IN_INTER_IN_HRUD     bool     Iné intervencie-iná hrudná operácia 12 31 1  
SEG_AOR_AK     bool     Segment aorty-aortálny koreň 12 33 1  
SEG_AOR_V     bool     Segment aorty-vzostupná 12 34 1  
SEG_AOR_O     bool     Segment aorty-oblúk 12 35 1  
SEG_AOR_Z     bool     Segment aorty-zostupná 12 36 1  
PR_VYK_AOR_NAP_NACH     bool     Prev.VýkonNaAorteNáhradaAortyProtézouASamost.NáhradaAort.Chlop. 12 38 1  
PREV_VYK_AOR_PAZ     bool     Prevedený výkon-plastika aorty záplatou 12 42 1  
PREV_VYK_AOR_RVS     bool     Prevedený výkon-rekonštrukcia Valsalvovho sínu 12 43 1  
PREV_VYK_AOR_RA     bool     Prevedený výkon-redukčná aortoplastika 12 44 1  
PREV_VYK_AOR_OVTA     bool     Prevedený výkon-operácia výdute thorakoabdominálnej aorty 12 45 1  
DRUH_OPER     varchar 1   Druh opreácie 12 49 1  
IN_KAR_INT_MAZE_H     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - HIFE 12 19 1  
MIM_OBEH     varchar 1   Mimotelový obeh 09 13 1  
POUZ_SVORKY     bool     Použitie svorky 13 1 1  
OBEH_ZASTAVA     bool     Zástava obehu 13 2 1  
TRVANIE_MO     integer 3   Celkové trvanie MO 13 3 1  
TRVANIE_SVORKY     integer 3   Celkové trvanie svorky 13 4 1  
TRVANIE_OBEH_SUST     integer 3   Celková doba obehovej zástavy 13 5 1  
OCH_MYO_PRI_MO     varchar 1   Ochrana myokardu pri použití MO 13 6 1  
KARDIOPLEGIA_ROZTOK     varchar 1   Kardioplégia - roztok 13 7 1  
KARDIOPLEGIA_TEPLA     bool     Kardioplégia - teplá 13 8 1  
KARDIOPLEGIA_STUDENA     bool     Kardioplégia - studená 13 9 1  
KARDIOPLEGIA_SP_ANT     bool     Kardioplégia -sp.podania -antegrádne 13 10 1  
KARDIOPLEGIA_SP_RET     bool     Kardioplégia -sp.podania -retrográdne 13 11 1  
KARDIOPLEGIA_FOR_POD     varchar 1   Kardioplégia - forma podania 13 12 1  
AOR_BALON_ZIAD     bool     Intraaortálna balónková kontrapulzácia-žiadna 13 13 1  
MECH_SRDC_PODPOR     varchar 1   Mechanická srdcová podpora 13 14 1  
MECH_SR_POD_CAS_PRED     bool     Mechanická srdcová podpora -časovo -predoperačne 13 15 1  
MECH_SR_POD_CAS_PER     bool     Mechanická srdcová podpora -časovo -peroperačne 13 16 1  
MECH_SR_POD_CAS_PO     bool     Mechanická srdcová podpora -časovo -pooperačne 13 17 1  
KRV_STRATA     varchar 1   Celkové krvné straty 14 11 1  
POBYT_JIS     bool     Pobyt na JIS 14 12 1  
PRIJEM_JIS     datetime     Dátum a čas príjmu na JIS 14 13 1  
CAS_EXTUBACIE     datetime     Dátum a čas extubacie 14 14 1  
REINTUBACIA     bool     Reintubácia 14 15 1  
DOBA_INTUB_SP     varchar 1   Celková doba intubácie 14 16 1  
TER_JIS_INOTROPIKA     bool     Terapia na JIS -inotropika 14 17 1  
TER_JIS_KARD_RESUS     bool     Terapia na JIS -kardiopulmonálna resuscitácia 14 18 1  
TER_JIS_TRACHEST     bool     Terapia na JIS -tracheostomia 14 19 1  
TER_JIS_MINI_TRACHEO     bool     Terapia na JIS -minitracheostomia 14 20 1  
TER_JIS_DEF_KOM_ARYT     bool     Terapia na JIS -el.defibrilácia pre komorovú arytmiu 14 21 1  
TER_JIS_DEF_SUP_ARYT     bool     Terapia na JIS -el. defibrilácia supraventrikulárnej arytmie 14 22 1  
TER_JIS_ZAV_PACEM     bool     Terapia na JIS -zavedenie pacemakeru 14 23 1  
TER_JIS_ELIM_MET     bool     Terapia na JIS -eliminačná metóda (dialýzy, ultrafiltrácia) 14 24 1  
DAT_CAS_PREPUSTENIA     datetime     Dátum a čas prepustenia z JIS 14 25 1  
DOBA_NA_JIS     integer 12   Doba pobytu na JIS 14 26 1 ÁNO
POOP_REV_PR_ST_ISCH     bool     Pooperačná revízia -problémy so štepmi a/alebo ischémia 15 2 1  
POOP_REV_PR_CHLOP     bool     Pooperačná revízia -problémy s chlopňou 15 3 1  
POOP_REV_KRV_TAMP     bool     Pooperačná revízia -krvácanie a /alebo tamponáda 15 4 1  
POOP_REV_RES_STER     bool     Pooperačná revízia -resutura sterna z akéhokoľvek dôvodu 15 5 1  
POOP_REVIZIA_INA_PR     bool     Pooperačná revízia -iná kardiálna príčina 15 7 1  
RENALNE_KOMPL     varchar 1   Renálne komplikácie 15 10 1  
NEUROL_KOMPL     varchar 1   Neurologické komplikácie 15 11 1  
I_NEUR_KOM_KOMA     bool     Iné neurologické komplikácie -kóma >24 hodín 15 12 1  
I_NEUR_KOM_POO_PSYCH     bool     Iné neurologické komplikácie -pooperačný psychosyndróm 15 13 1  
I_NEUR_KOM_PARAPLEG     bool     Iné neurologické komplikácie -paraplegia 15 14 1  
I_NEUR_KOM_PARAPAR     bool     Iné neurologické komplikácie -paraparéza 15 15 1  
I_NEUR_KOM_PER_NER     bool     Iné neurologické komplikácie -postihnutie periférneho nervu 15 16 1  
I_NEUR_KOM_INE     bool     Iné neurologické komplikácie -iné 15 17 1  
KOMP_INF_POV_RANA     bool     Komplikácie a infekcie -povrchná rana na sterne 15 18 1  
KOMP_INF_HLB_RANA     bool     Komplikácie a infekcie - hlboká rana na sterne 15 19 1  
KOMP_INF_MEDIAST     bool     Komplikácie a infekcie -mediastinitida 15 20 1  
KOM_INF_ODB_ZIL_STEP     bool     Komplik. a infekcie -infekcia rany po odbere žilového štepu 15 21 1  
KOMP_INF_MOC     bool     Komplikácie a infekcie -močová 15 22 1  
KOMP_INF_KAT_SEPS     bool     Komplikácie a infekcie -katetrová sepsa 15 23 1  
KOMP_INF_SEPSA     bool     Komplikácie a infekcie -sepsa 15 24 1  
KOMP_INF_BRONCH     bool     Komplikácie a infekcie -bronchopneumonia 15 25 1  
KOMP_INF_INE     bool     Komplikácie a infekcie -iné 15 26 1  
INE_KOM_GASTR_TRAKT     bool     Iné komplikácie gastrointestinálny trakt 15 27 1  
INE_KOM_FIBR_FLUT_PR     bool     Iné komplikácie fibrilácia alebo flutter predsiení 15 28 1  
INE_KOM_KOM_ARYT     bool     Iné komplikácie komorová arytmia 15 29 1  
INE_KOM_ARYTMIA     bool     Iné komplikácie iné arytmie 15 30 1  
INE_KOM_NIZKY_VYD     bool     Iné komplikácie syndróm nízkeho minútového výdaja 15 31 1  
INE_KOM_ISCH_KON     bool     Iné komplikácie akútna ischémia končatín 15 32 1  
INE_KOMLIKACIE     bool     Iné komplikácie 15 33 1  
MULTI_ZLYH     bool     Multiorgánové zlyhanie 15 34 1  
ISCHEM_MYOKAR     varchar 1   Ischémia myokardu 15 35 1  
POSTPER_SYNDROM     bool     Postperikardiotomický syndróm 15 6 1  
STAV_PRI_PREP     varchar 1   Stav pacienta pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia 16 1 1  
CAS_PREP_EXT     datetime     Dátum a čas prepustenia (exitu) zo zdravotníckeho zariadenia 16 2 1  
DLHOSP     integer 3   Doba hospitalizácie 16 3 1 ÁNO
DOBA_OPER_PREP     integer 3   Doba od operácie do prepustenia 16 4 1 ÁNO
PREPUST_KAM     varchar 1   Prepustený kam 16 5 1  
MIESTO_EXITU     varchar 1   Miesto exitu 16 6 1  
PRIM_PRIC_EX     varchar 2   Primárna príčina exitu 16 7 1  
DAT_EXITU     datetime     Dátum exitu 16 8 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 16 9 1  
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Ošetrujúci lekár - priezvisko 16 10 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM     date     Dátum vyplnenia a uzavretia celého formuláru 16 11 1  
HEPATOPATIA     bool     Hepatopatia 06 8 1  
TAMPONADA_SRDCA     bool     Tamponáda srdca 08 36 1  
PARCIALNA_STERNOT     bool     Parciálne sternotómia 09 8 1  
CISH_TYP_TRIK_PLA     varchar 2   Typ trikuspidálnej plastiky 11 66 1  
FENESTR_PERIKARDU     bool     Fenestrácia perikardu 12 27 1  
CISH_VYK_AOR_NAHPR     varchar 2   Typ intervencie - vykon na aorte 12 37 1  
IMPLANTACIA_STENDGR     bool     Impalntácia stendgrafu 12 46 1  
IMPLANTACIA_STENTU     bool     Impalntácia stentu 12 47 1  
PR_VYK_NA_AORTE_INY     bool     Prevedený výkon na aorte - iný 12 48 1  
PLNA_KRV1     bool     Plná krv 1 13 18 1  
POC_JED_KRV_DER1     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 1 13 19 1  
ERY_MASA1     bool     Ery masa 1 13 20 1  
POC_JED_KRV_DER2     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 2 13 21 1  
MRAZ_LUDSKA_MASA1     bool     Mrazena ludska masa 1 13 22 1  
POC_JED_KRV_DER3     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 3 13 23 1  
TROMBOKONCETRAT1     bool     Trombokoncentrát 1 13 24 1  
POC_JED_KRV_DER4     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 4 13 25 1  
INE1     bool     Iné 1 13 26 1  
POC_JED_KRV_DER5     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 5 13 27 1  
PLNA_KRV2     bool     Plná krv 2 14 1 1  
POC_JED_KRV_DER6     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 6 14 2 1  
ERY_MASA2     bool     Ery masa 2 14 3 1  
POC_JED_KRV_DER7     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 7 14 4 1  
MRAZ_LUDSKA_MASA2     bool     Mrazena ludska masa 2 14 5 1  
POC_JED_KRV_DER8     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 8 14 6 1  
TROMBOKONCETRAT2     bool     Trombokoncentrát 2 14 7 1  
POC_JED_KRV_DER9     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov9 14 8 1  
INE2     bool     Iné 2 14 9 1  
POC_JED_KRV_DER10     float 1   Počet jednotiek krvných derivátov 10 14 10 1  
CISH_POOPER_REVIZ     varchar 1   Pooperačná revízia 15 1 1  
POOPER_REV_SEK_HO_RA     bool     Pooperačná revízia sekundárne hojenie operačnej rany 15 8 1  
POOPER_REV_INE     bool     Pooperačná revízia iná 15 9 1  
OPER_VYKON     varchar 1   Operačný výkon 17 1 1  
OPER_REV_TAMPO     bool     Operačná revízia tamponáda 17 2 1  
OPER_REV_NEST_STER     bool     Operačná revízia nestabilita sterma 17 3 1  
OPER_REV_SEK_HO_OP_R     bool     Operačná revízia sekundárne hojenie operačnej rany 17 4 1  
OPER_REV_POSTPER_SYN     bool     Operačná revízia postperikardiotomický syndróm 17 5 1  
OPER_REV_MEDIA_OSTEO     bool     Operačná revízia mediastinitída / osteomyelitída 17 6 1  
OPER_REV_INA     bool     Operačná revízia iná 17 7 1  
DOBA_HOSPITAL     integer 3   Doba hospitalizácie 17 8 1  
PREPUSTENY_KAM     varchar 1   Pacient prepusteny - kam 17 9 1  
DATUM_PREPUSTENIA     date     Dátum prepustenia 17 10 1  
PACOBEC_ST     varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 02 5 1  
EUROSCORE_II     float 2   Euroscóre II 02 10 1  
OPER_KAROTID     varchar 1   Operácia karotíd 12 32 1  
NAHR_AORT_KOREN     varchar 2   Náhrada koreňa aorty 12 39 1  
TYP_VYKON_AORT_KOREN     varchar 1   Typ výkonu na aortálnom koreni 12 40 1  
TYP_NAHR_AORT_KOREN     varchar 2   Typ náhrady koreňa aorty 12 41 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
20 "Modul 02: Údaj o hmotnosti pacienta na riadku R8 musí byť vyplnený. /PACHMOTNOST/." Check (NOT ISNULL(R8S1) AND R8S1<>0) 02     R8S1  
21 "Modul 02: Kód obce pacienta na riadku R5 musí byť vyplnený. /PACOBEC/." Check (NOT ISNULL(R5S1)) 02     R5S1  
22 "Modul 02: Údaj o výške pacienta na riadku R7 musí byť vyplnený. PACVYSKA/." Check (NOT ISNULL(R7S1) AND R7S1<>0) 02     R7S1  
23 "Modul 02: Výška pacienta je menšia, ako jeho hmotnosť, overte správnosť zadaných parametrov. /PACVYSKA<PACHMOTNOST/." CHECK(R7S1>R8S1) 02     R8S1 ÁNO
30 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku prijatia. /M03R2==M01_KCHRR1/" CHECK(M03R2S1==M01_KCHRR1S1) 03     M01_KCHRR1S1  
50 "Modul 5: Ak je zaškrtnutá položka Predchádzajúca srdcová, cievna alebo hrudná operácia, potom musí byť vyznačený Typ predchádzajúcej srdcovej , cievnej alebo hrudnej operácie " Check (IF(R1S1=='1', ((R2S1=='1' OR R3S1=='1' OR R4S1=='1' OR R5S1=='1' OR R6S1=='1' OR R7S1=='1' OR R8S1=='1' )), TRUE)) 05     R3S1  
51 "Modul 5: Ak ste vybrali Typ predchádzajúcej srdcovej , cievnej alebo hrudnej operácie musíte zaškrtnúť položku : Predchádzajúca srdcová, cievna alebo hrudná operácia" Check (IF (R2S1=='1' OR R3S1=='1' OR R4S1=='1' OR R5S1=='1' OR R6S1=='1' OR R7S1=='1' OR R8S1=='1' , R1S1=='1', TRUE)) 05     R1S1  
60 " Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Diabetes v osobnej anamnéze , tak musíte vyplniť Typ diabetu" Check (IF (R2S1=='1', NOT ISNULL(R3S1), ISNULL(R3S1))) 06     R3S1  
61 " Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Diabetes liečený , tak musíte vyplniť Druh liečby diabetu" Check (IF (R4S1=='1', NOT ISNULL(R5S1), ISNULL(R5S1))) 06     R5S1  
62 "Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Obličkové ochorenie , musí byť vybratá aspoň jedna z hodnôt v Typ obličkového ochorenia a naopak." Check (IF (R9S1=='0', R10S1=='0' AND R11S1=='0' AND R12S1=='0' AND R13S1=='0' AND R14S1=='0' , TRUE)) 06     R10S1  
63 "Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Anamnéza neurologického ochorenia , musí byť vybratá jedna z následujúcich hodnôt v Typ neurologického ochorenia." Check (IF (R16S1=='1', R17S1=='1' OR R18S1=='1' OR R19S1=='1' OR R20S1=='1', TRUE)) 06     R17S1  
64 "Modul 6: Ak je vybratá jedna z hodnôt v Typ neurologického ochorenia, tak musí byť zaškrtnutá položka Anamnéza neurologického ochorenia." Check (IF (R16S1=='0', R17S1=='0' AND R18S1=='0' AND R19S1=='0' AND R20S1=='0' , TRUE)) 06     R16S1  
70 " Modul 07 :Hodnota ejekčnej frakcie by mala byť v rozpätí 10% až 80% !" Check ( 80 > R6S1 AND R6S1> 10 ) 07     R6S1 ÁNO
80 "Modul 8: Aspoň jedna z položiek 5 až 37 musí byť vyplnená." Check((R5S1=='1') OR (R6S1=='1') OR (R7S1=='1') OR (R8S1=='1') OR (R9S1=='1') OR (R10S1=='1') OR (R11S1=='1') OR (R12S1=='1') OR (R13S1=='1') OR (R14S1=='1') OR (R15S1=='1') OR (R16S1=='1') OR (R17S1=='1') OR (R18S1=='1') OR (R19S1=='1') OR (R20S1=='1') OR (R21S1=='1') OR (R22S1=='1') OR (R23S1=='1') OR (R24S1=='1') OR (R25S1=='1') OR (R26S1=='1') OR (R27S1=='1') OR (R28S1=='1') OR (R29S1=='1') OR (R30S1=='1') OR (R31S1=='1') OR (R32S1=='1') OR (R33S1=='1') OR (R34S1=='1') OR (R35S1=='1') OR (R36S1=='1') OR (R37S1=='1')) 08     R6S1  
90 "Modul 9: Položka Hlavný dôvod pre urgentnú operáciu musí byť vyplnená, ak je v položke Typ operácie vybraná hodnota 2, 3 alebo 4." Check(IF((R11S1=='2' OR R11S1=='3' OR R11S1=='4'), NOT ISNULL(R12S1), ISNULL(R12S1))) 09     R12S1  
91 "Modul 9: Aspoň jedna z položiek 4 až 10 musí byť vyplnená." Check((R4S1=='1') OR (R5S1=='1') OR (R6S1=='1') OR (R7S1=='1') OR (R8S1=='1') OR (R9S1=='1') OR (R10S1=='1')) 09     R4S1  
92 "Modul 9: Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK( NOT ISNULL(R2S1) AND R2S1<>777 ) 09     R2S1  
93 "Modul 9: Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov! Skontrolujte prosím, rodné číslo!" CHECK( NOT ISNULL(R2S1) AND R2S1<100 AND R2S1<>777) 09     R2S1 ÁNO
94 "Modul 9: Položka Dátum a čas zahájenia operácie musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(R1S1)) 09     R1S1  
95 "Modul 9: Položka Operatér - priezvisko musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(R3S1)) 09     R3S1  
100 "Modul 10: Počet vyplnených položiek v riadkoch 4 až 13 sa musí rovnať hodnote v položke Celkový počet vykonaných periférnych anastomóz." Check(SUM (i, (IF((NOT ISNULL(RiS1)), 1,0))) = R3S1) 10 i={4-13}   R3S1  
101 "Modul 10: Počet vyplnených položiek v riadkoch 14 až 23 sa musí rovnať hodnote v položke Celkový počet vykonaných periférnych anastomóz." Check(SUM (i, (IF((NOT ISNULL(RiS1)), 1,0))) = R3S1) 10 i={14-23}   R3S1  
110 "Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na aortálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 6, 18." Check(IF(R1S1=='1', ((NOT ISNULL(R6S1)) AND (NOT ISNULL(R18S1))), R1S1=='0')) 11     R1S1  
111 "Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na mitrálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 7, 19 ." Check(IF(R2S1=='1', ((NOT ISNULL(R7S1)) AND (NOT ISNULL(R19S1))), R2S1=='0')) 11     R2S1  
112 "Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na trikuspidálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 8 a 20 ." Check(IF(R3S1=='1', ((NOT ISNULL(R8S1)) AND (NOT ISNULL(R20S1))), R3S1=='0')) 11     R3S1  
113 "Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na pulmonálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 9 a 21 ." Check(IF(R4S1=='1', ((NOT ISNULL(R9S1)) AND (NOT ISNULL(R21S1))), R4S1=='0')) 11     R4S1  
114 "Modul 11: Ak je v položke Typ operácie aortálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka Typ náhrady a naopak." Check (IF(R18S1=='1', (NOT ISNULL(R40S1)),TRUE)) 11     R18S1  
115 "Modul 11: Ak je v položke Typ operácie mitrálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka č. 41." Check (IF(R19S1=='1', (NOT ISNULL(R41S1)),TRUE)) 11     R19S1  
116 "Modul 11: Ak je v položke Typ operácie trikuspidálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka č. 42." Check (IF(R20S1=='1', (NOT ISNULL(R42S1)),TRUE)) 11     R20S1  
117 "Modul 11: Ak je v položke Typ operácie pulmonálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka č. 43." Check (IF(R21S1=='1', (NOT ISNULL(R43S1)),TRUE)) 11     R21S1  
118 "Modul 11: Ak je v položke Typ operácie mitrálnej chlopne vybratá hodnota 2 - rekonštrukcia, musí byť zaškrtnutá aspoň jedna z položiek Typ mitrálnej plastiky." Check (IF(R19S1=='2', (R52S1=='1' OR R53S1=='1' OR R54S1=='1' OR R55S1=='1' OR R56S1=='1' OR R57S1=='1' OR R58S1=='1' OR R59S1=='1' OR R60S1=='1' OR R61S1=='1' OR R62S1=='1' OR R63S1=='1' OR R64S1=='1' OR R65S1=='1'),TRUE)) 11     R19S1  
120 "Modul 12 :Položka Druh operácie musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(R49S1)) 12     R49S1  
130 "Modul 13: Ak je v položke Mimotelový obeh v module 09 vybratá hodnota 0 - nie , nesmie byť vyplnená žiadna z položiek modulu 13 . " Check (IF (M09R13S1=='0', R1S1=='0' AND R2S1=='0' AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) AND ISNULL(R6S1) AND ISNULL(R7S1) AND R8S1=='0' AND R9S1=='0' AND R10S1=='0' AND R11S1=='0' AND ISNULL(R12S1) AND R13S1=='0' AND ISNULL(R14S1) AND R15S1=='0' AND R16S1=='0' AND R17S1=='0' AND R18S1=='0' AND ISNULL(R19S1) AND R20S1=='0' AND R22S1=='0' AND R24S1=='0' AND R26S1=='0' AND ISNULL(R21S1) AND ISNULL(R23S1) AND ISNULL(R25S1) AND ISNULL(R27S1) , TRUE)) 13     M09R13S1  
131 "Modul 13: Ak je v položke Mimotelový obeh v module 09 vybratá hodnota 1 - áno - plánovaný alebo 2 - áno - konverzia z off-pump, musí byť vyplnená položka Celkové trvanie MO." Check (IF ((M09R13S1=='1' OR M09R13S1=='2'), (NOT ISNULL (R3S1)), TRUE)) 13     R3S1  
132 "Modul 13: Ak je položka Použitie klemu zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Celkové trvanie klemu." Check (IF (R1S1=='1', (NOT ISNULL (R4S1)), TRUE)) 13     R4S1  
133 "Modul 13: Ak je položka Zastavenie obehu zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Celková doba zastavenia obehu." Check (IF (R3S1=='1', (NOT ISNULL (R5S1)), TRUE)) 13     R5S1  
134 "Modul 13: Ak je položka Ochrana myokardu pri použití MO nastavená na hodnotu 1 s použitím kardioplégie, musí byť vyplnená položka č. 7, položka 8 alebo 9, položka 10alebo 11 a tiež položka 12 ." Check (IF (R6S1=='1', ((NOT ISNULL (R7S1)) AND ((R8S1=='1') OR (R9S1=='1')) AND ((R10S1='1') OR (R11S1='1')) AND (NOT ISNULL (R12S1))), TRUE)) 13     R7S1  
135 "Modul 13: Ak je položka č.6 Ochrana myokardu pri použití MO nastavená na hodnotu 0 - bez použitia kardioplégie, položka č. 13 Ochrana myokardu bez použitia kardioplegie musí byť vyplnená." Check (IF (NOT ISNULL(R6S1) AND R6S1=='0', (NOT ISNULL (R13S1)), TRUE)) 13     R13S1  
136 "Modul 13: Ak je hodnota v položke Mechanická srdcová podpora iná ako 0 - žiadna, musí byť zaškrtnutá položka Mechanická srdcová podpora časovo." Check (IF ((R14S1<>'0'), (R15S1=='1' OR R16S1=='1' OR R17S1=='1'), TRUE)) 13     R14S1  
137 "Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - plná krv zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R18S1=='1', (NOT ISNULL (R19S1)), TRUE)) 13     R18S1  
138 "Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - ery masa zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R20S1=='1', (NOT ISNULL (R21S1)), TRUE)) 13     R20S1  
139 "Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - mrazená ľudská masa zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R22S1=='1', (NOT ISNULL (R23S1)), TRUE)) 13     R22S1  
140 "Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - trombokoncentrát zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R24S1=='1', (NOT ISNULL (R25S1)), TRUE)) 13     R24S1  
141 "Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - iné zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R26S1=='1', (NOT ISNULL (R27S1)), TRUE)) 13     R26S1  
142 "Modul 14: Ak je hodnota položky Pobyt na OAIM zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Dátum a čas príjmu na OAIM." Check (IF (R12S1=='1', (NOT ISNULL (R13S1)), TRUE)) 14     R12S1  
143 "Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - plná krv zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R1S1=='1', (NOT ISNULL (R2S1)), TRUE)) 14     R1S1  
144 "Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - ery masa zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R3S1=='1', (NOT ISNULL (R4S1)), TRUE)) 14     R3S1  
145 "Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - mrazená ľudská masa zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R5S1=='1', (NOT ISNULL (R6S1)), TRUE)) 14     R5S1  
146 "Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - trombokoncentrát zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R7S1=='1', (NOT ISNULL (R8S1)), TRUE)) 14     R7S1  
147 "Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - iné zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov." Check (IF (R9S1=='1', (NOT ISNULL (R10S1)), TRUE)) 14     R9S1  
148 "Varovanie modulu 14: Doba pobytu na OAIM je záporná. Skontrolujte 'Dátum a čas príjmu na OAIM' /PRIJEM_JIS/ a 'Dátum a čas prepustenia z OAIM' /DAT_CAS_PREPUSTENIA/." CHECK(R26S1>=0) 14     R13S1;R25S1 ÁNO
160 "Modul 16: Ak je hodnota položky Stav pacienta pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia rovná 3 - exitus, Dátum exitu sa musí rovnatť položke Dátum a čas prepustenia (exitu) zo zdravotníckeho zariadenia." Check (IF (R1S1=='3', R8S1==R2S1, TRUE)) 16     R8S1  
161 "Modul 16: Ak je hodnota v položke Stav pacienta pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia rovná 3 - exitus, musia byť vyplnené položky č. 2, 6, a 7 ." Check (IF (R1S1=='3', ((NOT ISNULL (R2S1)) AND (NOT ISNULL (R6S1)) AND (NOT ISNULL (R7S1))), TRUE)) 16     R1S1  
162 "Varovanie modulu 16: Doba hospitalizácie je záporná. Skontrolujte 'Dátum a čas prepustenia' /CAS_PREP_EXT/ a 'Dátum prijatia' /PACDATVYK/." CHECK(R3S1>=0) 16     R2S1;M03R1S1 ÁNO
163 "Varovanie modulu 16: Doba od operácie do prepustenia je záporná. Skontrolujte 'Dátum a čas prepustenia' /CAS_PREP_EXT/ a 'Dátum a čas zahájenia operácie' /DAT_OPERACIE/." CHECK(R4S1>=0) 16     R2S1;M09R1S1 ÁNO
164 "Modul 16: Dátum a čas prepustenia (exitu) zo zdravotníckeho zariadenia na riadku R2 musíl byť vyplnený. /CAS_PREP_EXT/." Check (NOT ISNULL(R2S1)) 16     R2S1  
165 "Modul 16: Údaj za Prepustený (kam) na riadku R5 musí byť vyplnený. /PREPUST_KAM/." Check (NOT ISNULL(R5S1)) 16     R5S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: TYP_NAH_AOR_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_AO
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO B23
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO H8
TYP_NAH_AOR_CHLOP 0 KOD_IMP_AO X
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 100
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 1000
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 1001
TYP_NAH_AOR_CHLOP 4 KOD_IMP_AO 1002
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 1003
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 1004
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 1005
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 1006
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 1007
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 1008
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO 1009
TYP_NAH_AOR_CHLOP 4 KOD_IMP_AO 101
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO 1010
TYP_NAH_AOR_CHLOP 4 KOD_IMP_AO 1011
TYP_NAH_AOR_CHLOP 9 KOD_IMP_AO 1011
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 102
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO 1100
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 300
TYP_NAH_AOR_CHLOP A KOD_IMP_AO 301
TYP_NAH_AOR_CHLOP B KOD_IMP_AO 301
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 301
TYP_NAH_AOR_CHLOP 8 KOD_IMP_AO 301
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO 400
TYP_NAH_AOR_CHLOP 5 KOD_IMP_AO 500
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 600
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 601
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 602
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 603
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 700
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO 800
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 900
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO 900
TYP_NAH_AOR_CHLOP 3 KOD_IMP_AO 901
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 902
TYP_NAH_AOR_CHLOP 2 KOD_IMP_AO 903
TYP_NAH_AOR_CHLOP 7 KOD_IMP_AO 905

Obmedzujúca položka: TYP_NAH_MITR_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_MI
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI B23
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI H8
TYP_NAH_MITR_CHLOP 0 KOD_IMP_MI X
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 100
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 1000
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 1001
TYP_NAH_MITR_CHLOP 4 KOD_IMP_MI 1002
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 1003
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 1004
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 1005
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 1006
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 1007
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 1008
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI 1009
TYP_NAH_MITR_CHLOP 4 KOD_IMP_MI 101
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI 1010
TYP_NAH_MITR_CHLOP 4 KOD_IMP_MI 1011
TYP_NAH_MITR_CHLOP 9 KOD_IMP_MI 1011
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 102
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI 1100
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 300
TYP_NAH_MITR_CHLOP A KOD_IMP_MI 301
TYP_NAH_MITR_CHLOP B KOD_IMP_MI 301
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 301
TYP_NAH_MITR_CHLOP 8 KOD_IMP_MI 301
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI 400
TYP_NAH_MITR_CHLOP 5 KOD_IMP_MI 500
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 600
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 601
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 602
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 603
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 700
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI 800
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 900
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI 900
TYP_NAH_MITR_CHLOP 3 KOD_IMP_MI 901
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 902
TYP_NAH_MITR_CHLOP 2 KOD_IMP_MI 903
TYP_NAH_MITR_CHLOP 7 KOD_IMP_MI 905

Obmedzujúca položka: TYP_NAH_TRI_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_TR
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR B23
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR H8
TYP_NAH_TRI_CHLOP 0 KOD_IMP_TR X
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 100
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 1000
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 1001
TYP_NAH_TRI_CHLOP 4 KOD_IMP_TR 1002
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 1003
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 1004
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 1005
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 1006
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 1007
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 1008
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR 1009
TYP_NAH_TRI_CHLOP 4 KOD_IMP_TR 101
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR 1010
TYP_NAH_TRI_CHLOP 4 KOD_IMP_TR 1011
TYP_NAH_TRI_CHLOP 9 KOD_IMP_TR 1011
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 102
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR 1100
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 300
TYP_NAH_TRI_CHLOP A KOD_IMP_TR 301
TYP_NAH_TRI_CHLOP B KOD_IMP_TR 301
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 301
TYP_NAH_TRI_CHLOP 8 KOD_IMP_TR 301
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR 400
TYP_NAH_TRI_CHLOP 5 KOD_IMP_TR 500
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 600
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 601
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 602
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 603
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 700
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR 800
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 900
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR 900
TYP_NAH_TRI_CHLOP 3 KOD_IMP_TR 901
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 902
TYP_NAH_TRI_CHLOP 2 KOD_IMP_TR 903
TYP_NAH_TRI_CHLOP 7 KOD_IMP_TR 905

Obmedzujúca položka: TYP_NAH_PUL_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_PL
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL B23
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL H8
TYP_NAH_PUL_CHLOP 0 KOD_IMP_PL X
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 100
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 1000
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 1001
TYP_NAH_PUL_CHLOP 4 KOD_IMP_PL 1002
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 1003
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 1004
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 1005
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 1006
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 1007
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 1008
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL 1009
TYP_NAH_PUL_CHLOP 4 KOD_IMP_PL 101
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL 1010
TYP_NAH_PUL_CHLOP 4 KOD_IMP_PL 1011
TYP_NAH_PUL_CHLOP 9 KOD_IMP_PL 1011
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 102
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL 1100
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 300
TYP_NAH_PUL_CHLOP A KOD_IMP_PL 301
TYP_NAH_PUL_CHLOP B KOD_IMP_PL 301
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 301
TYP_NAH_PUL_CHLOP 8 KOD_IMP_PL 301
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL 400
TYP_NAH_PUL_CHLOP 5 KOD_IMP_PL 500
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 600
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 601
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 602
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 603
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 700
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL 800
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 900
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL 900
TYP_NAH_PUL_CHLOP 3 KOD_IMP_PL 901
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 902
TYP_NAH_PUL_CHLOP 2 KOD_IMP_PL 903
TYP_NAH_PUL_CHLOP 7 KOD_IMP_PL 905